Dijous, 06 Agost 2015 03:02

El GOB demana la prohibició de la caça a les zones incendiades

Ahir cremà de bell nou la garriga de Son Doblons (Petra), una zona amb important activitat cinegètica.

El més important incendi forestal a Mallorca en el que va d’estiu cremà ahir unes 20 hectàrees de la finca de Son Doblons, a Petra. La zona està coberta per una rica garriga d’ullastre que dóna cobertura a una important biodiversitat, entre la que destaca una important població de tortuga mediterrània (Testudo hermanni). L’abundància d’ullastre i altres arbusts que produeixen fruits possibilita una bona població d’espècies cinegètiques, com la perdiu o els tords, i de fet la caça és l’activitat d’aprofitament més important de la finca.

Aquesta zona ha patit reiterats incendis forestals al llarg de les darreres dècades. El 23 d’agost i 7 de setembre de 2010 de es produïren dos focs intencionats, que cremaren 140 i 30 Ha respectivament.

Els incendis forestals comporten un canvi dramàtic de les condicions ambientals a les àrees incendiades, ja que la vegetació desapareix completament i la recuperació de les comunitats vegetals que abans cobrien la zona requerirà un cert temps, que pot esser d’anys o dècades.

La fauna present a les zones incendiades es veu greument afectada per aquesta situació. Les poblacions presents a la zona o bé fugen o bé moren. Al cap d’un mesos, en iniciar-se naturalment la recuperació forestal, moltes d’aquestes espècies retornen a la zona, si bé les condicions de supervivència seran més complicades. La manca de suficient cobertura vegetal fa els animals molt més vulnerables als depredadors. De la mateixa forma, en el cas de les espècies cinegètiques, seran molt més visibles, accessibles, i per tant abatibles per part dels caçadors.

L’alta vulnerabilitat de la fauna a les zones que han patit incendis forestals, i la necessitat de regular aquesta situació, ha estat tinguda en compte a altres territoris mediterranis que presenten una fauna cinegètica similar a la nostra i comparteixen igualment la problemàtica dels incendis forestals. Les comunitats autònomes de Catalunya, València i Múrcia prohibeixen la caça a les zones incendiades. Així:

La Llei de Caça de la Comunitat Valenciana estableix que queda prohibida la caça “en terrenos forestales incendiados, y sus enclavados menores de 250 has, hasta la finalización de la temporada de caza que se inicie en el año natural posterior al suceso.” Les vigents ordres de vedes de caça de Catalunya i Múrcia també estableixen la prohibició. A Catalunya “No es pot dur a terme l'exercici de la caça durant tota la temporada hàbil 2015-2016 en els terrenys afectats pels incendis forestals ocorreguts a partir de l'1 de gener de 2014”. I a Múrcia “Con carácter general, la caza en aquellos terrenos que durante los últimos cinco años hayan sufrido incendios forestales, o los que lo sufran durante la presente temporada con independencia de la calificación cinegética de los mismos, así como en una banda colindante de 200 metros del perímetro exterior de éstos no está permitida.”

Davant la necessitat de facilitar la recuperació de la fauna a les zones incendiades, i amb l’exemple de les mesures vigents a altres comunitats autònomes mediterrànies igualment afectades per aquest problema, el GOB ha sol·licitat a la Conselleria de Medi Ambient la prohibició de la caça als terrenys incendiats durant 5 anys a comptar des de l’incendi i amb caràcter retroactiu des de de l’1 de gener d’enguany.

Tot i que 5 anys són generalment insuficients per a la recuperació de la vegetació al seu estat original, consideram que almanco la cobertura herbàcia i arbustiva haurà millorat per a donar refugi a les diferents espècies de fauna.

 
 
Llegir 1746 vegades Darrera modificació el Dimarts, 01 Agost 2017 20:10

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.