Dimecres, 14 abril 2010 01:00

14/04/10 La proposició de llei del PP, per desprotegir Son Bosc, a més d’absurda diu mentides

Pel PP, la desprotecció d’espais naturals segueix essent “d’interès autonòmic”

14 d’abril de 2010

La proposició de llei del PP, per desprotegir Son Bosc, a més d’absurda diu mentides
Pel PP, la desprotecció d’espais naturals segueix essent “d’interès autonòmic”


El Parlament ha pres en consideració una proposició de llei presentada pel Partit Popular que té per objectiu anular l’acord de redacció d’un Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de s’Albufera, i la protecció provisional que això comporta per una part de Son Bosc.

Des del GOB lamentam que per la força política més votada a les Illes la desprotecció d’espais naturals pugui ser considerada “d’interès autonòmic”, i ens demostra que per aquest partit les coses no han canviat gaire els darrers anys. Recordem que les darreres desproteccions d’espais naturals a les Balears varen tenir lloc l’any 2004, quan el Govern presidit per Jaume Matas va impulsar la desprotecció de més de 20.000 hectàrees al parc Natural de la Península de Llevant, altres 2.000 al Parc Natural de Cala d’Hort i a més a més va anular la protecció de Son Bosc, que aleshores formava part del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.

Per si no fos suficientment absurda la proposició de llei, que planteja declarar “d’interès autonòmic” el projecte promogut per Golf Playa de Muro S.A. (quan ja tenim 24 camps de golf actius a Mallorca), resulta que a més a més conte MENTIDES a la seva exposició de motius.

1. La Junta rectora del Parc Natural de s’albufera MAI ha informat favorablement el camp de golf

La proposició diu que:

“A la tramitació de I'expedient de declaració d'interès de les obres i instal·lacions del camp de golf de Son Bosc, al terme municipal de Muro, s'hi han dictat els informes i les autoritzacions pertinents sobre els aspectes mediambientals que es poden sintetitzar de la manera següent:
...
b) De la Junta Rectora del Parc Natural de S'Albufera: Informe favorable, lIiurat
el 3 de maig del 1999.”

Aquesta afirmació és FALSA, ja que la Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, reunida el 12 d’abril de 1999, acordà, en relació a la petició d’informe formulada per la Comissió Insular d’Urbanisme del consell de Mallorca, “Notificar a la Comissió Insular d’Urbanisme que la Junta Rectora no és competent per emetre informe respecte a l’expedient promogut per l’entitat Golf Playa de Muro S.A. a la finca de Son Bosch.”

Més encara, a l’acta de la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca, celebrada el 24 de juny de 2008, consta “el posicionament contrari i unànime de la JR respecte al camp de golf de Son Bosc”.

2. Hi ha informes DESFAVORABLES al camp de golf

La proposició diu que:

“Queda constatat, per tant, que...” “tots els acords de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i tots els informes sectorials són favorables a la construcció del camp de golf de Son Bosc”.

Aquesta afirmació és també FALSA, en aquest cas per omisió, ja que el Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, en el seu informe de 18 de juliol de 2005, diu que:

“Per tot l’esmentat, i pel que fa a la protecció d’espècies, cal informar desfavorablement l’avantprojecte de construcció del camp de golf de la platja de Muro. Tot i disposar d’un acord favorable de la CBMA, de 15 d’abril de 1999, el projecte no valora suficientment els valors ambientals (hàbitats i espècies) de l’àrea, afectant de forma greu el conjunt de les espècies de flora i fauna que s’hi troben. Així mateix, la construcció d’aquest camp de golf també afecta indirectament la resta d’hàbitats propers inclosos dins l’actual Parc Natural de s’Albufera.”

La Comissió Balear de Medi Ambient decidí no fer cas a aquest informe desfavorable, i a canvi decidí tenir en compte una sèrie de mesures correctores suggerides pel propi Servei (això sí, amb el condicionant que cap d’aquestes mesures suposàs modificacions substancials al projecte de camp de golf).

Igualment hem de recordar que existeixen informes urbanístics desfavorables a l’atorgament de la llicència de construcció, emesos per la Direcció General d’Administracions Públiques de la Conselleria de Presidència, pel Departament de Territori del Consell de Mallorca i pel tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de Muro.

3. L’oficina del Conveni de Ramsar MAI ha dit que no existeixi impacte negatiu camp de golf del sobre la zona humida d’importància internacional de s’Albufera de Mallorca

La proposició diu que:
...
Igualment, la Secretaria de la Convenció de Ramsar, amb seu a CH-1196 Gland, Switzerland, en resposta a una petició d'investigació d'una determinada entitat ecologista, sobre el presumpte impacte negatiu del reg del camp de golf de Son Bosc a la zona humida de S'Albufera, denegà la denúncia i dictaminà que "I'aqüífer no es veurà afectat negativament, en qualitat ni en quantitat, pel desenvolupament del camp de golf', i que "I'ús de productes fisiosanitaris tampoc no afectaran I'àrea".

Aquesta afirmació és igualment FALSA. El Ministeri de Medi Ambient va remetre a l’oficina de Ramsar un informe elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, en el qual s’argumentava que la construcció del camp de golf no tindria efectes sobre s’Albufera. La Secretaria de Ramsar pot iniciar una investigació només amb el consentiment de l’administració local, pel que davant l’informe de la Conselleria de Medi Ambient els tècnics de Ramsar no tingueren més remei que refiar-se. El que diu realment l’escrit de Ramsar és que “Del informe (-informe remès per la Conselleria de Medi Ambient-) sobre los aspectos hídricos, entendemos que el acuífero no se verá afectado negativamente por el desarrollo del campo de golf, ni en cualidad ni en cuantidad. Sin embargo la dirección del flujo subterráneo es hacia el mar, con posibles aportes hacia el colindante sitio Ramsar”. L’escrit segueix dient que “En este contexto, no vemos la utilidad de una Misión Ramsar de Asesoramiento por el momento. Sin embargo, le animamos a seguir de cerca la evolución del sitio Ramsar colindante, especialmente referente a los posibles impactos de los productos fitosanitarios.”   Per a nosaltres resulta més que evident la inquietud de Ramsar sobre els possibles efectes, tot i que des de la Secretaria del Conveni s’era conscient de la impossibilitat de realitzar la investigació per la manca d’acord amb la Conselleria de Medi Ambient.

El GOB ha posat en coneixement de l’oficina del Secretariat del Conveni de Ramsar aquesta falsedat en la utilització del seu posicionament.

Estam cansats d’escoltar en el discurs polític que la protecció del medi natural, del paisatge i de la biodiversitat és una necessitat estratègica per la nostra economia, ja que aquests valors són i han de ser un pilar fonamental en el negoci turístic. Com s’entén idò que el PP s’atreveixi a plantejar ara que la desprotecció de Son Bosc per fer-hi un altre camp de golf s’hagi de considerar “d’interès autonòmic”?

Llegir 1125 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 19:58

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.