Page 7 - Es Busqueret 19
P. 7

Òliba
                                         D’ençà que la CMA va posar
                                         en marxa el Pla de conservació
                                         de la milana a Mallorca,
                                         que executa el GOB, s’han
                                         localitzat 56 exemplars morts,
                                         28 d’ells enverinats (50%).
                                         Aquesta espècie és un bon
                                         indicador de la intensitat
                                         d’ús de verí. WWF/Adena
                                         calcula que a Espanya poden
                                         haver mort 14.500 exemplars
                                         enverinats entre 1995 i 2005.
                                          Es tracta d’un cas escandalós i fla-
                                        grant d’ús il·legal del verí i pràctiques pro-
                                        hibides, probablement el més greu dels
                                  JAUME ADROVER que tenim constància a l’illa. Hauria estat
                                        bé que alguna veu autoritzada del món de
                                        la caça s’hagués posat al costat del GOB
    La tecnologia Argos-Gps clau en el descobriment d’un cas greu i l’Administració, i reclamàs públicament
    d’enverinament: cronologia del cas del vedat de Llucamet        una sanció exemplar. Hagués suposat un
                                        senyal inequívoc de voluntat de canvi.
       A finals del mes de maig de 2009  lanes i l’arpella) i algunes tórtores (Strep-
    membres del GOB varen marcar 4 polls de topelia turtur) caçades i impregnades amb  Pensam que només pot haver-hi un
    milana amb emissors Argos-GPS, gràcies a  aquesta substància. També s’hi van trobar  final per aquesta història: el tancament
    l’aportació de la Fundación Biodiversidad.  unes 40 lloses de ferro (garbellets), uns  ferm del vedat per més de 4 anys i una
    Era la primera vegada que es marcaven  filats japonesos per caçar il·legalment de  sanció econòmica a l’alçada dels fets.
    milanes a les Illes Balears (i a l’Estat es- passeriformes i multitud d’evidències de  Aquesta part correspon a la Conselleria de
    panyol, pel que sabem) amb aquest sis-
    tema de seguiment via satèl·lit. Aquesta
    tecnologia permet conèixer la posició de                            Arpella
    l’au diverses vegades al dia amb un error
    inferior a 10 metres.
       Als pocs dies dels marcatges, a finals
    de maig, començam a detectar els primers
    moviments entorn dels nius. El juliol tots
    els joves continuen vius i estenen cada cop
    més la seva àrea de campeig: comencen a
    ser independents dels pares a mitjan mes.
    És un dels moments decisius. El 4 d’agost
    es detecta que un dels joves marcats re-
    alitza un moviment d’uns 30 quilòmetres
    fins a la Marina de Llucmajor. Dia 10 ens
    adonam que fa dos dies que aquest exem-
    plar emet contínuament a la mateixa po-
    sició, el que indica que podria tenir algun
    problema. Es troba en un vedat anomenat
    Llucamet, un establit de la possessió del                           JAUME ADROVER
    mateix nom, d’unes 30 hectàrees.
                      caça en època de veda. El 12 d’agost els  Medi Ambient (en deim la via administra-
       Ens desplaçam a la zona per loca- agents continuen la inspecció i dia 13, da- tiva) i sembla que se n’han fet les passes
    litzar-lo. A darrera hora del dia se’l troba  vant les evidències, el GOB sol·licita públi- adequades. Esperem també que els res-
    mort dalt d’un arbre. L’aspecte exterior  cament el tancament del vedat per 4 anys.  ponsables dels fets s’asseguin davant un
    sembla clar: enverinat. Ens posam en  El dia 17 s’envia un escrit a la Fiscalia en  jutge i se’ls imposi el que els pertoca, ni
    contacte ràpidament amb Agents de Medi  que se sol·licita que també investigui el  més ni pus. La relació entre caça i enveri-
    Ambient (AMA) que fan l’aixecament del  cas. La Conselleria obre expedient mentre  nament s’ha de trencar, encara que costi
    cadàver. El dia següent, la fina s’inspecci- continua la investigació. el seu temps. No ens podem permetre un
    ona de nou. Hi participen 6 AMA, 2 agents                altre fracàs. •
    del SEPRONA i 2 cans ensinistrats per lo- El 28 d’agost la Conselleria tanca
    calitzar verí. El que s’hi troba supera en  indefinidament el vedat mentre continua
    molt el que ens esperàvem: s’hi localitzen  la investigació i envia l’expedient a la Fis- En cas de localitzar animals
    mortes dues milanes joves més i una arpe- calia per que hi ha indicis delictius clars.  possiblement enverinats, no s’han
    lla jove (Circus aeruginosus), enverinades.  A l’octubre, la Guàrdia Civil detén els tres  de tocar ni les restes ni l’entorn i
    També, dues òlibes (Tyto alba), un mussol  caçadors que tenen llogat el vedat per
    banyut (Asio otus) i un xoriguer (Falco tin- interrogar-los i també pren declaració als  s’ha d’avisar els agents de Medi
    nunculus) tirotejats. A banda d’això, s’hi  propietaris. La Fundació per a la Conser- Ambient o al Seprona (telèfon
    varen trobar, a pocs metres, restes d’un  vació dels Voltors (VCF), que treballa le- d’emergències, 112).
    organofosforat (més tard es confirmaria  galment en casos de verí, es persona com
    com el responsable de la mort de les mi- a acusació.

                                                    EB19 - 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12