Imprimir aquesta pàgina
Dimarts, 26 Gener 2010 00:00

26/01/10 El GOB presenta un recurs contra l’aprovació definitiva del Pla de Carreteres

Segons la nostra entitat s’incompleixen normes fonamentals

La tramitació de la revisió del Pla de Carreteres per part del Consell de Mallorca  va significar el manteniment  del mateix model de l’anterior legislatura  que el GOB havia rebutjat de forma contundent. El nou pla  manté la continuació dels projectes d’autovia, sota l’eufemisme de “Duplicació de Calçada”.

26 de gener de 2010

El GOB presenta un recurs contra l’aprovació definitiva del Pla de Carreteres
Segons la nostra entitat s’incompleixen normes fonamentals

La tramitació de la revisió del Pla de Carreteres per part del Consell de Mallorca  va significar el manteniment  del mateix model de l’anterior legislatura  que el GOB havia rebutjat de forma contundent. El nou pla  manté la continuació dels projectes d’autovia, sota l’eufemisme de “Duplicació de Calçada”.


Dins del termini legal establert, el GOB ha presentat un recurs contra l’acord del CIM d’aprovar definitivament aquesta revisió, en considerar que s’han vulnerat una sèrie de preceptes legals i no s’han tingut en compte ni la Llei d’Ordenació del territori, ni la pròpia revisi modificació (en tràmit) del Pla Territorial, ni el Conveni e Carreteres.

MOTIUS DEL RECURS

A) El Pla no justifica les solucions adoptades
(autovies tramitades com duplicacions de calçada) en els trams de:

 • Llucmajor – Campos
 • Manacor – Sant Llorenç
 • Peguera -  Andratx
 • 2n Cinturó
 • Prolongació del 2n Cinturó (Via connectora)

Això implica un incompliment de l’article 12,d de la Llei d’Ordenació Territorial, ja que ni per trànsit per creixement urbanístic se justifiquen aquests projectes.
Igualment no se justifiquen gran part de les Variants dissenyades en Pla i sobretot les noves carreteres..

B) Se vulnera el Conveni de Carreteres
Aquest Conveni (signat entre el ministeri de Foment i el Consell de Mallorca) ajornava la possible construcció d’una via de cintura a la prèvia elaboració d’un “estudi d’accessos a Palma”. Al final el Pla aprova el 2n Cinturó, sense que s’hagués elaborat i aprovat aquest estudi global.

C) Adaptació al Pla Territorial
D’acord amb la Llei d’Ordenació Territorial , els Plans Directors Sectorials s’han d’adaptar al Pla territorial respectiu. Ara que el Consell ha iniciat un procediment de revisió del Pla Territorial, i que pretén qüestionar alguns aspectes del creixement urbanístic, és fonamental que el PDSC s’elabori en posterioritat al Pla Territorial i adaptat a les seves determinacions.


ANUL·LACIO DE L’ACORD
El recurs conclou la necessitat d’anul·lar aquells aspectes que de forma clara incompleixen les normes abans esmentades. En concret, l’article 63.1 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminstrativo comun, disposa que “són anul·lables els actes de l’administració que incorren


S’adjunta còpia del recurs:


"MARIA HUGUET GUAL, major d'edat, amb DNI núm. 42.995.952 M, actuant en nom i representació del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), entitat legalment constituïda, inscrita en el Registre d'Associacions de la Delegació del Govern amb el núm. 241, secció 2ª, declarada d'Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres de dia 19 de Juny de 1985, amb domicili al Carrer Manuel Sanchis Guarner Palma, 10 de Palma (07004).


EXPOSA_

Que el Butlletí Oficial de les illes Balears núm. 183 de dia 17 de desembre de 2009, publica l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, d’aprovació  definitiva de la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres de l’illa de Mallorca.

Que mitjançant aquest escrit interposa recurs de reposició davant el Plenari del Consell Insular de Mallorca, en considerar que no està ajustat a dret aquesta resolució.

ADMISSIBILITAT DEL RECURS

1.- Competència
Es dirigeix el recurs al Pla del Consell Insular de Mallorca, per ser l’òrgan competent d conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

2.- Legitimació
El recurrent en la representació que ostenta, està ligitiitat per interposar recurs de reposició segons la normativa vigent.

3.- Acord que se recorre
Se recorre la resolució del Ple del Consell Insular de Mallorca, adoptat el 3  novembre de 2009, mitjançant el qual s’aprova de forma definitiva la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca.

4.- Termini
El recurs se presenta dins del termini legal d’un mes, tal com s’estableix en el propi de l’acord.

