Dimecres, 18 Març 2020 09:25

El GOB demana la modificació de la llei d’es Trenc-Salobrar per eliminar l’aparcament de na Tirapel

Fins i tot el document d’avaluació d’impacte ambiental sobre ordenació dels accessos de l’aparcament planteja la revisió de la llei per deixar l’ordenació del trànsit en mans del futur PORN

 

 

Aquest dies finalitza el període de consultes del projecte d’ordenació d’accessos a l’àrea d’estacionament de na Tirapel o es Cremat, a Campos. El document forma part del projecte de modificació de l’aparcament, exigit per la llei 2/2017 de declaració del parc natural maritimoterrestre d’es Trenc-Salobrar de Campos. El GOB hi ha presentat un plec d’al·legacions, centrades en la qüestió de fons: la inconveniència ambiental de mantenir aquest aparcament.

Així, com ja hem manifestat en diverses ocasions al llarg del procediment de tramitació de la modificació de l’aparcament, partim d’una deficiència de calat, ja que el manteniment de l’aparcament de Na Tirapel (Es Cremat) no està avalat per cap dels estudis ambientals realitzats en el marc de la tramitació del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos.

En tota la documentació sotmesa a exposició pública durant la tramitació de la llei de declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos no hi ha ni un sol informe ambiental que proposi el manteniment de l’aparcament de na Tirapel, per la seva clara inconveniència ecològica. Fins a 8 informes o estudis tècnics varen concloure que aquesta instal·lació generava un important impacte ambiental i per tant es va descartar que pogués esser un dels aparcaments autoritzats del parc natural.

Com sabem, però, fent cas omís a tots aquests informes previs, el manteniment d’aquest aparcament va ser introduït amb calçador a la llei de declaració del Parc Natural d’Es Trenc-Salobrar de Campos mitjançant una esmena idèntica presentada simultàniament pel PP i pels grups PSIB i MÉS, quan l’avantprojecte de llei, que eliminava l’aparcament, ja havia rebut l’aprovació del Consell de Govern. Per «validar» ambientalment aquest gir en els aconteixements, Medi Ambient va «promoure» la signatura, per part dels tècnics autors dels informes previs, d’un nou informe que, ignorant les conclusions dels informes anteriors, acceptava l’aparcament amb una sèrie de condicions. Tot plegat, un episodi ben lamentable i una taca vergonyosa en una fita històrica com va ser la declaració del parc natural.

Ara, quan es tramita l’avaluació ambiental de la modificació d’accessos a l’aparcament, ens trobam que fins i tot l’equip redactor d’aquest estudi deixa caure de forma subtil el seu parer sobre la situació. Així, manifesten que «Sabedors que no podem deixar de plantejar i estudiar totes les alternatives que compleixen amb el mandat de la llei -com hem fet- hem d'assenyalar que una revisió de la mateixa seria convenient i necessària, ja que els aspectes de detall de l'ordenació del trànsit rodat en un espai natural protegit han estat sempre objecte tractat de manera general en els PORN i la seva definició de manera detallada en els PRUG».

Coincidim absolutament amb aquesta apreciació, ja que un aspecte clau com és l’ordenació de la mobilitat (aparcaments i accessos) ha de respondre a les determinacions dels instruments de planificació, o en el seu defecte als estudis tècnics previs ben fonamentats realitzats en aqueix sentit, i consideram que de cap manera s’han de definir de la forma tan «particular» com es va fer en aquest cas, via una disposició addicional fonamentada molt discutiblement.

Davant això, el GOB ha demanat a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears que es replantegi la conveniència de seguir tramitant el projecte i mantenir l’aparcament. Creim que l’opció més raonable des del punt de vista ambiental seria la instància al Govern per a l’impuls de la modificació de la Llei 2/2017, eliminant la possibilitat de manteniment de l’aparcament de na Tirapel disposat al punt 5 de la disposició addicional, reajustant així el contingut de la llei al que varen indicar els informes tècnics previs, i deixar en mans del PORN (en redacció) l’ordenació detallada de la mobilitat dins l’espai protegit.

Llegir 890 vegades

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob