Biodiversitat

Biodiversitat (420)

L’increment del grau de sensibilització ambiental de la nostra societat al llarg de les darreres dècades ha promogut la preservació d’una part important dels nostres espais naturals més rellevants, dotant-los de diferents figures i nivells de protecció. Tot i això, la gestió que es du a terme en aquests espais no sempre és la més adequada per garantir la seva conservació, i es fa necessari vetllar-los continuadament per tal de proposar mesures o fins i tot denunciar amenaces, per la via de la difusió pública, les gestions personals i la participació als organismes consultius (juntes assessores o patronats) dels diferents espais, en els quals hi tenim representació.

Però una part rellevant de la nostra biodiversitat i dels espais naturals més valuosos segueixen encara sense el nivell de protecció que es mereixen. Per això cal impulsar la seva declaració com espais naturals protegits (parcs, reserves, etc.), procurant que la seva base normativa (PORN) sigui adequada i suficient. En altres casos, ens podem trobar amb l’existència de projectes o activitats que amenacen la conservació d’aquests espais, cosa que comportarà la nostra actuació de defensa utilitzant tots els mecanismes jurídics i de sensibilització social al nostre abast.

D’altra banda, la conservació de la biodiversitat no es pot abordar únicament amb la preservació d’espais naturals concrets, i sovint són necessàries mesures generals que incideixin sobre la conservació d’espècies i sistemes naturals en el conjunt del territori.

Ahir dilluns acabà el termini d’al·legacions al nou PORN de s’Albufera de Mallorca.

El Ministeri pretén crear una administració paral·lela per gestionar la recent ampliació del Parc Nacional.

El Consell de Govern ha aprovat avui l'inici de la tramitació per ampliar l'àmbit de l'espai protegit

Per tal d’avaluar l’estat de conservació i facilitar el seguiment de les diferents espècies d’aus presents a les ZEPAs del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, el GOB ha dissenyat un protocol de seguiment que inclou diferents metodologies en funció de les característiques de les diferents espècies.

Dilluns, 18 Març 2019 12:37

Milana mutilada per un cep a Llucmajor

El passat dissabte fou localitzada per un ciclista a un vedat de Llucmajor

Dilluns, 18 Març 2019 09:10

Plantam un bosc de ribera a s'Albufera

En el marc de la nostra línia de voluntariat ambiental de suport als espais protegits

La intervenció, a les localitats on es consideri imprescindible, s’hauria de limitar bàsicament a la captura amb trampes sexuals

S'incrementa la protecció legal, però la millora en la conservació ha estat escassa

Ara el repte de millorar-hi la gestió és encara més important

Pàgina 7 de 30

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob