Page 9 - Es Busqueret 31
P. 9

uen, a més a més, algunes famílies d’aus marines i rapinyaires. Dins
    d’aquest grup es consideren les següents famílies: Anatidae, Podi-
    cipedidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Phoeni-
    copteridae, Accipitridae, Pandionidae, Rallidae, Gruidae, Haemato-
    podidae, Recurvirostridae, Glareolidae, Charadridae, Scolopacidae,
    Laridae, Sternidae i Alcedinidae.
       El recompte d’aus aquàtiques no tan sols es realitza a eco-
    sistemes aquàtics naturals, també es cobreixen masses d’aigua
    d’origen antròpic, com basses de reg, depuradores i, fins i tot, els
    estanys dels camps de golf. Aquests enclaus són emprats per algu-
    nes aus com a lloc alternatiu. S’hi inclouen aquests tipus de medi
    aquàtic artificial amb l’objectiu de proporcionar informació que per-
    meti conèixer el paper que desenvolupen en la comunitat d’aus
    aquàtiques.


                                                    EB31 - 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14