Dimecres, 23 Juny 2021 11:10

El GOB considera que les llicències de reforma i ampliació de l'Hotel Formentor són nul·les

El GOB considera que les llicències de reforma i ampliació de l'Hotel Formentor són nul·les Hoteles Grupo Barceló

El motiu de la nul·litat és l'incompliment del propi planejament urbanístic de Pollença.

Davant les informacions periodístiques, i les del mateix Batle de Pollença, sobre la reforma i ampliació de l’Hotel Formentor relativa als permisos que ja hi ha concedits i d’altres que se troben en tramitacióm, des del GOB advertim  - com ja hem fet amb anterioritat - que les parcel·les de tot el sòl urbà de Formentor no disposen de la condició prèvia de solar que facultin a l’Administració local per a concedir llicències d’edificació, sense que prèviament s’hagin realitzat els tràmits de reparcel·lació, recepció dels terrenys de cessió obligatòria i l’execució de la dotació dels serveis urbanístics prevists. Per tot això, consideram completament nul·les les llicències concedides per l'Ajuntament de Pollença. 

S’ha de tenir en compte que:

1.- Per acord de la Comissió Provincial d’Urbanisme de 14.09.1990 se va aprovar definitivament amb prescripcions el PGOU de Pollença.

2.- Per acord de la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca de 29.11.1991 se varen donar per complimentades les prescripcions de l’Aprovació Definitiva.

3.- Aquell planejament aprovat el 14.09.1990 és l’encara vigent al ser anul·lada l’adaptació al POOT per sentència judicial.

4.- En el punt 6.2 Polígonos de Actuación del PGOU se diu textualment que “Todos los polígonos se desarrollaran por el sistema de compensación y en el primer cuatrienio.”.

Pel que fa a Formentor diu: “Formentor. La totalidad del suelo urbano constituirà un polígono. Se realizarán de acuerdo con los criterios del presente Plan General, las obres de urbanización incluido el tratamiento de las zones verdes, y se cederan gratuitamente los espacios libres y viales.”

5.- Per acord del Ple de la Corporació de Pollença de data 05.05.1994 se va aprovar definitivament la modificació de l’article 6.2 del Programa d’Actuació del Pla General de Pollença, el qual preveu per al polígon de Formentor, i altres, el sistema de cooperació. (BOCAIB 64 de 26.05.1994). Pareix esser que encara no s’ha publicat al BOIB el text del canvi.

6.- Segons l’article 131.1 del Real Decreto 1346/1976 del Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, aleshores vigent, diu: “1. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos.”, mentre que el punt 2 del mateix article 131 diu: “2. La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria por resultar suficientemente equitativa la distribución de los beneficiós y cargas.”

7.- L’article 133 del mateix text refós de la Llei del sòl diu: “En el sistema de cooperación no podran concederse licencias de edificación hasta que sea firme en via administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación del polígono o unidad de actuación, cuando aquélla sea procedente.”

8.- Per a concedir una llicència d’obres en sòl urbà és un requisit imprescindible que els terrenys tenguin la condició de solar. Segons la norma 107 del PGOU la condició de solar solament s’adquireix si se disposa d’accessos rodats, voreres, xarxa d’energia elèctrica, xarxa d’evacuació d’aigües residuals i xarxa de distribució d’aigua potable.

Segons el previst per al sector urbà de Formentor, conformat per un sol polígon d’actuació, els propietaris de parcel·les han de cedir tots els terrenys de cessió obligatòria a l’ajuntament per a que aquest pugui fer la dotació de serveis.

Vials. Així resulta que la secció regulada per els vials és d’una amplada de vuit metres, distribuïda en 5 metres per a calçada rodada i dues voravies de 1,5 mts. d’amplada cada una. Aquesta cessió afecta a tots els propietaris i no solament a la propietat de la parcel·la hotelera de l’Hotel Formentor. S’ha de constatar que de tots els vials existents, i no existents, cap disposa dels 8 metres d’amplada prevista, disposant la majoria solament de 5 a 6 mts d’amplada.

Voreres. No hi ha cap vorera/voravia en els vials existents.

Aparcament públic. En tot el sector urbà de Formentor solament se contempla una zona d’aparcament públic, allà on hi ha l’existent. No se preveu zona d’aparcaments als vials. Els aparcaments públics formen part del sistema viari segons la norma 33.1 del Pgou, tal com ve grafiat al plànol 4.4 de l’ordenació del sòl.

Zones verdes. De les vuit zones verdes públiques previstes al planejament, algunes molt extenses, solament tres son propietat de l’Hotel Formentor.

Xarxa d’aigües residuals. Moltes parcel·les no disposen d’aquesta infraestructura.

9.- Aquestes disposicions són les legalment establerts pel planejament i són els terrenys que els propietaris estan obligats a cedir a l’Ajuntament. Fins que no s’hagi aprovat definitivament una modificació del planejament urbanístic que els modifiqui no se poden canviar a voluntat del Batle, cosa que pareix ja ha fet. Seria una infracció greu a l’ordenament urbanístic.

10.- Com a exemple molt il·lustratiu de la necessitat de fer una reparcel·lació del polígon ho és la parcel·la de més de 3.000 m2 situada a la zona del Racó d’en Mora, la qual està qualificada completament com a zona verda pública, propietat de Old Oak’s Holding Ltd. Si tota la parcel·la i propietat s’ha de cedir a l’Ajuntament, ¿qui compensarà a la propietat?.

Detall del plànol 4.4 Ordenació de Formentor Pgou 1990

 

Per aclarir i poder fer les accions legals que se considerin adients per a la defensa de la legalitat urbanística al sòl urbà de Formentor el GOB ha sol·licitat a l’Ajuntament de Pollença accés a la documentació relativa a llicències concedides, projecte de reparcel·lació i dotació de serveis al polígon d'actuació del sòl urbà de Formentor i còpies dels informes emesos pels serveis tècnics i jurídics del departament d'urbanisme de l'Ajuntament, entre altres.  

 

Llegir 680 vegades Darrera modificació el Dimecres, 23 Juny 2021 11:33
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.