Imprimir aquesta pàgina
Dilluns, 27 Juliol 2009 01:00

27/07/09 El GOB recorr la llicència urbanística de 14 adossats a Bunyola.

EL GOB RECORR LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE 14 ADOSSATS A BUNYOLA
La finca on es preveu la seva construcció no compleix les condicions legals per ser considerat sòl urbà.

27 de juliol de 2009

EL GOB RECORR LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE 14 ADOSSATS A BUNYOLA
La finca on es preveu la seva construcció no compleix les condicions legals per ser considerat sòl urbà.


Aquests dies, el GOB ha remès a l’Ajuntament de Bunyola un escrit sol·licitant la revisió d’ofici de la llicència d’obres atorgada per la Junta de Govern local amb data 27/05/08 a favor de PROMOCIONS ES CASTELLET 2007 S.L. per a la construcció de 14 habitatges unifamiliars adossats en el carrer Orient núm. 42 de Bunyola.

La parcel·la o finca on s'ha projectat la construcció d'aquests 14 adossats no compleix les condicions legals exigides per la normativa sobrevinguda per mantenir la classificació com a sòl urbà. És a dir, els habitatges s'han projectat sobre un sòl que no reuneix les condicions per ser considerat com a sòl urbà.

L’informe de l’assessor jurídic deixa clar que és impossible facilitar el trànsit rodat a través del carrer d’Orient. La solució que aporta el promotor, i que s’adjunta, de facilitar l’accés a un tram privat a través del Camí Vell de Sa Comuna, de titularitat pública, seria irregular, ja que les zones urbanes han de tenir accessos rodats a través de vies urbanes, no de vies rurals, com és el cas del Camí de Sa Comuna.

Per altra banda, és també evident que la construcció de 14 habitatges adossats, rompent la tipologia tradicional del seu entorn, en un dels punts de més altura del poble de Bunyola, tendria un fortíssim impacte visual irreparable, pràcticament visible des de qualsevol punt de la localitat.

A l’escrit presentat davant l’Ajuntament se demana que anul·li la llicència. Per això el GOB hi al·lega l’incompliment de la Llei 4/2008 de mesures urgents per un desenvolupament territorial sostenible,  la Llei del Sòl 8/2007, l'article 21.a) del Reglament de Planejament de 1978,  i les normes 11.1 i 11.3 del Pla Territorial de Mallorca.


·    S’adjunta escrit presentat davant  l‘Ajuntament


**************

IL·LIM. SR.

MARIA HUGUET GUAL, major d'edat, amb DNI núm. 42.995.952 M, actuant en nom i representació del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), entitat legalment constituïda, inscrita en el Registre d'Associacions de la Delegació del Govern amb el núm. 241, secció 2ª, declarada d'Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres de dia 19 de Juny de 1985, amb domicili al Carrer Manuel Sanchis Guarner Palma, 10 de Palma (07004).

------------------------------------  E X P O S A  ----------------------------------------

·    Que d'acord amb l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les Administracions Públiques podran, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia o de part d'interessat, declarar d'ofici la nul·litat dels actes enumerats a l'article 62.1 que posin fi a la via administrativa.


·    Que l’Ajuntament de Bunyola, va atorgar llicència d’obra per a la construcció de 14 habitatges adossats al Carrer d'Orient núm. 42 (llicència 009/2008).

·    Que per tant, i en la condició d'interessat que li atorga l'article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tramita davant aquest Ajuntament una petició de revisió d'ofici de l'esmentat acord.

