Divendres, 12 Mai 2023 10:48

El GOB aplaudeix l'eliminació de places turístiques: és una passa important però no suficient per l'inevitable camí cap al decreixement turístic.

El ple del Consell de Mallorca en sessió extraordinària va aprovar ahir dijous 11 d maig de 2023, l'aprovació definitiva de la modificació número 3 del Pla Territorial de Mallorca (PTI).

Des del GOB valoram positivament d'afectació que té aquesta modificació del PTM  de declassificació en bona part, per allò determinat pel Decret llei 9/2020 de 25 de maig de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears i la LUIB 12/2017 i la revisió del creixement en sòl urbà.

I també, l'esmena introduïda al Ple relativa a l'eliminació de places turístiques fins a la revaluació a la baixa de la capacitat de càrrega turística de l'illa d'acord amb el que estableix la Llei 3 /2022, de 15 de juny de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme a les Illes Balears, tot i que cal advertir que es mantenen les excepcions contingudes en la Disposició Addicional Primera d'aquesta mateixa llei, això és, que l'eliminació de places no afecta a les suspeses per la Llei 3/2022 en els casos en què, a l'entrada en vigor de la Llei: 

a.S'estiguin executant obres destinades a l'obertura o ampliació de l'establiment.
b. S'estigui tramitant una sol·licitud de llicència urbanística d'edificació o s'hagi presentat una declaració responsable, davant
l'administració urbanística competent, destinada a l'obertura o ampliació de l'establiment.
c. S'hagi obtingut la llicència urbanística d'edificació abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i aquesta no hagi caducat.
d. Es disposi d'una reserva de les places per part de l'administració turística o de l'organisme gestor, de conformitat amb la normativa
vigent.
e. S'estigui tramitant una sol·licitud de places, davant l'administració turística o l'organisme gestor o es trobin en tràmit d'esmena.
f. En el cas de turisme rural, hagin iniciat la tramitació de declaració d'interès general de l'activitat, davant l'òrgan competent del
consell insular, o es trobin en tràmit d'esmena.
g. El desenvolupament d'una Unitat d'Actuació sempre i quan s'hagin efectuat cessions anticipades a l'administració públic

Tot i això, aquesta mesura que implica un bon punt de partida - necessari però no suficient -  al qual cal donar continuïtat a través de polítiques actives de decreixement de places turístiques a Mallorca: per via de decreixement en l'intercanvi de places (1 de nova per 2 d'antigues), canvi d'ús i reconversió en altres usos, esponjaments/desconstrucció, etc. Un decreixement de places i establiments que cal tenir especialment  en compte en les franges litorals per adaptació als escenaris prevists per les projeccions del clima i l'afectació del canvi climàtic a la costa de la que ha es disposa de dades científiques.

De la mateixa manera, valoram molt positivament l'actualització de tota la base cartogràfica amb tota la normativa sobrevinguda, per la facilitació d'accés i clarificació de la informació que suposa

Pel que fa a la suspensió de determinats projectes viaris, des del GOB consideram que s'hauria d'haver suspès tot l'instrument de Planificació Sectorial de Carreteres, fins a l'aprovació del nou instrument revisat - que s'hauria d'haver fet aquesta legislatura - a partir de l'assumpció d'emergència climàtica i la necessitat de concebre de manera integral el transport a l'illa tendent a l'eliminació de cotxes sobre les carreteres, supeditant les inversions en carreteres a aquelles només destinades a la conservació i manteniment però en cap cas, cap nova infrastructura per acollir més trànsit rodat de l'existent. 

 

Llegir 209 vegades Darrera modificació el Divendres, 12 Mai 2023 12:21

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob