Dimecres, 15 Març 2023 12:08

La conservació de la biodiversitat ha de ser un eix fonamental en la política de la propera legislatura

Només amb una dotació suficient de recursos humans i finançament es podrà fer una gestió conservacionista creïble i eficient


El patrimoni natural és un element bàsic de la nostra realitat ambiental i social, amb una importància extraordinària no només per a la conservació de la biodiversitat (justificació més que suficient) sinó també per al manteniment de l’economia illenca. Així, pot contribuir a valoritzar la producció de bens, i a fer possible la realització de serveis lligats a la protecció i aprofitament sostenible del medi natural com a mitjà per a la creació d’economia local. Tot i això, la política balear de protecció, gestió i conservació del patrimoni natural segueix ocupant un paper ben poc rellevant i no és una prioritat. En un escenari actual i previsible d’increment de les pressions antròpiques sobre la biodiversitat cal adoptar una política més compromesa amb la conservació, per evitar la pèrdua patrimonial.

Per això, a les portes d’una nova legislatura i ara en plena campanya electoral posam sobre la taula una sèrie de fites que consideram són prioritàries i proposam siguin assumides per les formacions polítiques que optaran a governar les illes els propers 4 anys.

  • La conservació de la biodiversitat s’ha d’abordar de forma més compromesa i ha de condicionar totes les polítiques sectorials, especialment en àrees clau com agricultura, pesca, planificació hidrològica, energia i turisme, sobre una base legal actualitzada, sòlida, compromesa i ajustada a la situació balear (és prioritària una Llei de conservació del patrimoni natural de les Illes Balears), i amb els recursos econòmics i els mitjans suficients.
  • La dotació de recursos humans suficients és imprescindible per desenvolupar una gestió conservacionista creíble i eficient. Cal incrementar especialment els efectius dedicats a la vigilància, la instrucció de procediments, l’elaboració d’instruments de planificació i la gestió dels espais naturals sobre el terreny.
  • Cal avançar en la declaració de nous espais protegits, i especialment en la designació de zones de protecció estricta, per donar compliment als compromisos assumits amb l’Estratègia Europea de Biodiversitat que fixa per al 2030 l’objectiu del 30% de territori tant terrestre com marí protegit, i un 10% amb protecció estricta. La creació del Parc natural de Ponent, l’ampliació (terrestre i marina) del Paratge natural de la Serra de Tramuntana i l’ampliació marina del Parc natural de sa Dragonera haurien de ser prioritàries, així com l’increment de les zones de reserva integral tant als parcs i paratges naturals com a les reserves marines.
  • S’han de reenfocar les prioritats de gestió dels espais protegits, reforçant les àrees de conservació, seguiment i investigació, prioritzant la recuperació i conservació de les espècies i els hàbitats naturals i el garantiment de les seves funcions ecològiques i ambientals per davant de la resta d’usos com l’aprofitament turístic. Els espais protegits han de poder ser gaudits, per la ciutadania resident i pels visitants, però no cal perdre de vista que la seva funció fonamental és la recuperació i conservació del patrimoni natural. Cal subsanar la deficiència crònica que pateixen els espais protegits quant a planificació a mig termini (plans de gestió), fet que provoca una gestió basada en les oportunitats del moment i en la improvisació, i no en un vertader full de ruta.
  • Cal disposar d’una estratègia balear de bioseguretat, amb implicacions a totes les àrees de gestió de les diferents administracions, per prevenir i abordar convenientment l’impacte causat per les espècies exòtiques invasores, un dels problemes més importants per a la conservació de la biodiversitat arreu del món i especialment als sistemes insulars. Així, s’ha de disposar d’un marc legal suficient i operatiu, incrementar els controls en l’arribada de mercaderies biològiques vives, en especial les destinades a l’agricultura, la ramaderia, la jardineria i la tinença d’animals, i dur a terme campanyes efectives tant d’eliminació de les espècies invasores com de conscienciació de la ciutadania per tal que sigui conscient del problema.

Aquestes i moltes més propostes relatives a la conservació de la biodiversitat a les Balears formen part d’un document general de propostes davant les properes eleccions autonòmiques, insulars i locals que hem elaborat i que els propers dies posarem a disposició de les formacions polítiques interessades en abordar la protecció i conservació del medi ambient en els seus programes.

Llegir 163 vegades Darrera modificació el Dijous, 16 Març 2023 11:32

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob