Page 5 - Es Busqueret 31
P. 5

I aquí, què hi veus?    Què ens diuen els detalls de la imatge sobre aquest aucell?


       Per Pere J. Garcias                            1

                     3
                                 4        1 La cresta és el tret més
                                           conspicu de l’espècie. En els
                       2                   mascles és molt més vistosa,
                                         ampla i acolorida que en les fe-
                                         melles.

             5
                                         2 L’ull negre destaca molt en
                                           la cara i li dóna una expres-
                                          sió viva i xalesta.


      6                                   3 Les vores del cap netes sen-
                                           se llistes ni bigoteres ni auri-
                                          culars marcades és el caràcter
                                         més clar de separació amb el seu
                                         cosí R. ignicapilla.       6  No baixa en terra sovint. Sol  5 És l’au més petita d’Europa.  4 El bec fi ens podria dur a
         estar a les parts altes dels  No fa més de 9 cm i és un     confusió, ja que no és un
        arbres on cerca els diminuts   30% més petit que un ull de   insectívor estricte i s’alimen-
       insectes paràsits de les fulles. bou (Phylloscopus collybita) amb  ta de llavors i baies, sobretot a
                        un pes que, rarament, passa dels  l’hivern, i d’insectes la resta de
                        4,5 g.              l’any.

            El reietó d’hivern, Regulus regulus


       Ja som a l’hivern! I afortuna- Així, agafant l’arrel rex, que per fer-ho  els idiomes escandinaus apareix el rei:
     dament, com sempre, no n’hi ha dos  més eufònic canvia la x per la g, i -ulus,  en danès, fuglekonge, rei de les aus; en
     d’iguals pel que respecte a les aus hi- ja tenim el nom fet: regulus. En aquest  suec, kungsfågel; i en danès, wonter-
     vernants. A la tropa de ropits, tords,  cas es repeteix el gènere i l’espècie, i a mi fögelkönang, rei de les aus d’hivern. En
     coa-roges de barraca, titines, xàtxeros  em va molt bé perquè m’estalvia feina. El  basc és mendi-erregetxoa, rei de la mun-
     blancs i estornells, de tant en tant se  nom sembla que prové de llegendes nòr- tanya. Com haureu pogut deduir, allà on
     n’hi afegeixen d’altres, generalment més  diques d’origen cèltic que atribueixen a  no tenen l’ignicapilla sols l’anomenen rei
     escassos, però que de cop apareixen  l’au més diminuta d’Europa les funcions  de les aus, però on tenen les dues es-
     en gran nombre. Hi ha hiverns de lleo- de druida de les aus, i així tendria un  pècies sempre és d’hivern, o de la mun-
     nets, de tords burells, de pinsans mecs  tractament més noble i esdevendria el rei  tanya, en tot cas fent referència al fred.
     i, com enguany, de reietons. S’ha de dir  de les aus. Anem per feina. En castellà  També és interessant la distinció entre or
     per endavant que aquí ja tenim el reietó  és reyezuelo sencillo, en contraposició al  per R.regulus i foc per R.ignicapilla (que,
     cellablanca (Regulus ignicapilla), que és  llistat; en portuguès, estrelinha de poupa  com us podeu imaginar, vol dir de cabell
     sedentari i probablement hivernant, però  (estrelleta de cresta); en francés, roite- encès, en llatí) en diversos idiomes com
     avui parlarem de l’altre, el reietó d’hivern let huppé (de cresta); en italià regolo,  l’esmentat anglès i el neerlandès vuur-
     (Regulus regulus). Pels qui ja teniu una  sense comentaris; en anglès, goldcrest goudhaan (gallina d’or de foc). Un apunt
     edat i vàreu estudiar llatí, el nom científic  (a l’ignicapilla li diuen firecrest); en ale- final: en certes zones de Catalunya, a
     ja us sonarà. Ve de REX, és a dir, rei, més  many, wintergoldhähnchen, literalment  ambdós costats de la frontera, s’empra
     la desinència o afegit -ulus, que modifica  gallet de cresta daurada d’hivern; en ne- el nom antic de safranet, que em sembla
     el substantiu i el converteix en diminutiu.  erlandès, goudhaan, gallina daurada. En  molt apropiat i delicat per acabar. •


                                                    EB31 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10