Dimecres, 06 Novembre 2019 12:38

El GOB demana explicacions a Ports pel dragatge del Club Nàutic de Can Picafort.

Consideram que hi ha indicis suficients que s’ha comès una infracció greu i en canvi les declaracions del responsable de Ports són que «la mar elimina ja de forma natural i paulatinament les restes de material» dragat tipus «C» que s’han abocat irregularment a la mar havent pogut afectar la zona LIC de la Badia d’Alcúdia.

 

El setembre de 2018 el GOB va presentar denúncia a la Conselleria de Medi Ambient perquè s’estaven executant treballs de retirada de sediments fangosos de l’interior del Club Nàutic de Can Picafort. Aquesta retirada es feia de forma directa amb una cullera recollidora d’un camió grua, la qual abocava directament els materials extrets dins la caixa d’un altre camió que a la vegada els transportava i abocava a una finca de les rodalies de Son Sant Martí dins el terme municipal de Muro. Els abocaments dels sediments es feien a la parcel·la cadastral 543 del polígon 9 del terme municipal de Muro sense tractament previ dels sediments, fet que podria comportar una irregularitat en el tractaments d’aquests tipus de residus.

També es denunciava que els sediments extrets mitjançant una bomba succionadora de dragatge flotant eren abocats directament sobre l’escullera del port del Club Nàutic mitjançant una mànega. Sediments que han estat arrossegats a la mar, i que podrien haver afectat de forma directa la zona declarada XARXA NATURA 2000, LIC ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia.

Passat el temps, sense haver rebut resposta de la denúncia, hem tengut accés a l’informe amb el qual Ports IB autoritzava el projecte de dragat (informe amb núm de registre 793 de 29 d’octubre de 2018) signat pel vicepresident executiu Sr. Xavier Ramis. En aquest informe es considera que els materials dragats al club nàutic de Can Picafort són materials dragats de tipus «C» d’acord amb el que determinen les «Directrices para la caracterización del material dragado y sureubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre» i ’esmenten unes canteres pel seu dipòsit quan, per la informació de la que disposam, no hi ha cap cantera autoritzada a Mallorca per a rebre dragats de tipus “B” i molt menys de tipus “C”.

Incompliments

Tenim constància que el club nàutic de Can Picafort ha continuat amb els dragatges, però que no s’ha fet ajustant-se al projecte autoritzat pel Director General de Ports. Perquè tal i com consta a l’informe relatiu als treballs de reposició de calats a l’interior del port, fet pel tècnic de Ports de dia 13 de juny de 2019, al que hem tengut accés, es posà de manifest:
• que no s’ha designat un tècnic competent com a director de les obres durant l’execució de les feines
• que no s’ha designat a un tècnic auditor ambiental per a dur a terme el control i la vigilància ambiental
• que no s’han duit a terme els controls i accions de vigilància prevists en el pla de vigilància ambiental
• que no s’han adoptat les mesures preventives en el Pla de manteniment de calats a l’interior del port esportiu de Can Picafort.

En l’esmentat informe s’hi explicita que el 29 de maig de 2019 es va ordenar el cessament de l’activitat al club nàutic, ordre que es va incomplir. El dia 19 de juny un agent del Seprona es va personar i va poder comprovar que una draga mecànica continuava treballant en el port.

En un dels apartats de l’informe, s’adverteix que el Club Nàutic ha de retirar immediatament de les platges veïnades al port, els sediments existents provinents dels dragats que han acabat a la mar. A finals de setembre, el propi ajuntament va constatar que el club nàutic no havia procedit a la neteja i que les neteges que s’han fet han estat realitzades per l’Ajuntament.

En declaracions a la premsa el Sr. Xavier Ramis va afirmar «El mar está eliminando de forma natural los restos de forma paulatina desde la paralización.»
Afirmació que ens sembla d’una irresponsabilitat absoluta

Fets molt greus


Consideram que els fets que denunciam haurien de considerar-se com una infracció molt greu d’acord amb el que preveu l’article 99 de la Llei 10/2005 de 21 de juny, d’acord amb la qual es considera com a infracció molt greu:
«d) La realització d’obres, instal·lacions o activitats en el domini públic portuari o altres instal·lacions sense el títol administratiu corresponent o sense ajustar-se a les seves condicions, sempre que s’hagi desatès el requeriment exprés de l’administració portuària de cessament de l’actuació o quan es persisteixi en aquesta conducta una vegada notificada la iniciació del procediment sancionador corresponent.
b) Les accions o omissions amb repercussions especialment rellevants per a l’entorn terrestre o marí o per al medi ambient, com a conseqüència de la transcendència econòmica dels danys i perjudicis produïts o perquè lesionen de manera irreversible l’equilibri del medi natural.»

Per tot això el GOB va presentar la setmana passada una nova denúncia a Ports sol·licitant que des de Ports es donin totes les explicacions pertinents, s’iniciï un expedient pels fets denunciats, i pels incompliments manifests en relació a les operacions de dragatge al Port de Can Picafor i s’obligui a la restauració dels danys i prejudicis ocasionats.

Llegir 552 vegades Darrera modificació el Dimecres, 06 Novembre 2019 12:53

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.