5.-  Procediment
Aquest escrit compleix les formalitats que exigeix la normativa vigent


MOTIUS DEL RECURS


1.- Incompliment de l’article 12.d) de la Llei 14/2000 de 21 de desembre  d’Ordenació Territorial (BOIB núm. 157 ext. de dia 27 -12-2000)

L’apartat  d) d’aquest article, assenyala el següent, en parlar del contingut dels Plans Directors Sectorials:

“Justificació i definició de l’esquema general de les infrastructures, les obres les instal·lacions i els serveis que es prevegin, tenint en compte la incidència ambiental”

Doncs bé, el PDSC aprovat definitivament incorpora tot un seguit de grans obres (duplicacions de calçada, variants de dos i quatre carrils,..) que no justifica en absolut.  Ens referim a:

 • Nous trams d’autovies per duplicació de calçada:
  • Llucmajor – Campos
  • Manacor – Sant Llorenç
  • Peguera -  Andratx
  • 2n Cinturó
  • Prolongació del 2n Cinturó (Via connectora)
 • Noves Variants de dos carrils
  • Bunyola, Muro, Santa Eugènia, Andratx, Sencelles, Sineu, Petra, Ses Salines, Es Llombards, S’Alqueria Blanca, Cas Concos, Calonge, Portocristo, Selva-Caimari
 • Noves carreters
  • Accés a Can Picafort a través de Sa Pobla


El nou model viari proposat determina i hipoteca el model territorial en contradicció amb l’aprovació inicial de la modificació del Pla Territorial de Mallorca, en tant que referma el creixement urbanístic dels municipis afectats. Els nodes d’arribada dels nous trams d’autopista (Campos, Sant Llorenç-Son Servera i Andratx) promouran el seu creixement urbanístic desproporcionadament, contradient les determinacions de l’aprovació inicial de la revisió del PTM. D’igual manera, les noves variants esmentades, determinaran els futurs creixements urbans.

La definició del model viari que deriva d’aquest PDSC condiciona el model territorial, que hauria de ser motiu de la revisió prèvia del Pla Territorial de Mallorca.

2.- Adaptació de la modificació del Pla Territorial

D’acord amb la Llei d’Ordenació Territorial, els Plans Directors Sectorials han de complir allò que diu el Pla Territorial respectiu.

El Pla Territorial de Mallorca constitueix l’instrument d’ordenació per excel·lència de l’illa de Mallorca. És qui marca el model territorial, les taxes de creixement, els territoris a ocupar , les infrastructures i els equipaments necessaris i al seva ubicació.

Al seu moment el GOB ja va denunciar el fet que el PDSC s’elaboràs amb anterioritat a l’elaboració i aprovació del Pla Territorial.

Ara ens trobam amb una circumstància semblant. El Consell Insular de Mallorca ha iniciat una modificació  del Pla Territorial de Mallorca. Aquesta modificació ha d’incorporar, segons el pacte signat entre els partits de govern, la revisió d’aspectes importants referits al creixement. Seria coherent que el PDSC s’adaptes a les determinacions, en aquest cas de la modificació o revisió del Pla Territorial.

3.- Incompliment del Conveni de Carreteres

El Conveni de Carreteres signat entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Mallorca incloïa la redacció d’un “Estudi dels Accessos a Palma”, a fi de ajornat les actuacions concretes a una planificació global.

Previ a qualsevol actuació per resoldre la problemàtica que afecta a la capital de l’illa se va considerar necessari la redacció i aprovació d’un estudi de planificació racional.

Al final el Pla de Carreteres s’aprova sense haver redactat aquest estudi sobre els accessos a Palma. Al mateix temps el PDSC incorpori projectes concrets que fan referència als a accessos a Palma, concretament aquells més polèmics, que varen generar l’obligació de fer l’estudi previ:

-    Duplicació de l’actual 2n Cinturó
-    Prolongació del 2n Cinturó (Via Connectora)

ANUL·LABILITAT DE L’ACORD

L’article 63.1 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminstrativo comun, disposa que “són anul·lables els actes de l’administració que incorren en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder.

Per tot això i de conformitat amb els articles 114 a 117 de la Llei 30/1992 .

SOL·LICITA

Que es tengui per presentat aquest recurs de reposició, l’admeti i, de conformitat amb tot l’exposat, es declari l’anul·lació de l’acord recorregut


Palma, 15 de gener de 2010


HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA"

Llegir 1209 vegades Darrera modificació el Divendres, 22 Juny 2012 11:32