Imprimir aquesta pàgina
Dimarts, 17 Octubre 2017 12:32

El GOB insisteix sobre les irregularitats de Demarcació de Costes.

El GOB denuncia que Demarcació de Costes permet ara obres de reforma al tram II del passeig de la platja d’Alcúdia sense la corresponent concessió administrativa.

El GOB ha presentat aquest mes un RECURS de REPOSICIÓ davant la Demarcació de Costes en les Illes Balears a l’autorització que permet les obres de reforma del tram II del passeig de la platja d’Alcúdia. El recurs es basa principalment en que aquestes obres així com l’ocupació dels terrenys de domini públic marítim terrestre solament es poden realitzar mitjançant una concessió administrativa, tal com especifica l’article 64 de la llei de costes i l’article 131 del seu reglament, per a les obres i instal·lacions no desmuntables.

També s’ha de tenir en compta que se varen presentar al·legacions al projecte de “sol•licitud de concessió administrativa de terrenys en zona de domini públic marítim-terrestre d’un tram de costa del Port d’Alcúdia, en el terme municipal de Alcúdia per a passeig de platja, formulada per l’Ajuntament d’Alcúdia (tramo II)”, en el sentit que segons l’article 95.1 del reglament general de costes els passejos d’obra no se poden ubicar dintre la platja sinó que s’han de localitzar fora de la ribera de la mar. A més també s’al·legava a favor de la recuperació d’uns 5.000 m2 de zona de domini públic marítim terrestre, actualment usurpada per particulars, en una franja que va des de el pont del Canal Nou fins el carrer Gessamí. Aquestes al·legacions encara no han estat contestades ni resolt la concessió sol·licitada, resultant sorprenent que se puguin autoritzar unes obres sobre uns terrenys no aptes per a elles i a més sense el títol habilitant escaient.

Resulta una pràctica comuna de la Demarcació de Costes de les Illes Balears la vulneració constant, i quasi sistemàtica, de les determinacions de la Llei i Reglament de Costes, tant en l’autorització d’obres de caràcter permanent per manca de la preceptiva concessió administrativa com en les instal·lacions i explotacions de temporada on ja en varies ocasions hem manifestat l’atorgament irregular de centenars d’autoritzacions a particulars i empreses incomplint el procediment legal establert.

 

Llegir 1129 vegades