Dijous, 27 Desembre 2018 13:13

El GOB torna a demanar la demolició de l’Hotel Don Pedro (Pollença)

Fa tres anys ja posarem de manifest la realització d’obres de reforma a l’Hotel Don Pedro a les administracions competents sense que a dia d’avui hagin fet res per a la restauració de la legalitat vulnerada.

Des del GOB hem pogut constatar que a l’Hotel Don Pedro, situat a la Cala de Sant Vicenç de Pollença, des de fa un temps s’hi fan, bàsicament, obres de reforma interior i exterior i de modernització, les quals afecten a tot l’edifici.

L’edifici de l’Hotel Don Pedro està situat dins las zones que la Llei de Costes anomena de servitud de protecció, servitud de trànsit i domini públic marítim terrestre, sobre les quals hi estan prohibits els usos residencials i hotelers.

Segons escrit referent a “INFORME DE ANTECEDENTES DEL EDIFICIO DEL HOTEL D. PEDRO, EN CALA SANT VICENT (T.M. DE POLLENÇA)” redactat per la Demarcació de Costes a les Illes Balears a l’octubre de 2010, es diu en el punt tercer del referit informe que “3º.- No consta en los archivos de esta Demarcación de Costas que el edificio se construyera en las entonces zonas marítimo-terrestre, de vigilancia y de salvamento de costas con autorización de la Administración del Estado.”

També el punt quart del mateix escrit diu : “4º.- El edificio se encuentra sometido al régimen establecido en la disposición transitoria 4ª de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento General -12ª y 13ª-.” (Avui disposicions transitòries 13ª i 14ª del Reglament General).

La disposició transitòria 4a punt 1 de la Llei de Costes i disposició transitòria 13a punt 1 del Reglament de la Llei, és taxativa en aquests casos, atenent que disposa: “1. Les obres i instal·lacions construïdes abans de l’entrada en vigor de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, sense l’autorització o concessió exigible d’acord amb la legislació de costes llavors vigent, s’han de demolir quan la seva legalització no sigui procedent per raons d’interès públic (disposició transitòria quarta. 1 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol).”

Fa tres anys ja posarem de manifest la realització d’obres de reforma a l’Hotel Don Pedro a les administracions competents sense que a dia d’avui hagin fet res per a la restauració de la legalitat vulnerada.

Atesa l’impossibilitat de la legalització d’aquest edifici hoteler per quan els usos hotelers i residencials estan expressament prohibits per l’article 25.1 de la Llei de Costes en la zones de servitud de protecció i de domini públic marítim terrestre, des del GOB sol·licitam a les administracions amb competències sobre les diverses zones definides per la Llei de Costes, el Departament de Territori del Consell de Mallorca, la Demarcació de Costes a les Illes Balears del Ministeri per a la Transició Ecològica i a l’Ajuntament de Pollença, l’aplicació de la Llei de Costes i en conseqüència es procedeixi a ordenar la demolició de l’Hotel Don Pedro, edifici que, com s’ha argumentat anteriorment, mai hauria d’haver-se construït per manca de les autoritzacions requerides en matèria de costes.

Llegir 2350 vegades

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob