Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 16 Gener 2020 10:44

El GOB demana la paralització de la tramitació de l'autorització de la planta de formigó davant el parc d'habitatges de de Son Güells

El GOB ha detectat deficiències greus i omissions en l'informe ambiental i demana a l'Ajuntament de Palma la paralització de la tramitació de la llicència d'activitats.

 

 

Des del GOB hem tengut constància de l’expedient obert en aquest departament relatiu a la sol·licitud de permís d’instal·lació i obres amb avaluació d’impacte ambiental de l’activitat PLANTA DE DOSSIFICACIÓ PER A LA PREPARACIÓ DE FORMIGÓ ubicada al C/Marie Behen, 4 per VISTA DE DISEÑOS Y INVERSIONES, SLU EXP CO 2017 00258 i CN 2017 06284 (BOIB núm 61 de 4 de maig de 2019).

El projecte s’ubica en un sòl urbà qualificat com a sòl industrial L2a situat en les immediacions de la urbanització de Son Güells, la residència i centre de dia Son Güells, l’Estadi Balear, el poliesportiu municipal Germans Escales i el col·legi Sant Josep Obrer.

Tenim constància que el projecte compta amb un informe favorable que els tècnics de la Comissió Balear de Medi Ambient varen elevar al Ple de la Comissió. En aquest informe però hem detectat una errada greu en la consideració de la ubicació del projecte, ja que constantment es fa referència a la ubicació de la parcel·la industrial com si aquesta estigués ubicada dins el Polígon de Son Morro, quan no és cert en absolut. Aquesta parcel·la industrial és una parcel·la única situada dins un entorn de sòl urbà amb qualificacions de residencial, equipaments, espais lliure públic i servei. En absolut es troba dins el polígon industrial de Son Morro situat a l’altra banda de Son Ramis, a més de 800 metres en línia recta. És més, hi ha un desconeixement tal de la ubicació del projecte que fins i tot la ubicació cadastral que es dona dins l’informe és incorrecte.

Així mateix, la valoració tècnica del projecte no fa referència, en cap cas – alhora de valorar aspectes relatius a emissió de partícules, renou o incidència paisatgística – en la proximitat de les cases de la urbanització de Son Güells, com sí que sorprenentment fa referència a la residència de i centre de dia de Son Güells sense atendre però tampoc i minimitzant la incompatibilitat de les dues activitats. Val a dir que es tracta d’un centre per a persones amb discapacitat física i/o malaltia neurodegenerativa menors de 65 anys. Sembla ser que tampoc se n’adona el tècnic que la residència de Son Güells no es troba ubicada dins un polígon industrial – cosa que almenys hauria d’haver cridat l’atenció – i menys el de Son Morro situat a quasi un kilòmetre de distància. L’informe no fa tampoc referència en cap cas en la incidència del transport de camions sobre la mobilitat de la zona o la compatibilitat amb els usos coexistents a la zona, espais lliures, residències, centres escolars, etc.

L’informe tècnic de la Comissió Balear de Medi Ambient, no ha tengut en compte tampoc en absolut, la incidència d’aquesta activitat en relació al canvi climàtic.

Per altra banda, el projecte es troba situat en una zona de inundable o potencialment inundable d’acord amb la cartografia de mapes de perillositat i risc d’inundació d’acord amb el Reial Decret 903/2010. Tot o això, i obviant la proximitat de la zona residencial i de serveis, compta amb informe favorable de Recursos Hídrics.

UNA ACTIVITAT INCOMPATIBLE AMB L'ENTORN

Creim que hi ha arguments suficient per considerar totalment incompatible aquesta activitat industrial amb la presència d’una residència per a malalts neurodegeneratius i un parc d’habitatges plurifamiliars, per qüestions de renous, mobilitat, (a part de l’impacte visual de tenir una activitat industrial intensiva, per molt que la pintin de verd), però sobretot per l’emissió de partícules.

Per tot això, des del GOB sol·licitam a l'Ajuntament de Palma que donats els efectes greus que pot tenir aquesta activitat en aspectes relatius al medi ambient, amb la incidència sobre la crisi climàtica ara que totes les institucions han declarat l’emergència climàtica, però, i sobretot, atenent als efectes sobre la salut pública en un entorn eminentment residencial, amb usos esportius i escolars propers, cal que l’Ajuntament de Palma suspengui la tramitació de l’actual projecte i, en tot cas, s'iniciï de nou un període d’exposició pública. Consideram que cal reiniciar la tramitació ambiental, en paral·lel a la consulta a administracions implicades que han d’incloure necessàriament Salut i Benestar Social perquè només es va demanar informes al Servei de Canvi Climàtic i la DGRH. Sabem que amb posterioritat i des de la CBMA s’ha sol·licitat informe a Mobilitat i Territori del Consell de Mallorca. Però en cap cas aquests informes s’han sol·licitat dins del període d’exposició pública i que consideram tots imprescindibles per valorar l’autorització administrativa d’aquesta activitat.

En qualsevol cas, detectades les errades i omissions greus en el procés de valoració tècnica de l’impacte ambiental, l’Ajuntament ha de suspendre la tramitació actual del projecte per tal de donar un termini nou a la Comissió Balear de Medi Ambient per esmenar les deficiències en la valoració tècnica del projecte derivada del nul coneixement físic de la ubicació real del projecte. Consideram que el fet de no considerar la proximitat dels habitatges propers i altres serveis escolars i esportius, els usuaris i residents de la zona queden sota una indefensió bàsica dels seus drets en no haver estat tenguts en compte en absolut alhora de valorar aspectes ambientals que poden incidir no només en aspectes de visuals, mobilitat o renous, sinó també i sobretot en aspectes relatius a la salut pública.

 

Llegir 2264 vegades Darrera modificació el Dijous, 16 Gener 2020 11:00