Dilluns, 30 Octubre 2017 13:14

El GOB presenta recurs contra el projecte de parada d'autobusos del Port de Pollença.

El principal motiu és l'incompliment de la normativa urbanística del Pla General de Pollença.

El GOB ha presentat un recurs de reposició contra l’acord pres pel batle de Pollença el dia 19 de setembre en el qual desestimava les al·legacions presentades al projecte de parada d’autobusos al Port de Pollença, i que a la vegada aprovava el projecte tècnic i donava permís per a l’inici de les obres i la instal·lació.

El principal motiu pel qual se considera no adient l’autorització del projecte de la nova estació de parada d’autobusos, és pel clar incompliment de la normativa urbanística del Pla General de Pollença per a voler implantar un ús d’infraestructura de 2.990 m2 en uns terrenys on el planejament solament permet com a màxim una superfície de 300 m2.

Aquest projecte de parada d’autobusos es vol fer sobre uns terrenys que urbanísticament estan qualificats com a zona d’Equipament General del Port de Pollença, la qual, està destinada específicament a usos d’equipament sanitari-assistencial, socio-cultural, esportiu i a espais lliures públics, el que provocarà que, amb la implantació d’aquesta infraestructura aliena als usos específicament pel qual es va planificar aquesta àrea, impedeixi en el futur la implantació d’altres equipament urbans.

En aquesta àrea d’Equipament General del Port de Pollença la normativa urbanística solament permet l’existència d’infraestructures de fins a 300 m2 de superfície. Per tant la implantació d’una infraestructura per a estació de parada d’autobusos de 2.990 m2 superaria en quasi 9 vegades la superfície permesa, essent, per tant, una clara vulneració dels paràmetres urbanístics i una infracció greu de l’ordenació territorial i que perjudica significativament a la població del Port de Pollença i del municipi al privar-lo de l’establiment d’altres equipaments o d’espais lliures públics.

El batle i els tècnics municipals, per a poder justificar legalment aquesta infraestructura, addueixen que la superfície que realment compta és solament la de 96 m2, la superfície que ocupa una pèrgola i els serveis sanitaris com si la resta de la zona d’estació ocupada pels vials i llocs d’estacionament i espera dels autobusos i els viatgers no formés part d’aquesta infraestructura. El cert és que urbanísticament els espais destinats a infraestructura no se poden dedicar a altres usos com per exemple els d’equipament esportiu o espai lliure públic.

A més, el conveni aprovat pel ple de l’ajuntament i signat amb el Consorci de Transports de Mallorca especifica clarament que els 2.990 m2 de la zona d’Equipament General del Port de Pollença són: “per al seu ús exclusiu com a centre de transferència de viatgers de transport públic regular en autobús”. És a dir, que els terrenys queden afectats permanentment i indefinidament per a ús exclusiu d’estació de parada d’autobusos.

També en el recurs es posen de manifest irregularitats en la tramitació de l’expedient i incompliments de la Llei 7/2013 de d’instal·lacions i activitats, per quan en la informació pública no hi havia els informes urbanístics que preveu l'esmentada llei, donant-se la paradoxa que els informes que es diu, a la resolució de batlia d’aprovació del projecte, són anteriors a la presentació i sol·licitud del projecte i a més n’hi ha dues versions de la mateixa data que són diferents, una que figura en el conveni entre l’Ajuntament i el CTM i una altre que se transcriu als informes tècnics i jurídics, el que representa una falsedat documental inadmissible, un engany a l’administració, als ciutadans, als al·legants i al mateix batle.

Confiem que amb aquest recurs de reposició l’Ajuntament de Pollença s’adapti a la legalitat urbanística i: o bé, cerqui un espai adient per a la nova estació d’autobusos, o en tot cas, i prèviament, aprovi una modificació del planejament urbanístic si no vol vulnerar l’ordenat pel PGOU actual.

Llegir 694 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.