Dimarts, 05 abril 2022 12:12

El GOB ha sol·licitat la suspenció de l'inici de les obres per a una plaça, on fins ara hi havia la piscina de l'Hotel Mar i Paz de Can Picafort

Demanam  la restitució dels terrenys al seu estat natural.

En el BOE número 55 del 4 de març de 2020, anunci número 9952, es va publicar el següent anunci:
 
“Anunci de la Demarcació de Costas a Illes Balears d'Informació Pública sobre sol·licituds de concessió administrativa de béns de domini públic marítim-terrestre en diversos trams de costa de les Illes Balears.”, entre els quals hi havia les sol·licituds amb expedient CNC02/16/07/0057 per a “Quiosc-bar, solàrium i piscina” en Ca Picafort sol·licitada per Sr. Sebastián Rosselló Estelrich i una altra sol·licitud amb expedient CNC02/19/07/0014 per a ”Reforma i embelliment de Plaza Marina” en Can Picafort, sol·licitada per l'Ajuntament de Santa Margalida, tots dos projectes redactats per l'Enginyer de Camins, Canals i Ports D. JJ Lemm.
 
En les dues sol·licituds de concessió per al mateix lloc la nostra associació va presentar al·legacions, sense que fins al dia d'avui se'ns hagi comunicat les respostes a les mateixes ni se'ns hagi notificat la resolució de les dues sol·licituds, tràmit administratiu al fet que està obligada l'administració amb tots els compareixents i interessats en els expedients.
Un dels arguments de les nostres al·legacions era que les dues sol·licituds incomplien clarament l'article 32.1 de la Llei de costes, el qual estableix que “Únicament es podrà permetre l'ocupació del domini públic marítim-terrestre per a aquelles activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació.” Així doncs, resulta evident que tant el quiosc-bar, el solàrium, la piscina, com una plaça poden tenir altres ubicacions en l'entramat urbà confrontant amb el DPMT.
 
També s'al·legava que en preveure's en les sol·licituds activitats de caràcter lucratiu era preceptiu la convocatòria d'un concurs en què han de respectar-se els principis de “publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva” establerts en els articles 74.3 i 75,1 de la Llei de costes. Segons consta en acta municipal del ple celebrat el 27 de maig de 2021, punt 19 de l'ordre del dia, que en data 15 d'abril de 2021 l'Ajuntament de Santa Margalida va rebre requeriment de la Demarcació de Costas a Illes Balears perquè en un termini de 10 dies accepti les condicions i prescripcions “per les quals podria atorgar-se la concessió d'ocupació d'uns mil cent cinquanta-sis  (1.156) metres quadrats de domini públic marítim-terrestre, amb destinació a reforma i embelliment de la Plaça Marina en Can Picafort, terme municipal de Santa Margalida (Mallorca, Illes Balears)”. Aquestes condicions no van ser acceptades pel Ple Municipal, únic òrgan municipal competent per a això, fins al 27 de maig, és a dir, una vegada sobrepassat llargament el termini improrrogable de 10 dies hàbils  com estableix l'article 152.11 del Reglament General de Costas. En aquest cas, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic hauria d'haver declarat conclòs l'expedient per desistiment del peticionari i ordenar la retirada de les ocupacions atès que segons determina l'article 8 de la Llei de costes no es poden admetre mes drets que els d'ús i aprofitament adquirits d'acord amb aquesta Llei de costes.
 
D'altra banda, dir que la concessió atorgada a l'Ajuntament de Santa Margalida per a l'ocupació d'uns mil cent cinquanta-sis (1.156) metres quadrats de domini públic marítim-terrestre, amb destinació a reforma i embelliment de la Plaça Marina en Can Picafort, terme municipal de Santa Margalida  (Mallorca, Illes Balears)”, encara no ha entrat en vigor al no haver-se publicat la resolució completa del seu atorgament en el BOE tal com determinen els articles 67 de la Llei de costes i 152.12 del Reglament General de Costas.
 
Per les notícies aparegudes en la premsa de Mallorca aquests dies, s'informa que l'Ajuntament de Santa Margalida procedirà de manera immediata a iniciar els treballs de reforma i embelliment de la Plaça Marina.
 
Per tot això, SOL·LICITEM a la Direcció General de la Costa i la Mar que s'ordeni la suspensió de l'inici dels treballs de reforma i embelliment de la Plaça Marina situada totalment dins del DPMT. Que se'ns notifiqui la resposta a les al·legacions presentades a la sol·licitud de concessió CNC02/19/07/0014, i en tot cas, la Resolució d'atorgament de la concessió a l'efecte de poder presentar els recursos que creguem convenients en defensa de la legalitat. I que en tot cas es publiqui la Resolució completa de l'atorgament en el BOE com prescriuen la llei de costes i el seu Reglament per a poder tenir validesa legal segons determina la Llei de Procediment Comú de les Administracions Públiques.
Llegir 1122 vegades Darrera modificació el Dimarts, 05 abril 2022 12:55

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob