Divendres, 16 Desembre 2022 12:23

El GOB valora positivament el projecte de tramvia però alerta sobre l'afectació a zones sensibles des del punt de vista del desenvolupament-especulació urbanística i a terrenys rurals de l'entorn de la ciutat

Demana que l'enllaç amb l'Aeroport des del Coll den Rebassa el pagui AENA.

Des del GOB valoram positivament el projecte i just hi tenim algunes consideracions a fer:

1.- Veim amb preocupació l'afectació als terrenys rurals per les infrastructures de Parc del Tramvia i les subestacions, algunes de les quals afectes camps de conreu. Tal i com s'esposa a l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA):

A dia d'avui s'han proposat dues possibilitats per a la implantació del Parc del Trambadia del sistema tramviari de Palma:
− Parcel·la 1: situada aproximadament a 3,4 km del centre històric de Palma. Aquesta parcel·la és la que es proposa per als tallers i cotxeres al Projecte Bàsic del tramvia de la Badia de Palma. Fase I: Palma - Aeroport (gener 2009).
− Parcel·les 2 i 3: situades aproximadament a 6,3 km del centre històric de Palma.

Parcel·la 1. La Parcel·la 1 té una superfície d'uns 28.000 m2, considerant l'espai ocupat per l'esquema plantejat al Projecte Bàsic del tramvia de la Badia de Palma. Fase I: Palma - Aeroport (gener 2009). Aquesta parcel·la es troba aproximadament a uns 3 km del centre de Palma, a la zona del Molinar, limitada al sud pel Carrer de Llucmajor, a l'est pel Camí de Viquet i per l'enllaç cap a l'autovia Ma-19, al nord pel camí de Viquet i a l'oest per parcel·les d'ús agrícola (veure imatge següent). Disposa d'una superfície d'entre 3,5 - 4 hectàrees i és considerada a priori la superfície mínima aconsellable per a la implantació d'un parc tramviari (amb les flotes, instal·lacions i serveis usuals en línies tramviàries ja existents). Si bé en aquest cas la parcel·la proposada no arriba a aquests valors, no suposa en principi un gran problema ja que sembla possible ocupar una parcel·la més gran en estar en un entorn actualment despoblat d'ús agrícola.

L'EIA també esmenta que:

En aquestes imatges s'aprecia l'entorn rural que conforma i envolta la parcel·la, cosa que la fa apta per a possibles expropiacions, com s'indica en apartats anteriors. No obstant, ambientalment suposa un gran impacte sobre aquesta àrea de gran valor paisatgístic per als ciutadans, considerada així també al Pla Territorial Insular de Mallorca. L´entorn d´aquesta zona és d´elevat valor paisatgístic pels cultius, per l´amplitud visual que comporten, per la presència de típiques cases rurals i molins antics d´extracció d´aigua i murs de pedra seca. L'ocupació d'aquesta parcel·la suposaria una pèrdua de sòl fèrtil així com de terrenys de regadiu permanent segons la classificació CORINE de sòls. Així mateix reduiria la vegetació ruderal i arvense associada als cultius i, consegüentment, també alteraria els hàbitats utilitzables per la fauna.

Preocupa la consideració de "terrenys poc valuosos i aptes per a possibles expropiacions" des del punt de vista de la seva ocupació per infrastructures dures associades al tramvia.

Pel que fa al Parc del Tramvia el GOB considera totalment que la Parcel·la 1 ha de quedar totalment descartada i optar per les Parcel·les 2 i 3 que ja estan en un entorn humanitzat i ocupat per usos no propis del sòl rústic (que també podríem qüestionar).

Un altre aspecte que preocupa en el mateix sentit és la proposta d'ubicació de les subestacions, algunes previstes en camps de conreu. És més les subestacions en l'entorn urbà es soterren però no en l'entorn rural. I no és només una qüestió de paisatge, és una qüestió de posada en valor del poc sol agrari que resta a l'entorn de l'àrea urbana de la Ciutat i que consideram estratègic de cara a la planificació de la ciutat pels propers anys (recuperació parc agrari, sobirania i seguretat alimentària, metabolisme de la ciutat, etc). En aquest sentit esperam que l'Ajuntament de Palma pugui valorar aquestes "intervencions" no des de la perspetiva exclusivament de mobilitat sinó des del punt de vista de repte socioambiental que suposa la conservació i recuperació de l'entorn agrari de la ciutat.

2. Un altra aspecte a considerar és la intervenció sobre l'àmbit proper a Son Bordoi amb la ubicació d'un aparcament dissuasori i l'obertura d'un nou vial. Consideram que urbanísticament, en aquest punt concret, la implantació del tramvia pot tenir conseqüències en el futur desenvolupament urbanístic de l'àmbit, afectat ja per una nova connexió amb l'autopista i per la reserva estratègica de sòl RES SUNP 76-01 SON BODOY.

En aquest sentit, consideram que cal un anàlisi exhaustiu del futur desenvolupament urbanístic d'aquest entorn, condicionat per les intervencions i planificacions previstes sobre l'àmbit tant des del punt de vista urbanística, com de mobilitat i connexió d'infrastructures.

Per tot això, des del GOB hem sol·licitat que es tenguin en compte aquestes consideracions sobre punts concrets d'afectació que cal mirar amb deteniment, ja sigui per inducció/condicionament de nous desenvolupaments no desitjables en entorns sensibles, com és el cas del Molinar i concretament, de Son Bordoi, i per no incidir en la degradació, ja accentuada, de l'entorn rural i agrari de la ciutat.

Finalment des del GOB consideram que la part que afecta a donar servei a les instal·lacions de l'aeroport, ha de ser considerada secundària en prioritat respecte de la concepció del tramvia com una millora amb la diversificació del transport públic a la ciutat, pacificació de trànsit i dissuació de l'ús del cotxe privat, i que, si es fa, s'ha d'exigir que sigui AENA que es faci càrrec de la inversió.

 

 

Llegir 291 vegades Darrera modificació el Divendres, 23 Desembre 2022 10:54

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob