Dilluns, 22 Octubre 2018 11:53

El GOB alerta d’un nou desenvolupament urbanístic a la Colònia de Sant Jordi

 El projecte presenta deficiències greus en la seva tramitació

 

El GOB va presentar la setmana passada al·legacions al projecte de reparcel·lació de la UA-04 de les NNSS de Planejament del TM de ses Salines.

En les Normes Subsidiàries vigents els terrenys que aquí són objecte de reparcel·lació tenen qualificació de sòl urbà sense delimitarse cap unitat d’actuació, per la qual cosa es podria entendre que es sòl urbà consolidad però el cas és que a dia d’avui no té dotació de serveis ni s’han fet les corresponents cessions a l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament es va advertir la necessitat de tramitar i aprovar el projecte de Delimitació de la Unitat d’Actuació, i es determina que l’execució es farà pel Sistema de Reparcel·lació.

La Unitat Reparcelable abarca una superfície de 47.575,45 m2.

 

1. El projecte de reparcel·lació està afectat per la suspensió de llicència vinculada a l’aprovació inicial del PIAT. Tot nou desenvolupament en zona PIAT necessita informe Ordenació el Territori. La Colònia de Sant Jordi és zona turística d’acord amb el mateix PIAT.

 

2. El projecte incomplet l’article 73.a) de la LUIB, que li és d’aplicació ja que l’aprovació inicial es va fer al febrer de 2018 amb la LUIB ja en vigor i la LOUS derogada.

Article 73

Procediment de delimitació de les unitats d’actuació

a)Quan la delimitació de les unitats d’actuació no estigui continguda en els instruments de planejament o quan sigui necessària la modificació o la supressió en funció dels resultats de l’informe de sostenibilitat econòmica i de la memòria de viabilitat econòmica, l’ajuntament pot aprovar-la d’acord amb el procediment següent:

Una vegada que s’ha aprovat inicialment la delimitació, l’expedient complet, inclosos l’informe de sostenibilitat i la memòria de viabilitat econòmica, s’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública durant un termini de vint dies, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en l’adreça corresponent o el punt d’accés electrònic municipal. També s’ha de donar audiència a les persones propietàries afectades durant un termini idèntic.

 

3. Cessions ( el més important!): el projecte només contempla la cessió de vials, suposant que els serveis estan implantats i que només requereixen ser completats, quan en realitat, no existeixen. La conseqüència directa és que els propietaris dels terrenys de les UA no han complit amb els seus deures d'urbanització i cessió dels 15% dels terrenys i ara passen a tenir uns solars urbans totalment de franc. En aquest sentit, el projecte incompleix la LUIB, el Reglament de la Lous i la Llei estatal.

 

Per tot això, des del GOB hem sol·licitat a l’Ajuntament que esmeni les greus deficiències, es completi el projecte i es reiniciï la tramitació.

Llegir 1010 vegades
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.