Dimecres, 18 Juliol 2018 19:36

El GOB considera que els resultats presentats per Autoritat Portuària estan mancats de rigor.

Creim que s'han tret, intencionadament conclussions precipitades

Autoritat Portuària i la UIB han fet avui una roda de premsa i han fet comunicat afirmant que "LA ACTIVIDAD DEL PUERTO DE PALMA NO EXPLICA POR SÍ SOLA LOS NIVELES DE RUIDO Y PARTÍCULAS EN EL AIRE, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UIB"

L’únic que han aportat és un comunicat de premsa i un power point i per tant ens falta molta informació tècnica per analitzar les dades amb profunditat,  però a grans trets diríem que:

Inicialment el que plantejava el projecte era mesurar en 8 punts els contaminants SO2, NO, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5, Renou (L d, LI, L n). A banda variables pluja, velocitat i direcció del vent.  En principì s'havien de mesurar durant un any.

Els resultats que donen finalment són:
Diaris mes (juny) per a alguns contaminants: NOx, CO, SO2, PM10.
Diaris setembre 2017 a abril 2018: PM10.

I no sabem si s’han les dades que es presenten són dels 8 emplaçament dels sensors i no presenten dades de calibratge dels sensors.

Per tant, sembla que el projecte no ha complit amb els que estava plantejat ni en els contaminants mesurats ni en el període. Era un projecte d'un any i finalment treu dades d'un sol mes i no per a tots els contaminants que es van plantejar. En el cas de PM10 si donen un període més llarg però si és com aquí, és just a la temporada baixa de creuers, i no donen dades de les PM2,5 i les ultrafines, les més cancerígenes.

L'any passat els companys de NABU prengueren mesures al port de palma en el seu projecte de mesura de contaminació dels creuers a tots els ports de la mediterrània sobretot pel que fa a les partícules ultrafines i els resultats no eren gens tranquilitzadors (https://www.20minutos.es/noticia/3115577/0/organizacion-ecologista-alemana-registra-palma-particulas-contaminantes-aire-emitidas-por-cruceros/), en els resultat presentats per l'APB aquestes dades ni surten. De fet, no han mostrejat les partícules menors a pm10 (pm25) que són les més perjudicials per la salut. Tampoc mostren dades de diòxid de sofre ni de diòxid de nitrogen, associades a combustió diesel i de fuel

Per altra banda, presenten la utilització dels sensors de baix cost com una avantatge, però el cert és que les mesures d’aquest tipus d’instruments presenten poca fiabilitat, i això ho sap tothom que treballa en temes de qualitat de l’aire

Consideram que d’acord amb l'evolució del trànsit anual a Palma, un estudi rigorós hauria de fer.se en la temporada alta de creuers (de juny a octubre) amb la participació social des de la fase inicial de plantejament (abril-maig).

Aquest estudi hauria d'incloure:

• Estudi de correlació entre la concentració de V i Ni (indicadors de fuel) i dels gasos contaminants en estacions de BCN vers l’estança de creuers i ferris al port.
• Estudi d’immissió NO2 i SOx mitjançant dosímetres passius instal•lats en xarxa a la frontera del port amb la ciutat i en altres ubicacions, alguna d’elles allunyada del port, que pugui aportar informació de les emissions que provenen del trànsit portuari i de la mateixa ciutat i també a primera línia de mar per obtenir els nivells de fons provinents del Port.
• Estudi d’immissió de partícules ultra-fines, PM2,5, PM10 i BC mitjançant instrumentació de mesura en temps real instal•lats en xarxa a la frontera del port amb la ciutat i en altres ubicacions, alguna d’elles allunyada del port, que pugui aportar informació de les emissions que provenen del trànsit portuari i de la mateixa ciutat i també a primera línia de mar per obtenir els nivells de fons provinents del Port.
• Estudi de filtres de partícules ultra-fines, PM10 i PM2,5 de punts de mostreig situats a la ciutat per mitjà de tècniques analítiques i de microscòpia per a determinar la contribució de les diverses fonts.

De moment, per la informació a la que hem tengut accés, veim que ni pel que fa a instruments ni a contaminants diposaríem d’informació rigorosa i suficient per una avaluació real de l’impacte dels creuers al port de Palma ni molt manco, per fer afirmacions tant determinants de negació de l'impacte com les que s'han volgut transmetre a l'opinió pública.

 

Llegir 2014 vegades

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob