Imprimir aquesta pàgina
Divendres, 02 Novembre 2018 10:54

El GOB addueix indefensió en la tramitació del projecte de l’Autopista Llucmajor-Campos

S’ha incomplert la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Rebuda la notificació en data 04 d’octubre de 2017, (RGS nº 21201 de 27 de setembre de 2017), a traves de la qual es desestimen les nostres al·legacions presentades en data 18 d’agost de 2017, i s’acompanya el Decret sobre l’aprovació definitiva del projecte constructiu “Desdoblament de la Ma-19 des de la variant de Llucmajor a Campos”.- Clau 15-32.0-DC.-, des del GOB, hem presentat un escrit al CIM amb la següent consideració:

Incompliment de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

S’ha incomplit amb l’establert a l’article 40.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja que no se’ns concedeix peu de recursos ni en via administrativa, ni en via judicial, deixant aquesta part en una clara situació d’indefensió.

Art. 40.2.
“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.”

Per tot això hem sol·licitat al Consell que se’ns notifiqui el decret en legal forma indicant el peu de recursos, per tal d’exercitar les accions que legalment ens corresponguin.

Llegir 905 vegades