Dimarts, 30 Novembre 2021 12:17

Sol·licitam a l'Ajuntament de Pollença la revocació de la llicència d'obres atorgada per a la reforma de l'Hotel Formentor per incompliment del PGOU

Hoteles Grupo Barceló Hoteles Grupo Barceló

El GOB ha enviat escrit a l'Ajuntament de Pollença sol·licitant les revocacions de les llicències per a actes d'edificació per a la reforma integral de l'Hotel Formentor concedides als projectes bàsic i d'execució, incloent-hi també les llicències de segregació de parcel·les i els actes de cessió i recepció de terrenys per considerar que aquestes llicències i actes no s'ajusten al planejament urbanístic vigent, el PGOU de 1990.

En primer lloc, s'ha de considerar que el sòl urbà de Formentor fou així declarat en l'acte d'aprovació definitiva del PGOU mitjançant acord de l'antiga Comissió Provincial d'Urbanisme el 14 de setembre de 1990. En aquesta aprovació el PGOU determinava que la totalitat del sòl urbà de Formentor formava part d'un sol polígon d'actuació urbanística en el qual s'havia de redactar, aprovar i executar un projecte d'urbanització i de dotació de serveis per tal que la zona s'adapti a les noves normes establertes i s'executin els serveis prevists perquè les propietats existents poguessin obtenir la condició de solar edificable. Totes aquestes actuacions estaven programades pel primer quadrienni de vigència del PGOU i s'havien d'executar mitjançant el sistema de compensació.

Concretament el PGOU diu: "Formentor. La totalidad del suelo urbano constituirà un polígono. Se realizarán de acuerdo con los criterios del presente Plan General, las obres de urbanización incluido el tratamiento de las zones verdes, y se cederan gratuitamente los espacios libres y viales."

Posteriorment, mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de 5 de maig de 1994 es va aprovar definitivament la modificació de l'article 6.2 del Programa d'Actuació del Pla General de Pollença, el qual preveia per al polígon de Formentor, i altres, el sistema de cooperació, però sense modificar el polígon d'actuació. Segons l'article 131.1 del Real Decreto 1346/1976 del Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, aleshores vigent, diu: "1. En el sistema de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obres de urbanización con cargo a los mismos.", mentre que el punt 2 del mateix article 131 diu: "2. La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria por resultar suficientemente equitativa la distribución de los beneficiós y cargas."

L'article 133 del mateix text refós de la Llei del sòl diu: "En el sistema de cooperación no podran concederse licencias de edificación hasta que sea firme en via administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación del polígono o unidad de actuación, cuando aquélla sea procedente."

Per a concedir una llicència d'obres en sòl urbà és un requisit imprescindible que els terrenys tenguin la condició de solar. Segons la norma 107 del PGOU la condició de solar solament s'adquireix si es disposa d'accessos rodats pavimentats, encintat de voravia, xarxa d'energia elèctrica, xarxa d'evacuació d'aigües residuals i xarxa de distribució d'aigua potable.

A dia d'avui no s'han aprovat ni els projectes de reparcel·lació ni els projectes d'urbanització i de dotació de serveis els quals han d'afectar a la totalitat del polígon d'actuació del sòl urbà de Formentor i a totes les parcel·les existents. Solament pel que fa a l'amplada dels vials a cedir, prevista de vuit (8) metres, ja afectaria a totes les parcel·les.

Així i tot, l'Ajuntament de Pollença ha obviat tota la normativa urbanística, tractat a les propietats de l'Hotel Formentor aïlladament de la resta del sòl urbà, acordant i acceptant unes cessions de terrenys que tampoc compleixen amb les determinacions previstes en el PGOU, ja que falten molts de terrenys corresponents a vials i els que suposadament s'han cedit continuen tancats i inaccessibles per a l'ús públic.

Un altre cas destacable són els terrenys destinats a aparcament públic. En tot el sector urbà de Formentor solament es contempla una zona d'aparcament públic, allà on hi ha l'existent, ja que en el planejament no es preveuen àrees d'aparcaments als vials donada la seva amplada i haver de ser obligatòriament de doble sentit. Els aparcaments públics formen part del sistema viari segons la norma 33.1 del PGOU, tal com es grafia al plànol 4.4 de l'ordenació del sòl.

Segons l'Ajuntament de Pollença els terrenys de l'aparcament de Formentor foren cedits per la propietat i l'Ajuntament en va prendre possessió lliure de càrregues el dia 17 de juny d'enguany. Ara bé, la realitat és que a dia d'avui l'aparcament segueix essent explotat per l'Hotel Formentor i l'Ajuntament de Pollença no n'ha pres possessió del mateix, obligant als visitants de la zona a haver de pegar per aparcar en un domini públic municipal viari que ha de ser lliure i gratuït.

Prova que l'Ajuntament encara no n'ha pres possessió és que no ha retirat les cadenes que n'impedeixen el trànsit als vehicles per a poder-ne fer ús.

Davant les nombroses irregularitats urbanístiques comeses per l'Ajuntament de Pollença és pel que s'ha sol·licitat la revocació de les llicències concedides.

 

image2

Vial per a vianants que s’hauria d’haver cedit segons PGOU i tancat per l’Hotel Formentor.

 

HF2

Entrada a l’aparcament públic en que l’Ajuntament n’impedeix el seu ús lliure i gratuït.

 

HF3

Vials urbans sense pavimentar ni clavegueram ni voravies ni enllumenat públic.

Llegir 269 vegades Darrera modificació el Dimarts, 30 Novembre 2021 13:39
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob