Dilluns, 28 Gener 2019 12:23

Medi Ambient ha arrasat l'espai protegit del torrent de na Borges sense la corresponent avaluació de repercussions ambientals

L’impacte generat és un dels més grans que s’han causat mai dins els Llocs d’Interès Comunitari de les Balears

 

Al llarg dels darrers mesos, a remolc de les inundacions al Llevant de Mallorca del passat octubre, la Conselleria de Medi Ambient ha realitzat intervencions a diversos torrent. Entre elles, les darreres setmanes s’ha denunciat públicament (especialment pel companys de Terraferida) l'arrasament realitzat al torrent de na Borges.

La intervenció, promoguda per la Conselleria de Medi Ambient, ha resultat en l’eliminació de la vegetació i arrasament pràcticament absolut dels marges del torrent. Des de sa Valleta i fins a la seva desembocadura, més de 15 quilòmetres del torrent discorren per l’interior del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) ES5310029 Na Borges.

Aquest LIC fou aprovat acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006 i posteriorment fou ratificat per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió 2006/613/CE. Recordem que el LIC estan emparats per la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Aquesta norma fonamental per a la conservació de la biodiversitat a la Unió Europea estableix al seu article 6.3 que:

«Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.»

Així, consideram que la Conselleria de Medi Ambient ha incomplit la seva obligació de sotmetre aquesta actuació a la corresponent avaluació de repercussions ambientals, incloent el corresponent procediment d’exposició pública del projecte.

En aquests moments Medi Ambient tramita el «Pla de gestió Natura 2000 de barranc i puigs de Mallorca», que engloba diferents LIC entre els quals es troba el barranc de Na Borges. El pla disposa diferents mesures adreçades a protegir els valors naturals de la zona, establint algunes limitacions d’ús. Pel que fa a les actuacions al llit del torrent, al punt 9.8.2 del pla es disposa que:

«En caso de intervención y/o restauración en los torrentes o lagunas, la morfología de los márgenes de los torrentes y zonas húmedas deberá ser lo más heterogénea posible para favorecer los microhábitats que permiten incrementar la diversidad específica. En este sentido quedan prohibidas las actuaciones que puedan simplificarla

Lògicament el pla estableix la prohibició de les actuacions que simplifiquin la diversitat d'espècies. Idò com s'entén que s'hagi impulsat no la simplificació, sinó la destrucció gairebé absoluta de l'hàbitat? Indigna veure que al pla es disposa, per exemple, la prohibició de les activitats col·lectives entre març i juny per evitar destorbar la fauna, i que en canvi Medi Ambient no ha tingut cap mania a l’hora d’impulsar l’arrasament del torrent.

En trobam idò davant una actuació de gran magnitud (afectant a més de 15 quilòmetres de marges del torrent), absolutament simplificadora (arrasament absolut de la vegetació i transformació dels marges naturals en talussos) i que no ha estat avaluada ambientalment tal i com és obligatori per la seva condició de LIC.

A12B8182

 

 

Més enllà d’aquests agravants, consideram que l’actuació al llit del torrent de na Borges no era necessària, i molt manco urgent. Aquest torrent és un dels més importants de Mallorca, i quan el cabal és massiu es desborda a diferents planes al·luvials on s’embassa sense generar problemes més importants.

Consideram que la Conselleria de Medi Ambient ha actuat de forma absolutament irresponsable, i reclamam les corresponents explicacions per part del Conseller. Paral·lelament, la nostra organització remetrà informació sobre els fets al Ministerio para la Transición Ecológica i a la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, per tal que determinin si ens trobam davant un cas d’infracció a la normativa comunitària.

Llegir 2012 vegades Darrera modificació el Dilluns, 28 Gener 2019 12:58

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob