Dilluns, 15 Mai 2023 11:12

Formentor: un hotel de nova planta sense la prèvia i preceptiva llicència municipal.

Des del GOB hem presentat una denúncia per la construcció sense llicència urbanística municipal prèvia del nou edifici per el nou Hotel Formentor per incompliment de l’article 146.1.d) de la LUIB i, en conseqüència, i hem exigit que s’ordeni la paralització immediata de les obres així com el preceptiu expedient d’infracció urbanística per infracció greu tal com determina l’article 163.2.c) i. de la LUIB.

Des de fa prop de dos anys la societat Formentor Bay SL està construint un hotel de nova planta al sòl urbà no consolidat de Formentor. Un sòl no consolidat tant per la manca de desenvolupament del planejament, com per la manca dels serveis urbanístics exigits per les lleis. A ḿés, aquesta construcció no disposa de la prèvia i perceptiva llicència municipal d’edificació. Al tractar-se per tant d’una obra completament il·legal i il·legalitzable, conforme a les determinacions del PGOU vigent, presentam aquesta denúncia davant la clara negligència de l’autoritat municipal responsable que tolera en el temps unes actuacions al marge de cap normativa legal a pesar dels nombrosos advertiments fets davant l’Ajuntament de Pollença en els últims dos anys i mig.

ANTECEDENTS

1.- Per acord de la Comissió Provincial d’Urbanisme de 14.09.1990 se va aprovar definitivament amb prescripcions el PGOU de Pollença.

2.- Al BOCAIB número 140 Ext. de 16.11.1990 se varen publicar les normes urbanístiques del PGOU de Pollença.

3.- Per acord de la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca de 29.11.1991 se varen donar per complimentades les prescripcions de l’Aprovació Definitiva.

4.- Aquell planejament urbanístic aprovat el 14.09.1990 és l’encara vigent a la totalitat del sòl urbà de Formentor a causa de ser anul·lada l’adaptació al POOT per sentència judicial.

5.- En el punt 6.2 Polígonos de Actuación del Programa d’Actuació PGOU se diu textualment que “Todos los polígonos se desarrollaran por el sistema de compensación y en el primer cuatrienio.”.

Pel que fa a Formentor diu: “Formentor. La totalidad del suelo urbano constituirà un polígono. Se realizarán de acuerdo con los criterios del presente Plan General, las obres de urbanización incluido el tratamiento de las zones verdes, y se cederan gratuitamente los espacios libres y viales.”

6.- Per acord del Ple de la Corporació de Pollença de data 05.05.1994 es va aprovar definitivament la modificació de l’article 6.2 del Programa d’Actuació del Pla General de Pollença, el qual preveu per al polígon únic de Formentor, el sistema de cooperació. El polígon d’actuació no s’ha modificat. (BOCAIB 64 de 26.05.1994).

7.- L’article 88 de la LUIB, per al sistema de reparcel·lació modalitat de cooperació, disposa que:

“1. En la modalitat de cooperació, les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i l’administració executa les obres d’urbanització amb càrrec a aquestes, en règim de gestió directa o de gestió indirecta mitjançant la delegació a un concessionari privat del servei públic d’urbanitzar seleccionat conforme a la legislació estatal de contractació del sector públic i de règim local, tal com s’especifica en l’article 79.3.b).ii d’aquesta llei. Les finques resultants s’adjudiquen als propietaris de les finques aportades d’acord amb els criteris de l’article 80 d’aquesta llei.
2. L’aplicació de la modalitat de cooperació exigeix la reparcel·lació dels terrenys compresos en la unitat d’actuació, llevat que aquesta sigui innecessària perquè resulti suficientment equitativa la distribució dels beneficis i les càrregues.
3. Poden constituir-se associacions administratives de persones propietàries a iniciativa d’aquestes o per acord de l’ajuntament, amb la finalitat de col·laborar en l’execució de les obres d’urbanització.
4. Quan es tracta d’actuacions de renovació urbana, l’administració actuant pot substituir les persones titulars dels immobles i assumir la facultat d’edificar o de rehabilitar-los amb càrrec a aquestes, pels seus mitjans o mitjançant la selecció d’un promotor-constructor privat en règim d’execució substitutòria.”

7.- No costa que l’administració actuant, l’Ajuntament de Pollença, hagi aprovat cap projecte de reparcel·lació del polígon únic d’actuació de Formentor i en conseqüència, que els propietaris hagin pogut aportar el sòl de cessió obligatòria, i l’administració executar les obres d’urbanització amb càrrec a aquestes.

8.- En data 28.10.2022 l’Ajuntament va concedir llicència d’obres a Inmobiliaria Formentor SA (societat que ja no existent) per a la demolició completa de l’antic Hotel Formentor i per a l’excavació de terres a la parcel·la 66.

9.- A dia d’avui no consta que l’Ajuntament de Pollença hagi concedit cap llicència per a la construcció de nova planta del nou Hotel Formentor, el qual se troba ja en una fase avançada de construcció.

10.- No consta al registre de la propietat ni a la seu del cadastre cap parcel·la registral ni cadastral, que s’adapti a la parcel·la d’allotjament turístic AT-1 definida al PGOU. Aquesta parcel·la solament serà possible una vegada s’hagi aprovat i executat el preceptiu projecte de reparcel·lació i s’inscriguin les parcel·les resultants al registre de la propietat.

11.- Que a la parcel·la on hi havia l’antic Hotel Formentor hi ha nombroses edificacions il·legals que no s’han demolit i que també ferien inviable la concessió d’una nova llicència mentres persisteixin.

 

CONSIDERACIÓ JURÍDICA

L’ article 146. Actes subjectes a llicència urbanística municipal, de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) disposa, entre altres, que:

“1. Està subjecta a llicència urbanística municipal prèvia, sempre que no estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, la realització dels actes següents:

a)Les parcel·lacions urbanístiques, les agrupacions, segregacions o altres actes de divisió de finques, llevat que es contenguin en projectes de reparcel·lació aprovats.

b) Els moviments de terra i les explanacions, així com els abocaments en els termes prevists reglamentàriament.

c) Les obres d’urbanització que s’hagin de realitzar al marge de projectes d’urbanització aprovats degudament.

d) Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments. S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic de l’edificació.

f) La demolició total o parcial de construccions i edificacions.

2. No estan subjectes a la llicència urbanística les obres d’urbanització previstes en els plans i els projectes aprovats degudament, ni les parcel·lacions o la divisió de finques en sòl urbà o urbanitzable incloses en un projecte de reparcel·lació.”

 

Per tot això des del GOB hem presentat una denúncia per la construcció sense llicència urbanística municipal prèvia del nou edifici per el nou Hotel Formentor per incompliment de l’article 146.1.d) de la LUIB i, en conseqüència, s’ordeni la paralització immediata de les obres així com el preceptiu expedient d’infracció urbanística per infracció greu tal com determina l’article 163.2.c) i. de la LUIB.

 

 

Llegir 328 vegades Darrera modificació el Dimarts, 16 Mai 2023 11:20

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob