Dimecres, 13 Desembre 2017 15:43

LA PLATAFORMA SALVEM EL MOLL demana que ALCUDIAMAR i l’AUTORITAT PORTUÀRIA desisteixin del projecte d’ampliació de la dársena, que s’aprovin inversions mediambientals sostenibles i compensatòries i reducció de les tarifes als usuaris.

Insten als vocals membres del Consell d’Administració, que actuen en representació del govern balear i consells insulars a reconsiderar el projecte d’ampliació del port esportiu.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca, Aimentació i MediAmbient, ha publicat en el BOE de dia 13/12/17, la resolució relativa a l’emissió d’informe ambiental per a sometre a evaluació d’impacte ambiental ordinària” (més completa que l’EIA “simplificada”) el projecte d’ampliació del port esportiu d’ALCUDIAMAR. El Ministeri, finalment, després de nombroses denúncies presentades per la PLATAFORMA i el GOB, amb l’informe favorable de la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, ha pres en consideració les nostres pretensions i exigeix la redacció d’una EIA ordinària.

Aquesta decisió, posa en qüestió les decisions del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (CA-APB), que, amb data 06/04/2016, aprovà l’ampliació del termini concessional d’Alcudiamar, fins a l’any 2030, associat, entre d’altres inversions, a l’ampliació de la dàrsena ; la total superfície esportiva passa dels 145.746 m2., actuals a 159,932’01 m2, amb un increment de 14.186’01 m2. , aprovada, com diem, sense el preceptiu EIA, el que ens sembla dels tot sorprenent, quan en el CA-APB està representat el Govern Balear (4 membres) i els respectius consell insulars, que integren les institucions del denominat pacte de progrés o pacte pel canvi, que considerem no tenen prou cura i sensibilitat ambiental sobre els assumptes que s’eleven al Consell d’Administració de l’APB.

Valorem positivament el contigut de dita resolució ministerial, perquè obliga a ALCUDIAMAR i a l’APB (institució a la que se designa com a promotora del projecte) a considerar aspectes que han posat de manifest els diferents organismes i administracions que han presentat al·legacions; volem destacar:

- La Comissió Balear de Medi Ambient, reclama l’estudi de diverses alternatives d’ampliació de la dársena, i, el més important, que se demostri la necessitat de la superfície sol·licitada.

- La Direcció General d’Espais Naturals, informa desfavorablement el projecte perquè no se pot descartar afeccions negatives a les zones LIC i ZEPA inmediates a la zona d’ampliació port esportiu; endemés, cal estudiar els “efectes acumulatius” dels conjunt de projectes de la zona (recordem: el propi port esportiu, l’estació marítima, les altres ampliacions del port comercial).

- Possibles afeccions a aus protegides i espècies amb peril d’extinció (nacra) i espècies pesqueres (xanquete, sèpia). El projecte pot repercutir negativament al sector pesquer.

- Els informes tècnics de l’Ajuntament d’Alcúdia mostren la preocupació municipal perquè el projecte no inclou l’estudi de possibles alteracions de les correns marines, i, així mateix considera necessari realizar un estudi sobre possibles alteracions de la dinàmica del litoral de la platja més propera, atès que el mateix port esportiu ja ha produit canvis importants en la morfologia de la platja d’Alcúdia, concretament en la zona Xara.

- És de destacar la preocupació de la Federació de Confraries de Pescadors, que manifesta la inquietud perquè la “zona d’actuació coincideix amb zones d’alt valor ecològic i producitivitat” d’espècies pesqueres, i per les possibles afeccions a les praderes de posidònia. L’augment de turbidessa de l’aigua, consideren els professional de la pesca, pot suposar nombroses pèrdues al sector des pescadors de la zona.

Per tot això, la PLATAFORMA SALVEM EL MOLL, demana a l’APB, a l’Ajuntament d’Alcúdia, als membres del govern de progrés que participen com a vocals en el Consell d’Administració de l’APB, que reconsiderin el projecte d’ALCUDIAMAR i desisteixin definitivament del projecte d’ampliació de la dársena, promoguin inversions sostenibles i de recuperació de zones danyades, i, redueixen les tarifes que pretenen repercutir als usuaris, al menys, en un 20 % com preveu la Llei de Ports; denunciem que ALCUDIAMAR mai ha fet ús d’aquesta possibilitat legal, i, han optat per aplicar increments de tarifes que considerem abusius i desproporcionats, que, tindran l’efecte d’expulsar als amarristes més modest que no podran assumir una càrreges més que gravoses.

Llegir 1080 vegades

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob