Dimarts, 28 Gener 2020 09:33

El GOB reitera la petició feta fa un any per a la desclassificació del sector AN-1(Bonaire).

Recorda els arguments de l’informe emès per la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat segons el qual, l’administració té l’obligatorietat de prioritzar i garantir la preservació de la biodiversitat per davant del dret a urbanitzar un espai natural ben conservat.

Recordem que el desembre de 2019, la Comissió de Medi Ambient va resoldre l’arxiu, per caducitat de l’esmentat expedient.

El 2015 l’Ajuntament d’Alcúdia va promoure una modificació puntual de planejament per a la classificació del sector urbanitzable directament ordenat de Bonaire que inclou l’antiga ART10.4 Bonaire- AS6 (Alcúdia).

L’Ajuntament d’Alcúdia, en comptes de desclassificar l’ART per convertir-la en sòl rústic o mantenir-la com a sòl urbanitzable a desenvolupar amb un pla especial per cooperació (com està a les actuals normes) proposa classificar-la com a sòl urbanitzable directament ordenat del planejament de manera que es podrien urbanitzar tant l’antic AN1 com l’antic sector AS6 devora Maristany. Al sector AN-1 (Bonaire) es mantendria l’antiga ART com espai lliure públic o privat per tal d’intentar esmorteir els impactes ambientals cap els espais XN2000 però la resta del sector seria íntegrament urbanitzat.

Des del servei de planificació del medi natural i el subcomitè de Xarxa Natura 2000 ja va advertir (en fase de consultes) que el projecte d’urbanització que permetria executar aquesta modificació, tendria afectacions significatives sobre Xarxa Natura 2000. A pesar d’aquests informes l’Ajuntament aprovà al 14.05.18 la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació.

La CMAIB va obligar a tramitar l’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària.

El sector

El sector urbanitzable AN-1 (Bonaire) és immediat a l’espai de rellevància ambiental LIC i ZEPA ES0000079 La Victòria amb la qual té una continuïtat ecològica més que evident. És també limítrof amb el LIC ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia amb el qual també té continuïtat ecològica.

L’informe tècnic emès per la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat dins el tràmit d’informació pública (desembre 2018), informà desfavorablement el document ambiental estratègic presentat per l’Ajuntament, amb uns arguments molt contundents alhora de valorar l’impacte que considera rellevant i determina l’obligació de l’administració de prioritzar la conservació de l’espai al dret a urbanitzar-lo. L’informe assenyala:

«L’actual funció ambiental de tot l’antic sector AN-1 (Bonaire) és la de separar les zones ja urbanitzades i de forta pressió antròpica (sector AN-2, AN-3 i AN-4) del LIC i ZEPA ES0000079 La Victòria, de forma que actua com a zona d’esmorteïment o zona perifèrica de protecció.»

«La urbanització provocarà la desaparició directa d’una extensa zona d’hàbitats d’interès comunitari (30ha) sobre la qual, i encara que estigui fora de la XN2000, l’administració té l’obligació de prendre mesures concretes per mantenir el seu estat de conservació favroable i evitar el seu deteriorament (article 4.4 de la Directiva 92/43/CEE del Consell Europeu, Directiva d’Hàbitats); article 45.3 de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat; article 43 de la Llei 33/2015 per la qual es modifica l’anterior.»

En relació a l’AS6 l’informe adverteix que «no s'entén la conveniència d’ubicar un urbanitzable dins una plana d’inundació». A més, aquesta zona va ser declarada ZEPA el gener 2019.

L’informe a més, incideix en l’obligació per part de l’administració de protecció d’habitats d’interès comunitari fora de Xarxa Natura 2000:

«Actualment els sectors AN-1(Bonaire) i i AS-6 (Maristany) estan en situació de sòl rural d’acord amb el RDL 7/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana i que també fa referència a la necessària conservació dels valors ambientals, científics i paisatgístics, subordinant la utilització del sòl rural, a la preservació d’aquests i altres valors que siguin objecte de protecció per la legislació. De fet, el RDL 7/2015 deixa ben clar que només contempla la possibilitat de legitimar usos específics que siguin d’interès públic o social, amb caràcter excepcional i pel procediment i amb les condicions que preveu la legislació d’ordenació territorial i urbanística (art. 13,1). I dins aquest procediment per legitimar el pas d’aquest sòl rural a sòl urbanitzable directament ordenat, s’ha de dir que, en aquest cas, és més important i de major interès públic, la preservació dels valors ambientals, científics i paisatgístics de l’espai.»

«Finalment l’article 24 de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat encomana a les administracions públiques competents, prendre les mesures necessàries per a eliminar o reduir el factor de pertorbació que pugui amenaçar de forma significativa l’existència d’una zona ben conservada, i encomana l’inici immediat d’un PORN de la zona, sense perjudici de l’adopció d’algún règim de protecció previ al tràmit d’audiència i infradotació pública.»

«Per tant, el que és procedent, especialment al sector AN-1 (Bonaire) pel seu bon estat de conservació i els alts valors naturals que conté, no és el manteniment de la seva qualificació com a urbanitzable, cosa que pot permetre en un futur la seva urbanització, sinó l’adopció d’algun règim de protecció previ, com el seu pas a sòl rústic.»

«La proposta de desclassificar aquests sectors urbanitzables no donaria lloic a indemnitzacions (disp. Transitòria 11, pint 5)»

Per tot això el GOB exigeix a l’Ajuntament, la requalificació de l’antic sector AN-1 (Bonaire) com a sòl rústic protegit per preservar-lo de qualsevol transformació urbanística.

 

Llegir 768 vegades Darrera modificació el Dimarts, 28 Gener 2020 12:31

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob