Divendres, 01 Desembre 2017 14:34

Demanam la paralització immediata de les obres de Petit Deià

Demanam que es revisi la llicència concedida per incompliment de diversos preceptes legals

En relació a la llicència de construcció d'edificis aïllats d'habitatges al carrer Es Clot 45 « Sa Vinya d'es Molí» expedient 10/08, i un cop consultat l'expedient municipal relatiu a la llicència d'obres, el GOB ha remès un escrit a l'Ajuntament de Deià on sol·licita la paralització immediata de les obres i que s'iniciï un expedient de revisió de la llicència per diferents deficiències detectades en la concessió de la llicència, tant pel que fa a aspectes formals, com pel que fa a aspectes legals d'acord amb la normativa urbanstica vigent en el moment de la concessió d'aquesta segona llicència.

El GOB ha volgut recordar a l'Ajuntament els antecedents pels quals el GOB ja va presentar al·legacions tant a l'avanç com a l'aprovació inicial de les NNSS l'any 1991 en relació al creixement previst a aquest àmbit. Al·legacions que varen ser desestimades.


Així mateix, el GOB, recorda que va presentar al·legacions a l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall relatiu a l'ordenació definitiva dels terrenys urbans ubicats al carrers sa Vinya des Molí, el torrent i la SU12, motivant la petició de que s'anul·làs, revocàs i es deixés sense efecte l'aprovació inicial d'aquest ED.


Tot i això, l'Ajuntament en sessió ordinària de dia 30 de març de 2007 amb 4 vots a favor de PP, dues abstencions d'UM i un vot en contra d'Agrupació Deià va adoptar el següent acord:
1. Desestimar les al·legacions de conformitat amb els informes tècnics
2. Aprovar definitivament l'Estudi de Detall
3. Publicar-lo al BOIB i comunicar l'acord al Consell de Mallorca.

L'esmentat acord va ser publicat al BOIB Núm. 76 de 22-05-2007.

Ara vist l'expedient el GOB al·lega que hi ha suficients motius per a considerar que es tracta d'una llicència nul·la i sense efectes pels motius següents:

No executivitat actual de l'ED.
A l'esmentada publicació al BOIB de l'Estudi de Detall NO se va incloure el seu contingut normatiu; per tant, NO hauria cobrat executivitat. Així, a dia d'avui NO resulta efectiu, impedint que la llicència per a edificar els 21 habitatges sigui atorgada.

Actuació de transformació urbanística.
Tot i la llicència municipal, tenim dubtes més que raonables relatius a que la parcel·la esmentada disposi de tots els serveis que especifica l'article 42 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, relatiu als requisits per a l'edificació del sòl, i així ho vàrem transmetre en un escrit dirigit a l'Agència de defensa del territori de Mallorca en un escrit el passat 17 de novembre de 2017. És a dir, sembla que no es pot justificar el compliment de la condició legal de solar de la parcel·la, en relació a tots i cadascun dels habitatges prevists.

Aquesta situació implicaria que ens trobam davant d'una actuació de transformació urbanística, per tal d'assolir la condició de solar per a cada un dels 21 habitatges; per tant, entenem que les obres requereixen d'informe ambiental, atès que s'executaran importants obres d'urbanització (2 carrers) i els projectes d'urbanització estan subjectes a Avaluació Ambiental, segons l'Annex I de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

Manca informar sobre el compliment de diferents articles de la LOUS
Atenent la situació d'aquest nou desenvolupament previst, i atès l'impacte del projecte en el cor de la Serra de Tramuntana, dins una Àrea d'Assentament dins Paisatge d'Interès (AAPI), cal que s'evacuï el pertinent informe que justifiqui el compliment de l'article 69 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS):

Així mateix, mancaria un informe que garanteixi el compliment dels articles 187 a 191 del Reglament LOUS Mallorca:

En aquest sentit per tant, l'informe tècnic que acompanya l'actual llicència NO resulta vàlid, sense justificar el compliment de les NNSS, de la LOUS i Reglament LOUS.
És més, el projecte pel qual s'ha concedit la llicència, també hauria de donar compliment a l’article 140.2, de la Llei 2/2014, de 29 de març, d’Ordenació i ús del Sòl (LOUS), i per tant, incloure una Memòria urbanística en la que s’ha d’indicar la finalitat, l’ús de la construcció i l’adequació a l’ordenació vigent; així mateix, també i d'acord amb l’art. 374.2 del Reglament de la LOUS per a l’illa de Mallorca, el projecte hauria d’anar complementat, necessàriament, amb una memòria urbanística com a document específic i independent en el qual s’hauria d’indicar la finalitat i l’ús de la construcció o l’actuació projectada i se n’hauria de raonar l’adequació a l’ordenació vigent.

Llicència no vàlida
Sembla que la llicència no resultaria vàlida pel fet de no fixar els terminis tant de l'inici de les obres com de la seva finalització (se limita a indicar l'article 140 LOUS).
Per altra banda, insistim en que malgrat que es tracti d'un projecte previ a la LOUS, la llicència sí que és actual i havia de tramitar-se i subjectar-se donant compliment a la normativa actual (LOUS i Reglament de la LOUS) i no resulta vàlid dir que les NNSS són les mateixes de 2006 i que per tant el projecte compleix.

 

Per tot això, el GOB sol·licita que s'ordeni la paralització immediata de les obres que s'hi han començat a dur a terme i que, previs els tràmits i informes pertinents, s'iniciï la incoació d’expedient de revisió d’ofici de la llicència relativa a l'expedient 10/08.

Llegir 2751 vegades Darrera modificació el Dimarts, 05 Desembre 2017 10:59

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.