Biodiversitat

Biodiversitat (419)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Màxima activitat en aquests moments a les seves colònies de cria

Dubtam de la legalitat de l’aparcament, que a més d’invadir la zona dunar s’ubica dins la zona de domini públic maritimoterrestre i dins àrea de prevenció de riscos per inundacions

Demanam la suspensió immediata de les descàrregues d'aigua sobre zones d'alta sensibilitat ambiental

Es varen retirar més de 100 metres quadrats ocupats per espècies invasores del gènere Carpobrotus

 Instam al Govern a acordar amb Madrid la conservació mediambiental d’aquest important patrimoni natural.

 

El Govern perd així l’oportunitat d’avançar en el compliment de les directrius de la Unió Europea, que estableix que pel 2030 el 10% de la mar ha de comptar amb mesures de protecció estricta

La proposta d’unificació i ampliació de les reserves marines del Toro i Malgrats, que tramita Pesca, es queda curta

La prova discorre per una zona rural molt ben ben conservada que en part està protegida com a Zona Especial de Conservació

 

El 74% dels aiguamolls de Mallorca no disposa de protecció i ordenació per a la seva conservació

Pàgina 2 de 30

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob