Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 07 Juny 2017 15:22

El GOB torna a al·legar contra la tramitació de les autoritzacions de serveis de temporada a platges.

Aquest cop les al·legacions afecten, entre altres, a la petició d'instal·lacions a Cala Torta (Artà) que a hores d'ara ja estan funcionant tot i no tenir l'autorització.

 

 

Dia 1 de juny va tornar a sortir a exposició pública l'anunci de “Informació pública sobre sol·licituds d'autoritzacions en zona de domini públic marítim-terrestre a les costes de Balears”, que fa referència a 44 sol·licituds de persones físiques o jurídiques, entre les quals els serveis que es sol·liciten per Cala Torta (a Artà) - 6 taules, 11 bancs, 1 plataforma de fusta desmuntable i un parasol tipus vela, també desmontable – que ja estan en funcionament i que es troben just al costat d'un quiosquet que, recordem es troba en una platja natural que és part de la Xarxa Natura 2000 i al qual, per tant, també li és d'aplicació la sentència del juliol del Tribunal Suprem que ha obligat a enderrocar els 6 quioscs de les platges naturals de Campos.

Incompliment del reglament de Costes pel que fa a l'atorgament d'autoritzacions.
Com ja hem advertit en altres ocasions aquest procediment de tramitació d’atorgament d’autoritzacions de serveis de temporada en platges i costes es fa obviant completament el previst en l’article 113.8 del Reglament de Costes, el qual prescriu que solament se poden atorgar autoritzacions a particulars o persones jurídiques per a aquests tipus de serveis quan els ajuntaments hagin incomplert el previst en l’article 113.8 del Reglament de Costes en els apartats a), b) i c): que la sol·licitud dels Ajuntaments s’hagi presentat fora del termini establert, que la sol·licitud sigui legalment inacceptable o que s’hagin incomplert les condicions del títol en la temporada anterior.

És a dir, que solament el Servei Perifèric de Costes pot convocar concurs per a l’atorgament de serveis quan l’Ajuntament respectiu no pugui ser el titular directe o preferent dels serveis de temporada tal com determina els punts primer, quart i vuitè de l’article 113 del Reglament de Costes i 115. c) de la Llei de Costes.

Aquestes sol·licituds fan referència a serveis de temporada a les platges i costes de les Illes Balears, serveis que segons l’article 155.1 i l’article 158.1 del Reglament General de Costes, cas que es poguessin tramitar, solament se poden atorgar mitjançant un concurs convocat pel Servei Perifèric de Costes i on s’han de respectar els principis de “publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva”.

Procediment irregular totalment extès.
Aquest procediment d’atorgament irregular d’autoritzacions temporals i de temporada per a serveis a les platges i costes, per ara, podrien afectar a un total d’unes 700 sol·licituds, les 260 sol·licituds aparegudes al BOIB núm. 25, les 47 del BOIB núm. 44, les 68 del BOIB núm. 77, les 62 del BOIB núm. 184 de 2015, les 62 del BOIB núm. 20, les 21 del BOIB núm. 30, les 73 del BOIB núm. 62 de 2016, les 51 del BOIB núm. 13, les 6 del BOIB núm. 24 i les actuals 44 del BOIB núm. 67 de 2017. A aquestes si han d’afegir les que se tramiten i s’autoritzen per una temporada les quals no surten a informació pública. Segons el BOIB ja se va per la sol·licitud número 1.572.

Resulta incomprensible con la Demarcació de Costes a les Illes Balears tramiti l’atorgament de milers d’autoritzacions en contra de les normatives legals que les regulen, la Llei i el Reglament General de Costes. Així mateix també resulta incomprensible com la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat pugui informar favorablement una gran quantitat de les sol·licituds.

Resulta paradigmàtic com a la plana WEB del MAPAMA (Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient) a la secció “Preguntas frecuentes sobre la ley de costas y su aplicación”, respon a la pregunta

“¿Qué son los servicios de temporada en las playas?
Los servicios de temporada en las playas están regulados en el artículo 113 del Reglamento General de Costas donde se establece que los Ayuntamientos podrán solicitar con carácter preferente las autorizaciones para la explotación de dichos servicios de temporada. Asimismo se define el procedimiento a seguir para su obtención.
No obstante, el Servicio Periférico de Costas podrá otorgar la autorización a otras personas físicas o jurídicas en caso de que el Ayuntamiento no ejerciera el derecho de preferencia o cuando le fuera de aplicación a la solicitud presentada por dicho Ayuntamiento lo dispuesto en los puntos 8b y 8c del citado artículo 113 del Reglamento General de Costas”

Resulta sorprenent constatar com la Demarcació de Costes fa el contrari del que informe el Ministeri del qual forma part.

Anul·lació i revisió

Per tot l'exposat, des del GOB demanam:

  • L’anul·lació del tràmit d’atorgament i/o en tot cas que no s’atorguin les sol·licituds d’autoritzacions per a activitats de servei de temporada en platges i costes de l’anunci aparegut en el BOIB núm. 67 de dia 1 de juny de 2017 per causa del clar incompliment del procediment regulat en la Llei de Costes i el seu Reglament General.
  • La revisió de les sol·licituds de serveis atorgades amb anterioritat i encara vigents, per si poguessin ser motiu de nul·litat.
Llegir 1354 vegades Darrera modificació el Dimecres, 14 Juny 2017 14:38