Page 6 - Es Busqueret 19
P. 6

Un mal negoci                              i m p ed ei x

                                        avançar en
                                        l’eradicació:
                                        la mercanti-
                                        lització de la
       La relació entre l’ús il·legal de verí  nada pel món conservacionista, reclamà  caça. Ser soci
                                        d’un vedat no
    i la disminució de diverses espècies d’au- mesures i les institucions van adoptar-ne  és barat i, lò-
    cells carronyaires, ha estat identificada,  algunes: es considerà delicte l’enverina- gicament, el
    documentada i analitzada abastament els  ment al nou codi penal de 1996, les Co- gestor privat mira
    darrers 15 anys. Així i tot l’impacte que  munitats Autònomes augmentaren la vi- d’augmentar-hi
    genera no deixa de sorprendre: ja és la  gilància i es va multiplicar el seguiment  artificialment el nom-
    primera causa de mort dels 4 voltors ibè- d’espècies afectades. Més tard es posaren  bre de peces: amollades de
    rics i de la milana (Milvus milvus) a l’estat  en marxa programes de coordinació (Pro- perdiu i guàtlera, punts d’aliment extra…
    espanyol. Anys després de la prohibició de  grama Antídot), algunes autonomies van  i eliminació de competidors amb mètodes
    l’ús de verí, el 1983, l’increment d’espè- endurir les lleis (com la Llei de caça de les  selectius (moixeres) o no (verí). Amb això
    cies com el voltor foraster (Gyps fulvus)  Illes Balears, 2005) i s’hi dedicaren més  no volem dir que la rendibilitat dels vedats
    van fer pensar que aquesta pràctica aniria  recursos.         sigui una mala noticia per a la conserva-
                                        ció, ans el contrari. Moltes possessions
                         Els darrers anys ha millorat el con- han aguantat el cop de la desfeta agrària
     La Marina de Llucmajor s’ha    trol, la persecució i el càstig del delicte,  gràcies a l’aport extra d’aquesta activitat.
     revelat els darrers anys com    però la varietat i potència dels productes  Paradoxalment, la caça del tord (Turdus
     una zona d’elevada importància   i la facilitat d’adquisició i aplicació, tam- philomelos) a coll és un complement eco-
                      bé han contribuït al problema, com està
     per diverses espècies de      succeint amb els populars rodenticides.  nòmic important per a algunes explotaci-
     rapinyes. Acabada l’època     Mentre la Unió Europea retira desenes de  ons i ajuda a mantenir i recuperar olivars,
                                        bàsics per a diverses poblacions d’aucells.
     reproductora, milanes, arpelles  productes, les dubtoses multinacionals del  Cal fer entendre però, que l’enverinament
     (Circus aeruginosus), esparvers  sector en treuen de nous. A banda d’això,  no és “una inversió més” i, mentre es con-
     (Hieraaetus pennatus), i      alguns han acumulat “reserves” per la  tinuin produint casos com el de Llucamet,
                      pròxima dècada, com en el cas del letal
     xoriguers (Falco tinnunculus) s’hi  Aldicarb. També és millorable la conside- ens sobraran els arguments per reclamar
     concentren degut a l’abundància  ració que reben els delictes contra la fau- una gestió de la caça molt diferent a l’ac-
     d’aliment. No són rars els     na per part de jutges i fiscals, tot i que a  tual.
     voltors (Aegypius monachus)    Balears s’han produït sentències exempla-
     i alguns anys les milanes     ritzants. En definitiva: els enverinaments  Una dècada esfereïdora:
     negres (Milvus migrans).      relacionats amb la caça, llevat d’alguna  segons el Programa Antídoto,
                      treva temporal, no tenen una tendència a
                      la baixa com seria desitjable i les Illes no  als anys 90 es van registrar
                      en són una excepció.          5.623 casos d’enverinament a
    a la baixa, però a la dècada dels 90 se’n                 1.887 vedats de caça de 1.338
    va registrar un increment d’una magnitud  A part del que hem esmentat hi ha  municipis de l’Estat espanyol.
    desconeguda. La pressió social, espero- un motiu fonamental de gran abast que


     Milana

                                                    JAUME ADROVER

     6 - EB19
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11