Divendres, 29 Gener 2021 11:16

Nou capítol en el «vestit a mida» per a l’ús públic a Ternelles

Castell del Rei Castell del Rei

 

La Conselleria de Medi Ambient i Territori segueix rebaixant el nivell de protecció general per tal d’atendre la demanda puntual de Pollença per a l’accés públic al Castell del Rei i Cala Castell

  

El conflicte sobre l’ús públic per l’interior de la finca de Ternelles (Pollença) assoleix una fita important el 2007, quan s’aprova el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana i es protegeix la zona amb la figura de Paratge Natural. Així, el PORN incorpora el Castell del Rei, Cala Castell i els darrers trams dels camins que hi donen accés dins una zona d’exclusió.

La Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) establí originalment que les zones d’exclusió «Estan constituïdes per aquelles àrees amb major qualitat biològica o que continguin els elements biòtics o abiòtics més fràgils, amenaçats o representatius. L’accés a aquestes zones ha de ser regulat atenent finalitats científiques, educatives o de conservació».

La definició de les zones d’exclusió a la LECO i la delimitació de la zona d’exclusió a Ternelles impedia així l’accés excursionista al Castell del Rei i Cala Castell. Molt s’ha discutit sobre si l’establiment d’aquesta zona d’exclusió responia realment a necessitats de conservació o va ser una mesura establerta precisament pel govern del PP per limitar l’excursionisme dins la finca de Ternelles, un conflicte entre propietat i ús públic que ja s’arrossegava des de feia dècades.

El 2016 el Govern modificà la LECO, redefinint les zones d’exclusió i incorporant que «L’accés i l’estada de persones en aquestes zones ha de ser regulat en els instruments de planificació i gestió atenent prioritàriament a la seva conservació, tot procurant, alhora, satisfer les finalitats científiques, educatives i de gaudi dels béns de domini públic i dels integrants del patrimoni cultural, en les condicions escaients per a la conservació de l’espai natural». Com ja criticàrem en aquell moment, no ens va sembla correcte que per facilitar l’ús públic dins la zona d’exclusió de Ternelles es rebaixàs la protecció general de la figura de zona d’exclusió, una categoria de zonificació aplicada a altres zones de la Serra de Tramuntana i a altres espais naturals protegits de les Balears.

La modificació de PORN plantejada ara per Medi Ambient insisteix en el «vestit a mida» per facilitar l’accés a determinades zones de Ternelles modificant per això instruments d’abast molt més ampli (el PORN de tot l'espai protegit). La resolució exposa que «L’objecte de la modificació que ara es pretén del PORN de la Serra de Tramuntana és i ha de ser bàsicament per donar resposta a la petició de l’Ajuntament de Pollença». Recordem que l’ajuntament de Pollença sol·licità a la Conselleria la modificació del PORN amb la finalitat que incorpori com a autoritzat, amb les limitacions que consideri adients, l’accés públic al Castell del Rei i Cala Castell, una voluntat recollida al seu Pla General d’Ordenació Urbana però que fins ara topava amb el PORN del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

Així, mentre el PORN vigent determina que «Les activitats recreatives i esportives de qualsevol classe són prohibides a les zones d’exclusió», la modificació que es tramita ara estableix que «En el cas de les activitats recreatives, excepcionalment s’hi podrà autoritzar el trànsit a peu per camins i senders existents per accedir a béns d’interès cultural o al domini públic marítim terrestre, per motius culturals, educatius o d’altre tipus degudament justificats», i que ««L’accés i l’estada a les platges a través de camins existents és un ús recreatiu permès, excepte en el cas de Cala Castell, que és autoritzable fins a un màxim de 20 persones per dia de setembre a gener, ambdós mesos inclosos, essent la resta de l’any un ús prohibit».

Consideram que és absolutament raonable i s'hauria de mantenir que als espais naturals protegits hi hagi zones d’exclusió on, per raons tècnicament ben justificades de fragilitat ambiental, estiguin prohibits els usos recreatius. En canvi, si es considera que l’accés al Castell del Rei i Cala Castell no entra en conflicte greu amb la biodiversitat o pot esser compatible amb condicions, creim que el que cal és modificar la categoria de zonificació en aquestes zones puntuals i, en el seu cas, establir limitacions complementàries, però no ens sembla correcte abordar la qüestió a la inversa, rebaixant el nivell de protecció de les zones d’exclusió per tal de satisfer les necessitats puntuals d'ús públic a Ternelles.

Per a nosaltres l’opció més adequada seria recuperar la definició original de les zones d’exclusió a la LECO, i grafiar al PORN de Tramuntana les zones del Castell del Rei, Cala Castell i els camins que hi donen accés com a zones d’ús limitat, on l’ús recreatiu és autoritzable. D’aquesta forma es podria autoritzar l’accés excursionista, amb les limitacions de nombre i època que es considerin necessàries per no afectar les espècies amenaçades, i d’altra banda no es rebaixaria la figura de màxima protecció ni es possibilitaria que en el futur es pugui obrir la porta a l’ús recreatiu a altres zones d’exclusió de la Serra de Tramuntana o d’altres espais naturals protegits.

A la vista de com s’ha gestionat aquest conflicte en els darrers anys lamentam apreciar una manca de solidesa i d’ajustament als objectius de conservació del patrimoni natural en els criteris polítics que han fonamentat l’adopció de les mesures legals acordades.

Llegir 891 vegades Darrera modificació el Divendres, 29 Gener 2021 11:34

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob