Dijous, 03 Novembre 2022 11:11

Denunciam la nova construcció de l'Hotel Formentor per infracció urbanística i impossibilitat d'obtenir la llicència

Construccions unifamiliars il·legals en parcel·la hotelera. Construccions unifamiliars il·legals en parcel·la hotelera.

El GOB ha denunciat davant l'Ajuntament de Pollença i Turisme la construcció de nova planta de l'hotel Formentor per no disposar de llicència urbanística ni autorització de l'administració turística, ja que les llicències existents només autoritzen projectes de reforma i ampliació, però no de nova construcció des de la cimentació.

Aquesta constatació irrefutable la demostra l'atorgament de la llicència de legalització a la demolició de l'hotel Formentor i excavació de terres concedida el passat 28 d'octubre mitjançant un decret de batlia.

Aquesta legalització ha estat necessària perquè en la llicència concedida per decret de batlia el passat mes de maig al projecte denominat Reforma i ampliació de l'hotel Formentor no estava inclosa la demolició total de l'hotel ni l'excavació de la planta soterrània.

Per tant, aquestes actuacions tampoc estaven incloses en el projecte que va servir de base per a l'informe preceptiu de l'administració de turisme a principis de març, al qual va donar conformitat el Director insular de Transició i Ordenació Turística en previsió de l'article 7 de la Llei 2/2020, de mesures urgents i extraordinàries. A més, aquest informe només té vigència durant 6 mesos, segons el disposat a l'article 7.3 quart paràgraf de l'esmentada Llei 2/2020.

Atès el previst a l'article 7.1 de la Llei 2/2020, de mesures urgents i extraordinàries (BOIB 180 de 20 d'octubre de 2020), les sol·licituds per a poder acollir-se al mateix s'han de presentar abans del 31 de desembre de 2021.

Resulta evident que el projecte de Reforma i ampliació de l'hotel Formentor que s'està executant actualment no és l'informat favorablement el passat mes de març pel Director Insular de Transició i Ordenació Turística, ni el que obtingué llicència urbanística municipal al maig.

Amb tot, a l'ala est de l'actual nova construcció de l'hotel Formentor,ja s'ha edificat l'estructura d'una planta soterrània i 3 plantes, després de la demolició total i nova excavació sense la preceptiva llicència urbanística. Aquesta nova construcció no està emparada per la llicència urbanística municipal atorgada al maig, ni pot disposar ja d'informe favorable de l'administració turística.

Reiterar, una vegada més, que la zona qualificada d'Allotjament Turístic AT-1 del PGOU vigent no disposa de la finca registral amb superfície mínima per a un establiment turístic per no haver-se agrupat registrament i formar una parcel·la única.

A més, la parcel·la registral número 9.725, on s'ubicava l'hotel Formentor demolit, hi ha diverses construccions sense llicència, entre elles 4 edificacions tipus habitatge unifamiliar, les quals impedirien en tot cas l'atorgament de noves llicències.

Recordar també que no s'han realitzat per part de la propietat de l'antic hotel Formentor les cessions de terrenys que obligava la llicència al projecte bàsic de Reforma de l'hotel Formentor, datat el novembre del 2020, previstes al PGOU vigent, entre elles l'espai lliure litoral i diversos vials per a vianants.

Així mateix, tampoc s'ha cedit sense càrregues l'únic vial rodat conformat al PGOU com a aparcament públic, ja que aparentment continua explotat per la Immobiliària Formentor SA, presumptament sense cap autorització, a no ser que realment no s'hagués veritablement cedit conforme a la llei.

Consideram que l'Ajuntament de Pollença també hauria de revocar la llicència de Reforma de l'hotel Formentor -amb data 25.11.2020- per l'incompliment de "Formalitzar la cessió, lliure de càrregues i gravàmens, de tot el que podia correspondre a cessions finalistes i gratuïtes de terrenys a l'Ajuntament d'acord amb les determinacions del Planejament vigent...".

Per tot això, hem sol·licitat a l'Ajuntament de Pollença:

- Obrir expedient d'infracció urbanística a la promotora de la nova construcció de l'hotel Formentor per no disposar de llicència urbanística que l'empari.

- Que, en virtut de l'anteriorment exposat, s'ordeni la demolició de la part de l'estructura de les 4
plantes ja aixecades de la part est i de les cimentacions i les estructures ja aixecades de la part oest.

- Revocar la llicència per a la Reforma de l'hotel Formentor concedida el 25.11.2020 així com el projecte d'execució.

- Que no s'atorgui llicència urbanística per a la nova construcció de l'hotel Formentor en tot allò que afecti el disposat per l'article 7 de la Llei 2/2020 de mesures urgents i extraordinàries.

 

image3

 

En color verd espais lliures i vials no cedits a l'Ajuntament i d'ús exclusiu de l'hotel.

image2

En color verd vials no cedits a l'Ajuntament i d'ús exclusiu de l'hotel.

Llegir 315 vegades Darrera modificació el Dijous, 03 Novembre 2022 11:23

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob