Page 4 - Es Busqueret 19
P. 4

Editorial
        Punt i a part


         Els busquerets són uns petits aucells esquius i fràgils. Així era la nostra revista ara fa just 10 anys quan vàrem
        començar a fer un petit fullet fotocopiat amb la idea que, amb el temps, se convertís en una revista de divulgació
        ornitològica. Com moltes vegades passa, els començaments varen ser complicats, però ràpidament el nostre
        Busqueret va créixer i la revista va anar agafant forma i força amb el pas del temps. Diferents equips hi han anat
        deixant la seva empremta, sempre millorant el que ja hi havia.

         Coincidint amb el desè aniversari et presentam un nou canvi, quasi una metamorfosi, que esperam que
        t’agradi tant com ens ha agradat i estimulat a tots els que hem vist com s’ha transformat. El nostre Busque-
        ret s’ha omplit de color, de participació i d’informació, conservant el que ja hi havia però incorporant-hi noves
        seccions amb la idea de fer-la mes teva, més amena i més participativa. Les noves seccions van des d’articles
        d’actualitat i entrevistes fins un racó jove o jocs d’identificació. D’una manera o altra, una trentena de persones,
        totes elles de forma desinteressada, ha participat en la gestació de la revista que tens a les mans. Noves idees
        ja ens donen voltes al cap per anar-les incorporant en el futur. Comptam amb el teu suport i col·laboració.

         Benvingut al nou Busqueret!


     Es Busqueret es queixa...       Es Busqueret aplaudeix...

    del concurs fotogràfic de caça    la Secció d'Història Natural del Museu Regional d'Artà

    L’1 de febrer va finalitzar el termini d’en- El Museu Regional d’Artà és un dels més antics de Mallorca. Des de la seva fundació,
    trega de fotografies per al I concurs de fo- el 1928, alberga les col·leccions faunístiques de l’apotecari artanenc D. Llorenç Gar-
    tografia de caça de les Illes Balears, orga- cias i Font (1885-1975), membre fundador del museu així com de la Institució Cata-
    nitzat des de la Direcció General de Medi  lana d’Història Natural (ICHN) i de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears
    Forestal i Protecció d’Espècies. Aquest fet  (SHNB), als butlletins dels quals aportà nombrosos articles de fauna i botànica.
    ens fa reflexionar sobre els diferents punts
    de vista que es poden tenir vers la divul- El 2006 el Museu va iniciar una
    gació de la natura.          nova etapa restaurant l'interi-
                       or i recuperant les col·leccions
    Es planteja el concurs com una oportunitat  naturalístiques que albergava
    per donar a conèixer els valors de la caça  després de romandre uns anys
    i els intenta relacionar amb la protecció i  tancat al públic. Intentant des-
    el gaudi de la natura. I des d’Es Busqueret  marcar-se del col·leccionisme
    ens demanam: quins valors respectuosos  recoŀlector de temps enrere,
    amb la natura ens ofereix aquesta activi- l'entitat enfoca ara el seu fu-
    tat? No té la Conselleria de Medi Ambient  tur cap a l'educació ambiental
    una altra manera de promocionar aques- i cerca motivar la consciència
    ta part de la nostra fauna- el tord, el co- conservacionista. Es Busque-
    llblau, la perdiu, la llebre… – si no és a  ret aplaudeix que una de les
    través de la caça? Com podem xerrar de  col·leccions més completes de
    protecció i conservació de les espècies si,  la secció d’història natural, la
    des dels alts estaments, s’intenten donar  dels aucells, sigui actualment
    més motius per disparar que per observar  protagonista de tres unitats di-
    i estudiar?              dàctiques que han estat disse-             CATALINA LLITERAS
                       nyades pel mateix Museu i que
    Creim que, en els temps que corren, els  van dirigides a la comunitat escolar: “Dissenyats per sobreviure”, on s'expliquen les
    més necessitats d’ajuda, protecció i de la  adaptacions dels aucells al medi natural; “I tu, qui ets?” que tracta la diversitat i la
    conscienciació ambiental de la societat són  classificació d'especies, i un “Taller de dissecció d’egagròpiles”, han estat realitzades
    els elements del nostre medi, ja sigui fau- per més de 800 alumnes d’educació primària i secundària de la comarca d'Artà, que
    na, flora o territori en general. Per això es- han pogut conèixer, de molt a prop, alguns dels tresors ornitològics de Mallorca. •
    peram que els gestors de la Conselleria de
    Medi Ambient, independentment del seu  No deixeu de visitar-lo!
    color polític, siguin més sensibles a aques-
    ta qüestió i enfoquin de forma més lògi- Museu regional d’Artà
    ca els esforços i recursos o que al menys  Estrella, 4 - 07570 Artà - Tel. 971829778
    aquests se sàpiguen orientar en la direcció
    del “consum” coherent i responsable de la  Més informació a:
    naturalesa que ens envolta. •     http://www.mallorcaweb.com/exposiciones/museos/fundacio-museu-regional-arta

     4 - EB19
   1   2   3   4   5   6   7   8   9