Imprimir aquesta pàgina
Dimarts, 17 abril 2018 12:41

GOB i GEN-GOB envesteixen contra una esmena PSOE MES al Parlament que permet més places turístiques en sòl rústic.

PSOE i MES han presentat una proposta per modifica la llei urbanística de forma que es puguin autoritzar encara més hotels a sòl rústic.

Quan semblava que s’havia posat ordre i regulat el tema dels agroturismes al sòl rústic a través de la LUIB, sembla que les pressions rebudes a les intencions de posar límits, han trobat ja resposta política per rebaixar les pretensions inicials.


PSOE i MES han presentat una proposta per modifica la llei urbanística de forma que es puguin autoritzar encara més hotels a sòl rústic. El redactat de la proposta sembla indicar que la norma és 'per encàrrec' i té noms i congnoms. Més del de sempre. És molt probable que el PP la voti a favor. Les institucions actuen com empleats d'interessos concrets, completament al marge de les necessitats de ses illes i del clam del carrer en contra de la massificació que patim.

Es tracta d’una esmena d’addició que específicament diu:

13. S'afegeixen quatre noves disposicions transitòries, amb la redacció següent:
Disposició transitòria sisena:
Règim aplicable als projectes urbanístics d'agroturisme en tramitació o execució a l'entrada en vigor de la Llei12/2017, de 29 dedesembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
L'exigència de què es tracti d'una explotació agrària, ramadera o forestal de caràcter preferent, introduïda per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, quan va modificar el concepte d'agroturisme de l'article 44 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears, no serà d'aplicació als projectes urbanístics d'agroturismes en tramitació o execució que demostrin que a l'entrada en vigor d'aquella norma ja havien sol·licitat a l'Administració urbanística la llicència d'obres per dur a terme el projecte, o que ja l'havien obtingut.
Tampoc ho és a aquells projectes d'agroturisme que ja haguessin presentat en forma a l'administració turística la sol·licitud d'informe preceptiu i vinculant de la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, sempre que respectin els terminis establerts en la disposició transitòria quarta de la Llei 6/2017.

Així, s’especifica un règim transitori. Ja quedava clar que el que es tramités abans de l’entrada en vigor de la modificació li era d'aplicació la llei que era vigent en aquell moment. Per tant quin sentit té afegir una disposició transitòria per especificar-ho?
La resposta és que alguns projectes complets veuen que no compliran terminins i amb això els donen marge per no haver de complir les restriccions de la nova llei.
Tot plegat un despropòsit més dels partits que governen per no posar fre al creixement i en aquest cas, a la pressió turística que segueix envestint el sòl rústic de les Illes.

Llegir 1138 vegades