Page 8 - Es Busqueret 19
P. 8

Naturalisme


    La hivernada


    Per Manuel Suárez
    ornitologia@gobmallorca.com
       Quan xerram de la hivernada de les  viatge de supervivència. Abans             Cetla rossa
    aus, la podem entendre com el lloc on les  de l’arribada de la tardor, la
    aus passen l’hivern, però en realitat és  majoria d’aquests individus ja
    molt més que això, ja que implica altres  hauran realitzat el recorregut.
    aspectes com la migració, l’hàbitat i un
    període de temps molt més ampli.     És per aquestes dates, a
                      la tardor, quan la resta d’espè-
       A finals d’estiu, milers d’aus del cen- cies, les presaharianes, inicien
    tre i nord d’Europa comencen un viatge  un viatge més curt amb la in-
    necessari cap a zones climàticament més  tenció de passar l’època hiver-
    benèvoles situades al sud. Primer ho fan  nal al sud d’Europa i al nord
    unes poques, aquelles que no han acon- d’Àfrica, on les probabilitats
    seguit criar per diversos motius, ja sigui  de supervivència són més fa-           Toni Muñoz
                                                    TONI MUñOz
    perquè són massa joves, perquè no han  vorables que a les zones d’ori-
    trobat parella, perquè han perdut la posta  gen. De cop, i en unes poques
    que havien fet… Aquestes aus van baixant  setmanes, tots aquests terri-            Cabussonera
    sense presses, de fet algunes inicien el  toris s’omplen de nouvinguts
    seu viatge ja en ple estiu.     que provoquen un augment
                      espectacular de la densitat
       Seguidament, viatgen totes aque- d’individus. Per a aquestes es-
    lles espècies que anomenam migradores  pècies, les Illes Balears són la
    transaharianes, que són aquelles que  seva zona d’hivernada. Rupits,
    tenen el seu destí més enllà del sud del  xàtxeros blancs, coa-roges de
    desert del Sàhara. Milions i milions d’aus,  barraca, tords, arners, bla-
    poblacions senceres d’aquestes espèci- vetes, cetles rosses, coers,
    es transaharianes, parteixen cap el sud i  grues, agrons blaus, durbecs,
    deixen Europa per recórrer els milers de  lluonets, corpetasses, xalam-
    quilòmetres que les separen de les seves  brins… són només algunes de             TONI MUñOz
    zones d’hivernada. Moltes d’elles passa- les 80 espècies diferents que
    ran per damunt nostre sense quasi assa- ens arriben de fora i trien les La cetla rossa (Anas crecca) és un dels nostres aucells aquà-
    bentar-nos-en, ja que el viatge és llarg i  nostres illes per passar un hi- tics hivernants més comuns. Durant el recompte realitzat al
    no solen perdre gaire temps en aturades,  vern més benèvol. gener de 2010 es comptabilitzaren quasi 3.000 exemplars a
    si ho poden evitar. És per això, que abans          l’illa de Mallorca. La cabussonera (Podiceps nigricollis), en
    de partir, se veuen obligades a acumu- És a finals de gener quan  canvi, hiverna de forma escassa a Mallorca mentre que és
    lar una gran quantitat de greix, que els  algunes aus ja comencen el seu  molt més abundant a Eivissa i Formentera.
    servirà per afrontar la important despesa  viatge de tornada. Els mascles
    energètica que implica aquest difícil i llarg  de totes les espècies, molts dels quals  ni tan sols arriben a les nostres illes en
                                        el viatge d’anada, avancen el seu retorn
                                        tant com poden, ja que aquells individus
                                        que es procurin els millors llocs per criar
                                        tindran moltes més possibilitats de trobar
                                        femella i reproduir-se. Aconseguir un bon
                                        lloc i defensar-lo és la seva opció, però
                                        arribar prest comporta també el perill de
                                        trobar-se amb una baixada sobtada de les
                                        temperatures que pot resultar mortal per
                                        a l’individu.
                                 Manuel Suárez
    Els hiverns més durs arriben a la serra de Tramuntana hivernants com els durbecs (Coccothraustes  Durbec
    coccothraustes), els lluonets (Carduelis spinus) o el pinsà mè (Fringilla montifringilla). (Coccothraustes coccothraustes) CATI ARTIGUES
     8 - EB19
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13