Page 9 - Es Busqueret 49
P. 9

Viure a la muntanya, al pla, vora el
                                        salobrar de Campos o ben al mig de les
                                        avingudes de Palma, no fou cap proble-
                                        ma. Tampoc es queixaren gaire els que
                                        tenien fills per atendre o amb altres pri-
                                        oritats. L’important era saber que tots
                                        sortiríem guanyant compartint les nos-
                                        tres observacions.
                                          Ens alegrava molt sumar una nova
                                        espècie a la nostra llista particular, però
                                        curiosament fou més il·lusionant des-
                                        cobrir un niu de xoric a la paret de la
                                        casa d’un veïnat, demanant-nos si havia
                                        estat sempre allà. Observar la progres-
                                        sió d’un niu de mèrleres s’incorporava
                                        també a la rutina diària. Altres compta-
                                        ven els teuladers que entraven els ho-
                                        rabaixes al dormidor proper, i els més
                                        atents feien observacions curioses com
                                        una parella de xorics intentant capturar
                                        ratapinyades. Així la llista d’aucells de-
                                        tectats augmentava, tot i que amb el
                                        pas del temps es feia difícil sumar no-
                                        ves espècies. Mentre les coa-roges i els
                                        ropits anaven partint cap al nord, nos-
                                        altres ja voltàvem els ulls cap al sud, a
                                        l’espera de l’arribada dels migrants i els
                                        aucells estivals. D’aquesta forma, quan
                                        un observador detectava les primeres
                                        falzies reials, obligava els altres a estar
                                        més atents, per després anar sumant
                                        tots, des de diferents punts d’arxipèlag,
                                        més exemplars i, alhora, adonar-nos
                                        que s’estava produint un pas d’aquella
                                        espècie.
                                          Mentre els del camp seguien afe-
                                        gint més espècies amb relativa facilitat,
                                        els que vivien a ciutat o ben al mig del
                                        poble, ho vivien amb resignació i bon
                                        humor. Els situats vora la costa perse-
                                        veraven per albirar virots a l’horitzó i els
                                        de l’interior es dedicaven en cos i àni-
                                        ma a cercar oriols a les figueres. Alguns
                                        aconseguien detectar el pas d’un voltor
                                        negre des de Palma mateix o fotografiar
                                        la còpula d’unes milanes amb el mòbil...
                                        Altres no aconseguien sumar un bus-
                                        queret de cap negre. També estaven
                                        els que no cercaven intencionadament,
                                        però es veien sorpresos per la visita ca-
                                        sual d’un busqueret gros als cossiols
                                        del terrat o descobrien la presència d’un
                                        mascle de pàssera a un balcó proper.
                                        Teníem temps, fins i tot per a observar
                                        la còpula d’una parella de teuladers in-
                                        quers: 18 vegades en menys d’un minut!

                                          Els dies de pluja eren molt inte-
                                        ressants també amb la sedimentació
                                        de xoriguers petits, coablanques i vi-
                                     ester lluzar a obrir-se deixava pas a arpelles, agrons
                                        tracs barba-rojos, i quan el cel tornava
                                        i milers de falzies en direcció NE. Tam-
                                        bé es feien observacions curioses com
                                                      EB49 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14