Fonaments de la petició

La petició de revisió d'ofici se fonamenta en els següents fets, motius de nul·litat prevists als articles 62.1 e) i 62.1 f) de la Llei de Procediment Administratiu:


A) NUL·LITAT DE L'ACORD PER HAVER PRESCINDIT DEL PROCEDIMENT LEGALMENT ESTABLERT

L’Ajuntament de Bunyola està obligat al seguiment d'unes pautes d'actuació predeterminades, contribuint en la seva estricta observació, a dotar-se d'un component que garanteixi les seves actuacions administratives, ha d'extremar l'esmentat respecte pel compliment de tots els tràmits, quan es tracta de temes urbanístics, tal i com declara la Sentència de la sala 30. Secció 10 del Tribunal Suprem, de 26 de febrer de 1990, Ponent: Sr. González Navarro, (Aranzadi 3.401). Fonament de Dret 2on.

El procediment administratiu, suposa a més a més una sèrie de garanties jurídiques que tenen per objecte assegurar la legalitat i l'encert de l'acord d’atorgament d’una llicència d’obra en una finca que no reuneix les condicions legals exigides per la normativa sobrevinguda.

Aquesta garantia jurídica, constitueix avui, no tan sols una exigència legal, sinó fins i tot constitucional (article 105.v, de la Constitució).

Això justifica que les normes reguladores del procediment administratiu siguin considerades en la jurisprudència, així entre d'altres coses, vide les Sentències del Tribunal Suprem de 25 de gener de 1984 (Aranzadi 157), i de 17 de desembre de 1984 (Aranzadi 6.652), com a normes d'ordre Públic processal i, per si fos poc, d'obligada observança, sota sanció d'invalidesa, nul·litat o anul·labilitat en el seu cas, segons el Règim general contingut a l'article 62 i següents de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Procedeix doncs l'anul·lació de l'acord impugnat, per no haver-se seguit el procediment legalment establert.

B) IL·LEGALITATS QUE S'EVIDENCIEN A L’AUTORITZACIO

1. LA FINCA NO REUNEIX LES CONDICIONS LEGALS EXIGIDES PER LA NORMATIVA SOBREVINGUDA AL PGOU DE BUNYOLA DE 13/02/1978, PER MANTENIR LA CLASSIFICACIÓ COM A SÒL URBÀ.

El Carrer Orient no disposa dels serveis urbanístic (accés rodat, abastiment d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals i subministrament d'energia elèctrica) adients per donar serveis a les edificacions existents o a les que Normes Subsidiàries de 1978 habilitin construir. De fet, l'accés rodat als 14 habitatges unifamiliars adossats projectats s'ha previst en el sòl rústic immediat a la parcel·la en qüestió del carrer Orient.
Derivat d'aquest fet, les il·legalitats que se constaten són les     següents:

1.1. Infracció de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible de les Illes Balears, que al respecte determina el següent:

Article 2. Serveis urbanístics bàsics
1. Són serveis urbanístics bàsics:
a) La xarxa viària que tengui un nivell de consolidació suficient per a permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal
b) Les xarxes d'abastament d'aigua i sanejament
c) El subministrament d'energia elèctrica

2. Els serveis urbanístics bàsics han de tenir les característiques adequades per a l'ús del sòl previst pel plantejament urbanístic que el classifica.

Article 3. Concepte de solar

Tenen la consideració de solar, als efectes d'aquesta llei, els terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació, segons la seva qualificació urbanística, i que compleixen els requisits següents:
a) Que estiguin urbanitzats d'acord amb les determinacions establertes pel planejament urbanístic o, en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin com a mínim dels serveis urbanístics bàsics assenyalats per l'article 2.1. i confrontin amb una via que compti amb enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.
b) Que tengui assenyalades les alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix.
c) Que siguin susceptibles de llicència d'edificació immediata perquè no han estat inclosos en un sector subjecte a un pla especial de millora urbana ni en un polígon d'actuació urbanística pendents de desenvolupament.
d) Que, per a edificar-los, no s'hagin de cedir terrenys per a destinar-los a carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.

1.2. Infracció de l'article 12 de la Llei del Sòl 8/2007 i article 21.a) del Reglament de Planejament de 1978 i de la doctrina de la STS de 04/01/2007, recurs 4839/2003

L'article 12. Situaciones básicas del suelo, en el seu apartat 3 fixa específicament:
" Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento."

