Dijous, 12 Juliol 2012 12:09

12/07/2012. El GOB denúncia de nou il·legalitats en l'urbanisme d'Andratx.

El GOB demana l'anulació de l'aprovació inicial de les Normes Subsidiàries

12/07/2012. El GOB denúncia de nou il·legalitats en l'urbanisme d'Andratx.

El GOB demana l'anulació de l'aprovació inicial de les Normes Subsidiàries

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Andratx ha tengut en les darreres dècades un creixement urbanístic i turístic desbocat, tant dins sol urbà com rústic. Tot el terme municipal ha patit i pateix encara ara, una pressió urbanística molt important que s'ha traduït en una expansió urbana exagerada que ha artificialitzat desenes de quilòmetres quadrats en poques dècades.

 

 

A més, Andratx no és un municipi qualsevol urbanísticament parlant. Els casos de corrupció lligats al descontrol urbanístic viscuts (i que encara coegen) fan imprescindible l'adopció de mesures correctores del creixement valentes, molta transparència, control i claredat del planejament urbanístic. Doncs malauradament amb aquesta aprovació inicial, l'Ajuntament d'Andratx continua la línia de poca transparència i és més, incorre en flagrants il·legalitats des del punt de vista de tramitació i de planificació urbanística que han d'implicar necessàriament la nul·litat de les NNSS:

Tot seguit resaltam els aspectes més significatius de les al·legacions:

1.- Quant al compliment de resolucions judicials que anul·len llicències d’edificació i ús del sòl i obliguen a la demolició de les obres il·legals.

L’Ajuntament d’Andratx vol incomplir la Constitució, que assenyala l’obligació que té d’acomplir les sentències i altres resolucions judicials fermes.

Què fa l'Ajuntament d'Andratx?

Intenta no acomplir la Sentència, confirmada per la Sala CA del TSJIB, que anul·là la llicència a l’entitat Marmacén Sol, SL, al projecte bàsic per a la construcció d’habitatges, amb aparcaments i una piscina, al nucli de Cala Llamp. Aquesta sentència anul·là també l’autorització d’execució atorgada el dia 23 de desembre del 2005.

L’Ajuntament d’Andratx vol fer mangarrufes per tal de no acomplir la sentència, i així, ens trobam que a les NNSS del 2007 es determinà la UA20/PA, que sols permetia la construcció d’un únic habitatge unifamiliar, així com l’obligació de cessió dels terrenys destinats a zona verda pública.

A la modificació de les NNSS, aprovades inicialment en sessió de dia 28 de juliol del 2011, en aquest territori es fa un joc de mans i la UA20/PA passa a permetre la construcció de tres habitatges unifamiliars en lloc d’un tot sol.

Però la complicitat de l’Ajuntament d’Andratx amb l’infractor és infinita, i així, a l’aprovació inicial de les NNSS, adoptada a la sessió de dia 15 de maig del 2012, objecte d’aquestes al·legacions, ens trobam que la UA/20 PA, delimitada en els plànols O-PA-1-00; O-PA-1-17 i O-PA-1-21, proposa aquesta vegada que es construeixin ni més ni menys que 12 habitatges plurifamiliars.

Aquesta conducta de l’Ajuntament d’Andratx, a més de ser nul·la de ple dret, podria ser objecte de depuració penal, article 410 del Codi Penal.

 

2.- Quant al nou sòl industrial i de serveis.

La revisió de les NNSS d'Andratx classifiquen un sector urbanitzable no ordenat (SUNO-2) destinat a usos industrials i de serveis, ubicat en sòl que té la consideració de AAPI, però sense que això signifiqui per a l'Ajuntament el compliment de l'especial protecció que resulta de la Llei d'Espais Naturals. Entre altres coses això implica tenir molt ben justificades les necessitats de creixement i una examen i anàlisi ponderat de les diferents alternatives contemplades que no apareix enlloc.

Sense entrar molt en detall en l'anàlisi de la ubicació elegida, podem constantar tota una sèrie d'aspectes que ens permeten assegurar que, en cas de considerar prou justificada la necessitat d'aquest sòl industrial i de serveis - que consideram que tampoc no és el cas senzillament perquè la superfície prevista resulta del tot insuficient per a resoldre les necessitats d'espai insdustrial que es deriven de les ocupacions il·legals de sòl rústic per a usos industrials i les pròpis empreses ubicades dins del poble - la ubicació elegida és pèssima: es tracta de terrenys agrícoles fèrtils pròxim a un centre escolar, que no tenen les connexions viàries suficients per garantir l'activitat i la seguretat a l'entorn, i que sobretot no disposa o queda allunyada de la necessària dotació de serveis i infrastructures bàsiques (aigua, llum, clavegueram).

El fet de no haver-hi estudi d'alternatives és també una nova causa de nulitat .

 

3.- Quant a la il·legalitat en la classificació del sòl urbà.

 

A la revisió de les normes subsidiàries del municipi d’Andratx es constaten també les il·legalitats següents:

1. Són incorporats a l’ordenació com a sòl urbà, amb uns nous paràmetres, diferents àmbits de les urbanitzacions Biniorella (Cala Blanca) i Montport, malgrat que aquests mantenen la seva condició de sòl rústic protegit amb la categoria d’Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), cosa que no resulta possible dins de l’actual marc constitucional i legal. L’Ajuntament d’Andratx vol aconseguir edificar en determinats terrenys encara que les normes legals ho impossibiliten.

2. En altres casos es tracta de diferents àmbits de creixements dels nuclis urbans que, sense tenir la categoria d’ANEI, enlloc queda indicat en base a quina norma legal s’han considerat que aquest àmbits reuneixin les condicions legals per a tenir la classificació com a sòl urbà.

 

Per tot això, el GOB exigeix l'anul·lació de la tramitació de les NNSS i que l'Ajuntament recondueixi la pràctica de les seves competències urbanístiques cap a la transparència, la responsabilitat i el deure d'acomplir la legalitat.

Llegir 1001 vegades Darrera modificació el Dimarts, 07 Juliol 2015 18:47

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.