Page 3 - Es Busqueret 19
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                        A través de l’objectiu       L’entrevista: Joan Miquel
                        2 per Biel Perelló        14 González, Mànix
                                            per Enric Culat
                        3                  Racó jove: Mànix
                        Sumari
                                         15 per Biel Bernat
                        4                  Sabies que...?
                        Editorial
                          Es Busqueret es queixa     16 per Enric Culat
                          i aplaudeix
                                            Notícies del món
                                            per Vicky Heredero
                        Actualitat. Verí a Llucmajor
                        5 per Jaume Adrover          Més que aucells
                                            per Cati Artigues
                        Naturalisme. La hivernada
                        8 per Manolo Suárez          Identificació. Els ardeids
                                         17 per Pere Vicens
                        Estudi dels aucells. Atles
                        9 d’hivernants             Es Busqueret se’n va de
                          per José Luis Martínez     18 viatge: Sud-àfrica
                                            per Pere J. Garcias
                        Aquí, què hi veus?
                       10 per Pere Garcias           Publicacions: Guia de
                                         21 Turisme Ornitològic de
                          Quin nom més rar, el rupit     Mallorca
                          per Pere Garcias

                                            Quadern de camp
                        Des de l’aguait          22 per Steve Nicoll
                       11 per Maties Rebassa
                                            Resum d’activitats
                        Un lloc per descobrir: La     23 ornitològiques
                       13 bassa de Can Guidet
                          per Xavi Llabrés

                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears
                       Número 19 - Hivern 2010 - Publicació gratuïta.
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com
                       Edita
                         GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                         Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                         www.gobmallorca.com - info-gob@gobmallorca.com
                       Editor                      Fotografia de portada
                       Xisco Lladó                         Toni Salas
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues
                       Enric Culat
                       Cristina Fiol
                       Manuel Suárez
                       Disseny i maquetació
                       Antoni Muñoz, Cati Artigues, Xisco Lladó.
                                            Busqueret coallarg (Sylvia balearica)
                       Han col·laborat a aquest número:
                       Jaume Adrover, Eduard Amengual, Sebastià Avellà, Biel Bernat, Xavier Canyelles, Gemma Carras-
                       co, Miquel A. Dora, Jaume García-Delgado, Pere J. Garcias, Joan Miquel González, Clive Griffin,
                       Vicky Heredero, Joan Vicenç Lillo, Xavi Llabrés, Catalina Lliteras, Eduard Llull, José Luis Martínez,
                       Rafel Mas, Antoni Muñoz, Steve Nicoll, Cecile Parra, Biel Perelló, Magdalena Prohens, Maties
                       Rebassa, Toni Rubio, Toni Salas, Catalina M. Sebastià, Pere Vicens, AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275 - Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial,
                       amb finalitat comercial.
                       Impressió
                       Taller Gràfic Ramón - Palma - Paper 100% reciclat.

                                                    EB19 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8