Dijous, 12 Desembre 2019 10:04

El GOB denuncia la nulitat de la llicència d'obres de Can Mas a Bunyola

El GOB posa de manifest il·legalitats greus que podrien tenir conseqüències penals per prevaricació.

 

Des de que els joves que han constituït el col·lectiu Salvem Can Mas, de Bunyola, ens alertaren del projecte de Can Mas, des del GOB vàrem intentar accedir a l'expedient de llicència que l'Ajuntament de Bunyola va donar a principis de 2019. La sol·licitud feta el mes de juliol no va tenir resposta fins al novembre, i just unes dies després, les màquines començare a moure terres a possessió bunyolina i varen començar a enderrocar un edifici. Enderrocament que no estava previst al projecte presentat a l'Ajuntament i que per tant s'ha fet sense que estigui emparat en cap llicència.

Ara, revisat l'expedient el GOB ha presentat un escrit a l'Ajuntament de Bunyola sol·licitant que l'Ajuntament declari la nul·litat de ple de dret de la llicència de Can Mas pels següents motius:

 

1r.- Queda a la vista i patent, en l'expedient de llicència 312/2019, la vulneració, com a mínim, de dues normes i el ple coneixement dels intervinents de les dues realitats que provoquen la vulneració d'aquestes normes :

• d'una banda, el coneixement de la concreta ubicació geogràfica de les obres, i, per tant, l'impacte visual en el paisatge del qual parla l'article 68 de la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears, d'aplicació directa; i,

• d'altra banda, el coneixement de la condició de no funcionari del Sr. Estela redactor de l'informe favorable de la llicència),

 

2n.- Subsidiàriament, al·leguem l'estranya successió de dates respecte de 1r la suspensió de llicències en el municipi, 2n la concessió de la llicència d'obres de Can Mas, i 3r la publicació de la suspensió amb posterioritat a la concessió. Si això pogués ser constitutiva de tràfic d'influències o un altre il·lícit relatiu a la conducta d'autoritats i funcionaris públics, ens trobaríem de nou en un motiu de declaració de la llicència nul·la de ple dret o, subsidiàriament, anul·lable per infracció de l'ordenament jurídic.

 

Finalment, com a mesura cautelar, ES VA SOL·LICITAR LA IMMEDIATA PARALITZACIÓ DE LES OBRES, ja iniciades, ja que si continuen i, al final, es determina la no procedència de les obres, ELS PERJUDICIS PER Al MEDI AMBIENT DE MALLORCA serien ja de difícil reparació, per no dir impossible.

 

Paralització cautelar.

Ahir mateix,l'Ajuntament anunciava un ple extraordinari per a decretar la paralització de les obres i la revisió d'ofici de l'expedient.

Per la nostra banda, el GOB ha remès també al Consell Insular, l'escrit presentat a l'Ajuntament perquè en exercici de les seves competències i el que preveuen l'article 111 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, revisi la denúncia de nul.litat presentada pel GOB

 

Llegir 589 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.