Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 23 Setembre 2009 01:00

23/09/09Advertència del GOB a l'Ajuntament de Bunyola sobre la desfiguració del paisatge a Es Castellet.

Una sentència recent ha donat la raó a l'Ajuntament de Santanyí per denegar una llicència, toti tractar-se de sòl urbà, considerant que, d'acord amb la llei, la desfiguració paisatgística pot impedir l'edificació en determinats entorns rurals i marítims.

 

23 de setembre de 2009

EL GOB ADVERTEIX A L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA, QUE LA DESFIGURACIÓ DEL PAISATGE PER LA CONSTRUCCIÓ DELS ADOSSATS D'ES CASTELLET ÉS MOTIU SUFICIENT PER ANULAR LA LLICÈNCIA
Una sentència recent ha donat la raó a l'Ajuntament de Santanyí per denegar una llicència, toti tractar-se de sòl urbà, considerant que, d'acord amb la llei, la desfiguració paisatgística pot impedir l'edificació en determinats entorns rurals i marítims.


L'Ajuntament de Bunyola ha notificat al GOB aquest més de setembre que no ha admès a tràmit la sol·licitud de revisió de la llicència en base als arguments defensats pel GOB pel que fa a la impossibilitat de considerar els terrenys on s'han autoritzats les obres, com a sòl urbà, per no comptar amb accés rodat.

El GOB insisteix però en que aquesta llicència no és procedent per 3 motius:

a) no consta d'accés viari rodat tal com, entre altres normes, estableix com a requisit la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible de les Illes Balears, per poder considerar un sòl com a urbà, en ser considerat un servei urbanístic bàsic imprescindible per a la qualificació de sòl com a urbà. En concret, determina que cal tenir:  xarxa viària amb un nivell de consolidació suficient per a permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal

b) que el vial que l'Ajuntament diu que ja consta en el PGOU no coincideix amb el vial d'accés que necessita la nova construcció. De fet, es pot demostrar tècnicament que el camí no pot soportar estructuralment la circulació de tràfic pesat durant el desenvolupament de les obres dels 14 dúplex a la parcela del final del camí i que a més, amb la geometria actual, no pot acceptar l'increment de tràfic ni durant les obres ni un cop acabades aquestes. En aquest sentit, fins i tot el promotor va reconèixer que, en aquests moments, l'accés no és factible per al desenvolupament de les obres, i que si calia, desviaria el tràfic per dins una finca de la seva propietat, veina a la parcel·la on s'hi pretenen edificar els adossats.

c) els motius d'impacte ambiental  i de preservació del paisatge són suficients per denegar aquesta llicència. En aquest sentit, val la pena esmentar una recent sentència dels tribunals de les balears, que ha donat la raó a l'Ajuntament de Santanyí per denegar una llicència a vorera de mar per motius de l'impacte que generaria la futura edificació, tot i tractar-se d'un sòl urbà.

En aquest sentit, cal recordar l’article 73 de la Llei del Sòl de 1976 diu que les construccions s’han d’adaptar a l’ambient on se troben situades. L'apartat b de l’esmentat article especifica clarament que:

“En els indrets de paisatge obert i natural, sigui rural o marítim, o en les perspectives que oferesquin els conjunts urbans de característiques històrico-artístiques, típics o tradicionals i en les immediacions de carreteres i camins de trajecte pintoresc, no se permetrà que la situació, massa, altura dels edificis, parets i tancaments, o les instal·lacions d’altres elements, limiti el camp visual per a contemplar belleses naturals, rompre l’harmonia del paisatge o desfigurar la perspectiva pròpia del mateix. "

L’article 98 del Reglament de Planejament insisteix en aquests aspectes hi afegeix que les limitacions a la construcció en els casos anterior, s’aplicaran sempre, hi hagi o no hi hagi plans d’ordenació o Normes Subsidiàries.

EL FUTUR EN MANS DEL CONSELL DE MALLORCA
En aquests moments, tenim constància que el Consell de Mallorca, ha demanat còpia de l'expedient de la llicència a l'Ajuntament de Bunyola.

El GOB espera ara que el Consell de Mallorca, revisi els termes en que es va concedir  la llicència i que actuï conseqüentment per evitar la construcció d'aquests adossats.

Llegir 879 vegades Darrera modificació el Dimarts, 07 Juliol 2015 20:33