Imprimir aquesta pàgina
Dissabte, 27 Octubre 2018 10:55

El GOB diu que el nou hotel que es vol fer a Pollença incompleix el planejament urbanístic i la normativa turística.

El GOB va presentar ahir al·legacions contra l'Hotel de Can Porquer.

El passat 13 d’octubre va posar-se a informació pública el projecte bàsic i d'activitats d'establiment hoteler i club de golf a la Urb. Can Porquer.

El camp de golf ha estat a la venda i s'ofertava conjuntament com una oportunitat ja que tenia associat un projecte d'hotel de 5 estrelles i 55 habitacions: https://www.pollentiaproperties.com/es/property/id/719896

Des del GOB consideram que no pot concedir-se llicència pels següents motius:

1.- Incompliment de la zonificació determinada al Pla General de 1990.
Segons els plànols d’ordenació de l’UP-3 “Golf de Can Porquer” la zona d’ Allotjament Turístic de 6.000 m2 per a un hotel de 5 estrelles està grafiada contigua a la Zona residencial. La Norma 142 del PGOU especifica que “El Plan Parcial podrà reajustar el emplazamiento y la configuración de la zona de Alojamiento Turístico, que en cualquier caso se situarà entre el Centro Social y la Zona Residencial y dispondrá de acceso rodado público.”.
El Pla Parcial aprovat a l’any 1996 preveu una zona d’Allotjament Turístic separada de la Zona Residencial, el qual representa un clar incompliment de la norma urbanística de jerarquia superior i d’obligat compliment.

2.- Manca d’executivitat del Pla Parcial per manca de publicació de la seva normativa urbanística al BOIB.
El Pla Parcial del Sector UP-3 del PG de Pollença fou aprovat definitivament amb prescripcions per la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca en data 26 d’abril de 1996, acord publicat al BOCAIB núm. 61 del 18.05.1996. No se te constància que s’hagi publicat la normativa urbanística a cap BOIB per a obtenir la seva executivitat tal com especifica la Llei 12/2017, d’urbanisme de les Illes Balears al seu article 65.1, el qual diu: “Els instruments de planejament urbanístic són executius a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents.”

3.- No consta complementació de prescripció a l’aprovació definitiva del PP del Sector UP-3 del PG de Pollença.

4.- Manca d’executivitat de la Norma 142 de l’adaptació del PGOU al POOT.
La redacció donada a la Norma 142 en l’adaptació del PGOU al POOT referent al sector UP-3 (Golf de Can Porquer) diu: “Segons Pla Parcial aprovat definitivament el 26 d’abril de 1996.”. Tal com ja s’ha dit anteriorment aquest Pla Parcial no pot tenir executivitat per no haver-se publicat la seva normativa urbanística al Butlletí Oficial de les Illes Balears ni en la normativa urbanística de l’adaptació del PGOU al POOT.

5.- No se poden considerar amb validesa els canvis urbanístics i de zonificació establerts en l’adaptació del PGOU al POOT que afecten al sector UP-3 del PGOU per quan el sector UP-3 no forma part de les zones POOT i per tant no podia ser objecte de nova planificació.

6.- Incompliment del Decret 20/2015, de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics.

A l’Annex II del decret 20/2015 i en el número 217 s’especifica que els hotels de 5 estrelles han de tenir una Àrea de restauració amb capacitat per al 70% dels clients. Al projecte de l’hotel de Can Porquer no apareix cap zona destinada a menjador o similar dins de la zona qualificada com d’Allotjament Turístic, com tampoc molts dels serveis inherents i obligatoris en un establiment hoteler, piscina, aparcament de turismes, etc., els quals han d’estar inclosos dins la parcel·la hotelera.

7.- Gran impacte paisatgístic per una situació inadequada segons planejament.

L’emplaçament on se vol construir l’hotel de can porquer implicaria un fort impacte paisatgístic negatiu a la contrada, a més de la destrucció d’una zona boscosa al no ubicar-se allà on estava previst inicialment en el planejament tal com ja hem exposat en els punts primer i segon anteriors.

Per l’exposat en els punts anteriors, des del GOB sol·licitam que no s’atorgui llicència al projecte denominat “Projecte bàsic i d'activitats d'establiment hoteler i club de golf a la Urb. Can Porquer, 31 A” per incompliment manifest del planejament urbanístic i normativa turística.

Llegir 1182 vegades Darrera modificació el Dissabte, 27 Octubre 2018 11:23