Divendres, 23 Juliol 2021 13:05

El GOB presenta al·legacions a la proposta de Delimitació d'Espais i Usos Portuaris (DEUP) del Port de Palma

El GOB presenta al·legacions a la proposta de Delimitació d'Espais i Usos Portuaris (DEUP) del Port de Palma Autoritat Portuària de Balears

La Proposta de DEUP plantejada no disposa de la corresponent Avaluació Ambiental Estratègica.

Des del GOB i després de la publicació al BOE de la Proposta de Delimitació d'Espais i Usos Portuàris al Port de Palma, i no coincidint amb alguns dels plantejaments que s'hi reflexen hem treballat les següents al·legacions.

1. La DEUP està subjecte a avaluació ambiental estratègica i per tant ha d'iniciar la corresponent tramitació. 

2. Dues de les propostes contemplades al DEUP: "Explotació d'instal·lacions amb destinació a servei de varada i botadura d'embarcacions als molls comercials " i el de "Construcció i explotació d'un astiller amb sistema d'elevació de barques (Shiplift) per a restauració i manteniment de iots de grans eslores"  representen una repercussió paisatgísticament agressiva i efectes mediambientals, territorials, urbanístiques i d’activitats classificades, que rompran la visual tradicional del port de Palma; les actuacions contemplades ens dits expedients (una superfície d’uns 50.000 m2., destinats per SERVICIOS TÉCNICOS PORTUARIOS, S.L. (STP), a usos de reparació d’embarcacions, incrementant els 110.000 m2 que ja ocupa i uns 150.000 m2., per ús d’Astilleros de Mallorca; convertint els Molls Comercials del Port de Palma en un “mar de plàstic” d’una superfície de 310.000 m2.; imposa uns canvis substancials que exigeixen la tramitació d’una AIA Estratègica; això no obstant en oposem radicalment a dita previsió.

En conseqüència, pel que fa a l'àrea destinada a l'ús comercial (pàgina 141 de la memòria de la DEUP) sembla important a fi d'evitar, en un futur, la possibilitat de convertir aquesta zona en una “mar de plàstic” amb la consegüent reducció, fins i tot eliminació, de l'activitat d'embarcament i desembarcament de passatgers de transport, necessari per als residents de Mallorca, el trasllat al dic de l'oest, de dita activitat d’embarcament i desembarcament, que afectaria negativament a la més elemental racionalitat de la mobilitat, incrementant la incidència mediambiental; per això, considerem, procedeix que, expressament per a aquesta àrea dels molls comercials amb l'ús comercial es restringeixi de manera expressa la possibilitat de l'activitat de reparació de vaixells que aquest ús comercial, de manera genèrica, permet i no incrementar la superficies de reparació d’emabarcacions náutico esportives. Aquesta activitat de reparació de vaixells podrà realitzar-se en altres àrees amb l'ús comercial amb la seva àmplia accepció. En tot cas, la decisió de política important s’ha d’adoptar en criteris de decreixement en el marc d’una avaluació pròpia de l’AIA Estratègica.

Així mateix, d'altra banda, ens oposem a la “desafectació” per a la posterior demolició del pont” existent de 262,43 m² (citada en la pàgina 120), amb la conseqüència, no expressada en la memòria de la DEUP, de restringir la facilitat actual per a la mobilitat, la qual cosa repercutirà en major contaminació mediambiental, doncs, s'incrementa considerablement l’itinerari de desplaçaments d’entrada i sortida de passatgers.

3. Assumim les aportacions de la Plataforma contra els Megacruceros a el Pla Estratègic del Port

El primer és destacar l'ocultació per part de l'APB de la meitat de l'informe publicat a la seva pàgina web, en la qual s'haurien d’exposar les accions concretes que es despleguen de l'estratègia. Sense aquesta part l'estratègia, el document queda mes bé com un exercici teòric. Tot i així, aportem les següents propostes:

1.- Segons les seves previsions el tràfic de creuers creixerà en tot el mediterrani i també a Palma. El Pla Estratègic no contempla la Moratòria exigida per la Plataforma, de no acceptar reserves fins que una comissió tècnica interdisciplinària no avaluï la capacitat de càrrega ambiental, social i econòmica del turisme de creuers a la ciutat de Palma. Per tant, i fins que la Comissió Tècnica no emeti el seu informe, ens reafirmam en fixar un sostre d'un megacreuer al dia i un sostre 4000 de passatgers visitar la ciutat de Palma. 

2. Al Pla Estrategic es diu que existeix poc coneixement dels impactes ambientals de l'activitat portuària (APB (consum d'energia i aigua, abocaments, contaminació de sòls, reciclatge,), així com l'existència d'una complexa, restrictiva i dispersa normativa mediambiental que alenteix i dificulta la tramitació i execució de plans, projectes i obres (de vegades mal utilitzada des de posicions "interessades"). La nostra proposta és que l'APB declari una DECA (Domestic Emission Control Area), àrea domestica de control d'emissions, visibles i invisibles, limitant el contingut de sofre a 0,1% i les emissions de NOx (òxids de nitrogen) a les condicions de Tier III, segons l'annex VI de l'conveni MARPOL, com ja es fa en altres ports del món.

3.- Durant el temps que duri la moratòria, la nostra proposta consisteix en què sigui la Conselleria de Mediambient de el Govern Balear que coordini i controli les avaluacions dels impactes dels creuers que vindran durant el 2020 i el 2021.

4.- Ja que les entitats socials no poden accedir a tota la informació sobre els projectes del Port, i aquest és un clar exemple, proposam que s'integrin en els òrgans corresponents per obtenir informació permanent de primera mà sobre tot el que afecta el port de la ciutat de Palma.

5. A causa la bona posició financera de l'APB, que permet nous desenvolupaments d'infraestructures portuàries i descomptes en taxes portuàries, La nostra proposta sobre la destinació de les inversions és que estiguin orientades a mitigar i adaptar-se als impactes del canvi climàtic. Com per exemple:

• Establir un sistema de control efectiu amb reconeixement internacional, per a l'avaluació contínua de les emissions contaminants i dels impactes socials i econòmics.

• Establir en breu termini de temps, un Sistema d'alimentació elèctrica des de terra als vaixells petits, si com estudiar construcció d'una central pròpia de generació elèctrica.

• Fer un port més accessible als ciutadans i sostenible en el temps. Per a això cal invertir en activitats d'obertura dels accessos a el Port als ciutadans i progressiva peatonització de litoral.

• Fer possible la reducció progressiva de el tràfic de megacruceros i substituir-los per creuers petits i d'alta qualitat mediomabiental i turística. Eliminar les bonificacions als grans i oferir-les als petits.

• Desenvolupament de la indústria recreativa de vela i disminuir la de motor fins a la seva desaparició, així com potenciar els vaixells històrics i tradicionals de Mallorca, introduint el motor elèctric a la navegació costanera.

Per tot això des del GOB sol·licitam que es revoqui l'acord del Consell d'Administració d'Autoritat Portuària de Balears, que va acordar autoritzar l'inici de la tramitació de l'expedient de proposta de Delimitació dels Espais i Usos Portuaris (DEUP) del Port de Palma i acordi la incorporació a l’expedient de la DEUP del corresponent AIA Estratègic.

 

 

Llegir 487 vegades
DÓNA per AQUESTA CAMPANYA
Les accions per la incidència política, la transformació social i la conservació de la biodiversitat necessiten el teu suport
1€ 3€ Altre import:

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.