1.3. Infracció de la Norma 11.1 del Pla Territorial de Mallorca

Aquesta Norma estableix que:

Els terrenys classificats com a sòl urbà pels instruments de planejament general municipal, i als estrictes efectes prevists en aquesta norma, s'entendrà que disposen d'urbanització consolidada els que comptin amb les  infrastructures d'accés rodat, abastament d'aigua, evacuació d'aigües, incloent les àrees autoritzades segons la norma 13, i subministrament d'energia elèctrica, en les condicions tècniques suficients per donar un servei adequat a la població prevista en el planejament i en connexió a les xarxes generals d'infrastructures i serveis.

1.4. Infracció de la Norma 11.3 del Pla Territorial de Mallorca

Pels mateixos motius fins ara exposats, l'acord de llicència incompleix també la Norma 11.3 del PTM pel fet de que els terrenys on es pretén la construcció no disposen de totes les condicions necessàries per considerar-se solar, ja que, d'acord amb aquesta norma, només es podrà edificar a les superfícies que tenguin condició de solar, entenent com a tal, els que compleixin els requisits següents:
"... disposar d'urbanització consolidada i comptar de manera efectiva amb els elements d'urbanització requerits pel planejament urbanística i com a mínim, els següents:
a. Accés rodat, i que la via o vien amb les quals la parcel·la confronti tenguin la calçada pavimentada, com també construïda la vorera, si així fos requerit pel planejament urbanístic, per tot els seus fronts..."

Per tot això, els terrenys del carrer Orient on es pretén dur a terme l'edificació, no poden considerar-se en cap cas "sòl urbà d'urbanització consolidada".

De fet, l'informe de l'arquitecte municipal admet la impossibilitat d'accés rodat des del carrer Orient, "... l'accés de vehicles es preveu des d'un camí actual, en part coincident amb el vial de circumval·lació previst al PGOU. Però l'accés a la parcel·la que es vol edificar es projecta mitjançant una rampa a construir dins la propietat veïna pel seu costat nord. Atès l'obligatorietat de dotació d'aparcaments cal que es justifiqui documentalment i de manera adient la disponibilitat d'accés des d'una via pública fins al solar objecte del projecte i als aparcament projectats en ell, inclòs el pas pel camí esmentat i per la propietat veïna."

2. LA LLICÈNCIA ÉS NULA DE PLE DRET D'ACORD AMB L'ARTICLE 7.7 LA LLEI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE 1990.

L'accés rodat als aparcaments es projecte per dins sòl rústic, i la concessió de llicències d'obres - conforme disposen els articles 24 i 35 de la Llei de Sòl Rústic de 1997 - exigeix la prèvia i preceptiva declaració d'interès general de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, que l'Ajuntament no ha tramitat.


Per tot això


-----------------------------------  SOL·LICITA  --------------------------------

Que es tengui per presentat aquest escrit i en els seus mèrits aquest Ajuntament, després dels tràmits oportuns i d'acord amb l'article 102 de la Llei de Procediment Administratiu, adopti un nou acord, revisant l'anterior acord d'aprovació de la llicència referenciada i:

a) se declari nul, anul·li o revoqui i se deixi sense efecte la llicencia municipal d’obra, objecte d'aquest escrit

b) s'adoptin les mesures necessàries per restaurar la situació jurídica pertorbada.

ATRESSI DIU

Que sol·licita expressament la suspensió de l'execució de l’acord, de conformitat amb el que disposa l'article 104 de la Llei 3O/1992 de 26 de novembre, de Regimen Jurídico de las Administracions Públicas...


Palma, 20 de juliol de 2009


IL·LIM. SR. BATLE BUNYOLA

 

Llegir 1036 vegades Darrera modificació el Dimarts, 23 Juny 2015 22:09