Dilluns, 17 abril 2023 14:19

Bunyola, la promoció de luxe de Can Mas es reactiva

No entenem com poden reactivar-se unes obres en un solar que no disposa dels serveis urbanístics necessaris, i sense haver resolt les qüestions que varen justificar la paralització de les obres per part de l'ajuntament per motius per declaració de lesivitat, és a dir, perquè hi havia motius per considerar la llicència lesiva per a l'interès públic. 

El mes de juliol de 2019 vàrem sol·licitar accés a l'expedient municipal de les obres previstes a can Mas per la construcció de 36 habitatges, 45 places d'aparcament i una piscina. Vàrem tardar 5 mesos a poder-hi accedir i després de fer-ho, el GOB va presentar un escrit sol·licitant la nul·litat de la llicència municipal i la paralització de les obres, atès que consideràvem que hi havia molts d'anul·labilitat i moltes irregularitats en l'atorgament d'aquella llicència que l'Ajuntament havia acordat concedir el 7 de febrer de 2019. Bàsicament des del GOB al·legàvem la vulneració, com a mínim, de dues normes i el ple coneixement dels intervinents de les dues realitat que provocaven la vulneració de dites normes:

  • per una banda, el coneixement singular de la ubicació de les obres i per tant, de l'impacte visual en el paisatge del que parla l'article 68 de la LUIB, d'aplicació directa;
  • i el coneixement de que l'informe jurídic necessari per a poder otorgar la llicència ha de ser emès per un funcionari, i no era el cas. 

Arran del nostre escrit, l'Ajuntament va declarar l'inici de la revisió d'ofici i la suspensió de l'execució de la llicència per declaració de lesivitat i va acordar demanar informe al Consell Consultiu i al Consell de Mallorca. Mesos després,  al juliol de 2022, sense haver rebut cap més notícia, el GOB va rebre la notificació de l'Ajuntament de  Bunyola com mentre havia declarat, el mes de novembre de 2021, la caducitat de l'expedient, que el promotor havia presentat modificacions al projecte, que aquestes diposaven d'informe tècnic i jurídic favorable, i que per tant es podrien reiniciar les obres.

Des del GOB advertim ara, a més,  que l'informe de l'arquitecte NO informa en cap cas sobre si la parcel·la té la condició legal del solar, és a dir, si disposa de la totalitat dels serveis urbanístiques (suficients per garantir serveis als nous habitatges) que exigeix la LUIB per atorgar la llicència.

És sabut que aquest solar no disposa ni d'aigua, de connexió al clavegueram ni, sobretot, d'accés rodat. És per aquest motiu que no entenem com es poden reprendre les obres. Desconeixem si el Consell Consultiu i el Consell de Mallorca feren els corresponents informes i no entenem tampoc com l'Ajuntament va deixar caducar l'expedient de revisió d'ofici.  De fet, al començament del C/Cami de Caubet, concretament a l'alçada del número 12 l'amplada del carrer (de paret a paret) és de 3,20 metres, molt lluny del 5 metres que crec que han argumentat des del Consistori, per posar un exemple

Tot plegat són arguments suficients perquè el GOB hagui tornat a presentar un escrit davant de l'Ajuntament, sol·licitant, com a part interessada a l'expedient, tota la documentació relativa a l'expedient de revisió d'ofici, accés als informes rebuts (si és el cas), i un escrit de l'arquitecte municipal que certifiqui si es té la totalitat dels serveis urbanístics que exigeix la LUIB abans de continuar les obres, d'aquests habitatges de luxe atorgats en base a unes normes subsidiàries obsoletes aprovades al 1978. Igualment demanam informe que determini si aquest urbanitzable no va quedar afectat pel Decret Llei 9/2020 de 25 de maig de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

 

 

 

Llegir 447 vegades Darrera modificació el Dimarts, 18 abril 2023 10:09

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob