Territori i urbanisme

L’Ajuntament de Pollença decreta la paralització de les obres de l’Hotel Formentor

L’Ajuntament de Pollença ens ha notificat avui mateix el Decret de Batlia que ens dona la raó pel que fa a la il·legalitat de la demolició integral de l’Hotel Formentor.

Mitjançant un Decret de Batlia es confirma el que vàrem denunciar Junts Avançam i GOB que la demolició efectuada de l’hotel Formentor s’ha realitzat sense la preceptiva autorització municipal que amparés una demolició integral de l’hotel, i fora de les actuacions emparades en la pròpia llicència atorgada. Una actuació que és constitutiva d’una infracció greu d’acord amb el que estableix l’article 163.2.c). i de la LUIB.

Així s’ordena a l’entitat mercantil FORMENTOR BAY, S.L. la immediata suspensió de les obres en execució en el termini de 24h, sense prejudici de les mesures sancionadores de les obres en execució; s’inicia un procediment de restabliment de la legalitat urbanística en contra d’aquesta entitats i se li dona un termini de 2 mesos perquè sol·liciti l’oportuna llicència.

Des del GOB hem sol·licitat i se’ns concedeix en aquest decret, l’accés a tot l’expedient, perquè des del GOB, tot i que celebram la suspensió de les obres per la infracció derivada de la demolició integral, seguim advertit que fins i tot les llicències de reforma i ampliació no s’ajusten al Planejament General de Pollença ni a la LUIB perquè, d’entre altres coses, la totalitat del les parcel·les del sòl urbà de Formentor no tenen la condició de solar a causa de la manca dels serveis urbanístics que preveu el PGOU i les lleis urbanístiques. Per això, prèviament a poder-se donar llicències de nova construcció s’han d’aprovar i executar els projectes de reparcel·lació y de dotació de serveis de tot el sol urbà de forma conjunta degut a que el planejament urbanístic vigent solament preveu un sector únic d’actuació. Veure https://www.gobmallorca.com/que-feim/territori-i-urbanisme/el-gob-considera-que-s-incompleix-el-planejament-urbanistic-en-la-demolicio-completa-i-nova-construccio-de-l-hotel-formentor

Per aquest motiu, des del GOB, seguim exigint a l’Ajuntament revisi la legalitat de les llicències atorgades fins ara a l’Hotel. 

Val a dir que l’entitat mercantil FORMENTOR BAY havia amenaçat el GOB amb una querella per difamació si no retiràvem la publicació de la web del GOB on advertíem de la il·legalitat de les obres de demolició i en el que qüestionam la legalitat del procediment urbanístic amparat per les llicències ja atorgades per l’Ajuntament. I que mentre tot això es dirimia, el departament insular de Turisme (que ara té les competències) va avalar el projecte de reconstrucció i ampliació de l’Hotel Formentor. 

 

Tags: Ajuntament de Pollença, Hotel Formentor, pollença

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents