Dijous, 27 Desembre 2018 13:13

El GOB torna a demanar la demolició de l’Hotel Don Pedro (Pollença)

Fa tres anys ja posarem de manifest la realització d’obres de reforma a l’Hotel Don Pedro a les administracions competents sense que a dia d’avui hagin fet res per a la restauració de la legalitat vulnerada.

Des del GOB hem pogut constatar que a l’Hotel Don Pedro, situat a la Cala de Sant Vicenç de Pollença, des de fa un temps s’hi fan, bàsicament, obres de reforma interior i exterior i de modernització, les quals afecten a tot l’edifici.

L’edifici de l’Hotel Don Pedro està situat dins las zones que la Llei de Costes anomena de servitud de protecció, servitud de trànsit i domini públic marítim terrestre, sobre les quals hi estan prohibits els usos residencials i hotelers.

Segons escrit referent a “INFORME DE ANTECEDENTES DEL EDIFICIO DEL HOTEL D. PEDRO, EN CALA SANT VICENT (T.M. DE POLLENÇA)” redactat per la Demarcació de Costes a les Illes Balears a l’octubre de 2010, es diu en el punt tercer del referit informe que “3º.- No consta en los archivos de esta Demarcación de Costas que el edificio se construyera en las entonces zonas marítimo-terrestre, de vigilancia y de salvamento de costas con autorización de la Administración del Estado.”

També el punt quart del mateix escrit diu : “4º.- El edificio se encuentra sometido al régimen establecido en la disposición transitoria 4ª de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento General -12ª y 13ª-.” (Avui disposicions transitòries 13ª i 14ª del Reglament General).

La disposició transitòria 4a punt 1 de la Llei de Costes i disposició transitòria 13a punt 1 del Reglament de la Llei, és taxativa en aquests casos, atenent que disposa: “1. Les obres i instal·lacions construïdes abans de l’entrada en vigor de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, sense l’autorització o concessió exigible d’acord amb la legislació de costes llavors vigent, s’han de demolir quan la seva legalització no sigui procedent per raons d’interès públic (disposició transitòria quarta. 1 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol).”

Fa tres anys ja posarem de manifest la realització d’obres de reforma a l’Hotel Don Pedro a les administracions competents sense que a dia d’avui hagin fet res per a la restauració de la legalitat vulnerada.

Atesa l’impossibilitat de la legalització d’aquest edifici hoteler per quan els usos hotelers i residencials estan expressament prohibits per l’article 25.1 de la Llei de Costes en la zones de servitud de protecció i de domini públic marítim terrestre, des del GOB sol·licitam a les administracions amb competències sobre les diverses zones definides per la Llei de Costes, el Departament de Territori del Consell de Mallorca, la Demarcació de Costes a les Illes Balears del Ministeri per a la Transició Ecològica i a l’Ajuntament de Pollença, l’aplicació de la Llei de Costes i en conseqüència es procedeixi a ordenar la demolició de l’Hotel Don Pedro, edifici que, com s’ha argumentat anteriorment, mai hauria d’haver-se construït per manca de les autoritzacions requerides en matèria de costes.

Llegir 1682 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.