Dijous, 17 Mai 2018 09:01

El GOB emplaça a PODEM i MES a presentar recurs d'inconstitucionalitat per l'esmena Nadal si aquesta tira endavant

CTE Rafa Nadal CTE Rafa Nadal Ara Balears

El contingut de l'esmena és un cúmul de despropòsits que arriba fins al punt de rectificar la pròpia Llei que va donar empara al projecte perquè l'actual proposta la incompleix àmpliament.

Després que ahir, la Comissió de Territori i Medi Ambient del Parlament donés llum verda a la vergonyosa esmena Nadal – un cas d'urbanisme d'èlit a la carta – des del GOB extreim el conjunt de despropòsits que el PSOE avala i defensa de l'esmena, amb el suport (obvi) de PP, Ciudadanos i Pi.

L'esmena s'ha d'aturar per via política, i MES i PODEM tenen un paper fonamental. No es pot permetre que una esmena d'aquestes característiques tiri endavant.

Tot seguit detallam els despropòsits continguts dins de la iniciativa redactada pel PSOE – tal i com va transcendir – i presentada pel PP en forma d'esmena:

 • Introdueix l'ús turístic, no previst en el planejament urbanístic ni territorial, ni tan sols al Master Plan que desenvolupà la primera llei a la carta per donar cobertura al projecte.
 • Augment de places: passa de 106 a 175 unitats residencials que representen 354 places, de les quals 214 són turístiques. Abans hi havia 106 unitats residencials de les quals 70 eren de residencial tutelada i la resta residencial no tutelada. Ara ,aquesta no tutelada passa de 70 a 105 com a establiment turístic de tipus esportiu.
 • Permet sobreocupació: contempla la possibilitat que a les places de residencial no tutelada, s'hi pugui «instal·lar temporalment un llit suplementari en algunes habitacions»: quant de temps?, en quines? Tot, plegat de conceptes indeterminats. Nosaltres suposam que sempre i en totes, per tant tendríem de facto, no 354 places sinó 424. Això als hotels es diu sobreocupació i es multa. Aquí es legalitza.
 • Augmenta àmbit d'actuació afegint 3 finques cadastrals més, 25.427m2 més de superfície a ocupar;
 • Augmenten paràmetres urbanístics d'ocupació màxima permesa: sobre rasant passa del 25% al 30%.
 • Augmenta edificabilitat, que per a usos no esportiu preveu 20.000m2.
 • S'imposa a la planificació urbanística i territorial. Està per damunt dels instruments de planificació urbanística que contemplen processos d'informació pública, participació i avaluació ambiental que aquí s'obvien.
 • Obliga a l'Ajuntament de Manacor a fer-se càrrec de pagar amb doblers públics les infraestructures per resoldre l'increment de mobilitat a la zona. Diu que ho faran el Centre i Ajuntament de Manacor sense especificar qui i de què farà càrrec cadascú, però el que queda clar és que compromet doblers públics a resoldre els problemes de mobilitat que generarà el nou centre turístic.
 • No es sotmet a cap tipus d'avaluació ambiental estratègica a la que s'hauria de sotmetre un projecte d'aquestes característiques i més quan no s'ajusta al planejament urbanístic ni territorial que, com a mínim, sí que passen per una avaluació ambiental per poder aprovar-se. Per tant no hi ha cap procediment d'exposició pública ni període de consulta a administracions afectades (recursos hídrics, carreteres, mobilitat, turisme, etc.)
 • És més, elimina un tràmit previst a l'anterior llei del Master Plan, suprimint la disposició addicional primera 1 de la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del centre internacional de tennis Rafael Nadal que determinava:

«Disposició addicional primera

1. Quan circumstàncies així ho aconsellin, les determinacions contingudes en els plànols PE-03 al PE-08 del Màster Pla de l’annex poden ser modificades en els termes fixats en aquesta disposició.
2. Les modificacions que proposin els promotors poden definir una configuració diferent per a les edificacions i instal·lacions del conjunt, sempre que aquesta prevegi les àrees diferenciades que es detallen en l’apartat 4.2 del Màster Pla i s’ajusti a l’àmbit, la situació, els usos i els paràmetres urbanístics definits en els apartats 2, 3, 4.1 i 5 del mateix pla. Així mateix, poden ampliar, de manera justificada, els terminis prevists en el punt 3 de l’article únic d’aquesta llei per tal de facilitar l’execució correcta del projecte.
3. La tramitació d’aquestes modificacions s’inicia amb la sol·licitud del promotor i la proposta de modificació, que s’ha de presentar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. La presentació de la proposta suposa en tot cas la suspensió dels terminis prevists en el punt 3 de l’article únic d’aquesta llei.
4. Les modificacions del Màster Pla han de ser tramitades per la conselleria esmentada i, si escau, aprovades pel Consell de Govern, amb el tràmit previ d’informació pública de 15 dies i l’informe favorable de l’Ajuntament de Manacor, que s’ha d’emetre en el mateix termini."

 • És a dir, la Llei del Màster Plan preveia modificacions, però sempre que s'ajustessin a l'àmbit, situació i usos i paràmetres urbanístics definits al Màster Pla. També contemplava modificacions relatives als terminis d'execució, però en cap cas modificar ni usos, ni paràmetres ni àmbit, que és el que fa ara aquesta esmena introduïda pel PP i PSOE al Parlament.
 • És més, aquesta disposició addicional preveia que les modificacions permeses havien de presentar-se a la Conselleria competent en matèria de medi ambient i territori, per a que la tramités i preveia l'aprovació pel Consell de Govern amb un tràmit previ d'informació pública i informe favorable de l'Ajuntament de Manacor que també s'ha eliminat.

Per tant, es tracta d'una Llei a la carta que permet fins i tot incomplir la pròpia Llei que va donar cobertura a la construcció del centre. Una Llei singular per incomplir una Llei singular ja feta a mida.

Recurs d'inconstitucionalitat

La utilització de la declaració de projecte d'interès autonòmic i la redaccció d'una llei ad hoc per donar cobertura a l'actuació de transformació urbanística privada de la família Nadal que s'haurien d'haver tramitat per les vies urbanístiques ordinàries, resulta clarament abusiva, vulnera l'autonomia municipal i constitueix una desviació de poder. A Castella Lleó s'han aconseguit 4 sentències del TC (SSTC 129/2013, 203/2013, 162/2014 i 50/2015) anul·lant lleis singulars com aquesta, per vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva reconeguda a l'article 24.1 de la CE

Es tracta d'una esmena inconstitucional que cal recorre via Defensor del Poble (MES podria fer-ho) o grups parlamentaris estatals (PODEM).

Des del GOB emplaçam als grups que no donen suport a l'esmena Nadal a plantar cara a aquest despropòsit polític liderat per PSOE-PP i que ahir es va aprovar en Comissió Parlamentària.

Llegir 699 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.