Dijous, 02 Juny 2022 11:02

El GOB al·lega contra la Variant de sa Ràpita

 El GOB ha presentat al·legacions al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Campos promogut per l’Ajuntament de Campos i que proposa una variant a sa Ràpita


Des de l’inici del període d’exposició pública del PMUS de Campos són diverses les alertes que ens han arribat a l’entitat, en relació a l’actuació prevista al nucli urbà-residencial de sa Ràpita que tant des del punt de vista urbanístic com des del punt de vista de mobilitat: un autèntic despropòsit i que xoca frontalment amb els propis objectius generals del Pla.

El GOB ha presentat així al·legacions en relació a la proposta P1.8 Millora de la caminabilitat a l'avinguda Miramar (Sà Ràpita) que afecta directament la Ma-6021 que forma part de la xarxa secundària, i que, per tant, serveix de comunicació intercomarcal i la seva funció supera l’àmbit municipal en tant que distribuidora del trànsit intermunicipal (connecta la Ma-6015 i la Ma-6030 que discorren per municipis distints). I la P4.9 variant de sa Ràpita, que condiciona, tal i com reconeix la pròpia memòria, la viabilitat de la P1.8: “Les Normes subsidiàries de Campos plantegen la construcció de la variant de Sa Ràpita, que permetran connectar la Ma-6030 a l’alçada del Club Nàutic amb la Ma-6021 a través dels carrers des Sard i Tintorera. Aquesta actuació permetrà implantar la proposta 4.11 (sentits únics a Sa Ràpita) així com la proposta 1.8 de millora de la caminabilitat a l’avinguda Mirarmar, transformant el front marítim de Sa Ràpita en un passeig de vianants, deixant un carril de circulació (sentit únic).”

Ambdues actuacions van vinculades també a la nova jerarquització de vies proposada que converteix carrers interns de la urbanització de sa ràpita en “vies estructurals internes” que suportaran un major nombre de trànsit rodat, i que suposarà el tancament de la “ronda” convertint dos carrers de la urbanització paral·lel·ls a la mar (Sard i Tintorera) en vials de ronda.

MANCA DE JUSTIFICACIÓ I AFECTACIÓ ÀMBIT COMPETENCIAL NO PROPI
En relació a la proposta relativa a l’Avinguda Miramar, es proposa eliminar un sentit del trànsit - el sentit Campos - s’Estanyol. Al document a exposició pública 1) no s’aporten dades de IMD del nuci de sa Ràpita i val a esmentar, ni que sigui com a anècdota significativa que les que es donen del municipi de Campos són de juliol de 2020, estiu plenament afectat per l’esclat de la pandèmia al març d’aquell mateix any 2) no es fa un diagnòstic relatiu a la implicació d’aquesta eliminació d’un sentit del trànsit al teixit urbà residencial de la resta del nucli de sa Ràpita. En aquest àmbit, vials urbans en un sòl residencial passen a convertir.se en vies estructurals internes paral·leles a la mar, que hauran de soportar tot el trànsit que discorria abans per l’avinguda i a més converteixen dos carrer perpendiculars al mar en dues rondes urbanes. En canvi de configuració, finalitat i l’increment del trànsit rodat, afectarà greument l’entorn residencial existent sense que estigui en absolut motivat des del punt de vista d’una millora de la mobilitat, la pacificació del trànsit, la democratizació de l’espai públic i la configuració de la quotidianitat diària d’aquest nucli residencial.

És més, aquesta “desviació” de trànsit, implica una actuació sobre una via que no és competència de l’Ajuntament de Campos sinó del Consell de Mallorca, que no pot consentir una actuació sense atendre la mobilitat entre els municipis que connecta i les afectacions als entorns urbans propers. La desviació plantejada per l’Ajuntament no representa cap solució sinó el trasllat d’un problema que a més es veurà agreujat per la pròpia desfiguració de la planificació urbanística pròpia del nucli residencial de sa Ràpita. No es pot desviar el trànsit d’una carretera secundària, als carrers d’una urbanització residencial consolidada.

RENOU I CONTAMINACIÓ EN EL NUCLI URBÀ RESIDENCIAL
Tal i com resa la memòria del PMUS : “El creixement de la mobilitat ha d’estar orientat de manera que se satisfaci, entre altres, l’objectiu de la disminució dels nivells de soroll. El trànsit motoritzat en àmbits urbans és la principal font de contaminació acústica.” En un entorn urbà residencial l’increment del volum del trànsit, l’increment de la velocitat mijtana que pot comportar, la composició del trànsit que es diversificarà amb introducció de trànsit pesat, etc. pels carrers interiors, repercutirà en un augment del soroll i contaminació generada pels vehicles que transitaran pel que, fins ara, era una carretera secundària i que ara són carrers d’urbanització que no estan pensats ni preparats per acollir aquesta funció sense malmetre la configuració d’usos urbanística pròpia del sòl urbà residencial consolidat de sa Ràpita. Tal i com determina la Llei 1/2007 de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears - que no ha estat considerada en absolut - determina que “els sectors de territori amb predomini de sòl d’ús residencial, comprenen les àrees lleument renoueres i les zones de considerable sensibilitat acústica que requereixen d’una protecció alta contra el renou.”

INFORME DETERMINANT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS I MOBILITAT
Ens consta l’existència d’un informe de la Direcció General de Transports i Mobilitat, molt determinant pel que fa a aquesta actuació plantejada per l’Ajuntament:

Històricament els carrers interiors de Sa Ràpita han estat carrers tranquils i de circulació pausada. Els darrers anys, amb la massificació del nucli s’ha perdut aquest entorn, sent els carrers els mateixos. No sembla, a falta d’un anàlisis més profund, justificat treure vehicles de primera línia per posar-los a segona. Aquesta mesura precisaria de una reordenació del trànsit molt més profunda en tot el que és el nucli de Sa Ràpita, com per exemple una via de circumvalꞏlació per la part de dat del nucli que enllacés fins a la PM 6015, (per la part de dalt de s’Estanyol)”

Coincidim plenament amb aquest plantejament i consideram que és motiu suficient per a exigir la retirada de les propostes P1.8 i P4.9 vinculada a la primera.

Per tot això, des del GOB hem sol·licitat a l'Ajuntament de Campos la retirada de les propostes P1.8 i P4.9 vinculada a la P1.8 que estableix la nova variant o ronda de sa Ràpita, i per conseqüència també, la P4.10 de sentits únics dins sa Ràpita, i la P4.1 relativa a la jerarquia viària que estableix les vies estructurals interiors, pel que fa al nucli de sa Ràpita.

La proposta P1.8 només seria factible en cas de no traslladar el trànsit a l’interior del nucli urbà residencial i anar acompanyat de mesures que garantissin una disminució efectiva del trànsit rodat que justifiqués l’existència d’un sòl carril i la desviació per carreteres secundàries existents del trànsit restant en el sentit no previst a la primera línia. A més aquest canvis a primera línia pel que fa a mobilitat hauria d’implicar una revisió pel que fa al planejament urbanístics dels usos i aprofitaments a primera línia que s’hauria de garantir que tendeixen prioritàriament als usos residencial per comptes de a la conversió en un passeig marítim i a la privatització de l’espai públic per usos comercials i lucratius.

Llegir 565 vegades Darrera modificació el Dijous, 02 Juny 2022 11:19

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob