Page 10 - Es Busqueret 49
P. 10

que les gavines s’espanten lleugera-
    ment davant un llamp, però no fan ni
    cas al so del tro. Era el 28 de març.
       A principis d’abril escoltàvem can-
    tar els primers rossinyols, veiem els
    primers ulls de bou de passa, els cap-
    sigranys, les tórtores, els abellerols, els
    papamosques. Els albiraments d’oro-
    nelles coa-rogenques, cucuis o àguiles
    peixateres eren molt escassos i apreci-
    ats per tot el grup. Arribava el gruix de
    la migració i tot i això alguns no gosaven
    aixecar el cap cap amunt ocupats ob-
    servant la progressió d’un niu de puputs
    i preocupats alhora per tal que els moi-
    xos del solar veïnat no descobrissin els
    polls. I és que n’hem vist molts, molts
    de moixos a lloure.
       Els darrers dies del mes d’abril
    foren els pitjors de passar, però no per
    la manca d’aucells sinó més aviat el
    contrari: falcons cama-roigs, falconets,
    coa-blanques rosses, ... I preníem cons-
    ciència del que hi havia a fora. Un en-
    ganapastors! Un aligot! cigonyes! Una
    mèrlera vermella a Felanitx! Una altra
    a Santa Maria! Fins i tot a Palma: un ull
    de bou siulador a un plataner de les
    avingudes! Les espècies ens arribaven
    escrites amb majúscula i acompanya-                     Mèrlera, Turdus merula. Foto Andreu Aurell.                                        des de signes d’exclamació. Estàvem
                                        retransmetent la migració en rigorós
                                        directe! Les illes estaven plenes de mi-
                                        grants arreu, i no podíem sortir. I quan
                                        més desesperats estàvem, la tempta-
                                        ció no afluixava ni tan sols una mica: un
                                        papamosques de collar a la Gola o un
                                        centenar de milans negres volant per
                                        Calvià. Algú ens estava robant el mes
                                        d’abril, però «beneïda afició aquesta!»
                                        que no et deixa de banda ni estant tan-
                                        cat a casa.
                                          D’aquesta manera, una vintena
                                        d’ornitòlegs illencs detectaren un to-
                                        tal de 135 espècies durant el confina-
                                        ment, i des de casa. Evidentment els
                                        menorquins ho varen tenir més fàcil per
                                        detectar miloques i des d’Eivissa i For-
                                        mentera es detectaven aviat l’entrada
                                        de passeriformes. Però la gran majo-
                                        ria d’espècies coincidien als llistats de
                                        tots els observadors. El que va veure
                                        més espècies va sumar 83 des d’una
                                        finca situada a les portes del salobrar
                                        de Campos, seguits dels observadors
                                        de Felanitx i Inca amb 76 i 77 espècies
                                        respectivament, tot i estar el primer ben
                                        al mig del camp i el segon a la perifèria
                                        d’Inca. Des de les urbanitzacions su-
                                        maren entre 64 i 51 espècies diferents.
    Oriol, Oriolus oriolus. Foto Ramon Cerdà.
   10 - EB49
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15