Page 6 - Es Busqueret 31
P. 6

Naturalisme


    Cens de les aus aquàtiques


    hivernants a les Balears


    Per David García
       Les zones humides de les Illes Balears  BirdLife és l’entitat que s’encarrega de la
    desenvolupen una funció important com a  recopilació dels censos que s’efectuen a
    llocs d’hivernada per a les aus aquàtiques  Espanya i qui integra posteriorment la in-
    del Paleàrtic, ja que acullen milers d’aus  formació a la base de dades de Wetlands
    de diverses espècies; d’aquesta manera,  International, organització que recopila to-
    les illes tenen un paper important en la  tes les dades d’aus aquàtiques hivernants
    conservació d’aquest grup d’aus. Per tant,  a escala internacional. Fins al dia d’avui,
    és d’importància cabdal disposar d’infor- els resultats d’aquests censos a Espanya
    mació bàsica sobre la hivernada d’aques- s’han analitzat en dues publicacions.
    tes aus, amb la finalitat de conèixer les  És summament important el segui-
    quantitats d’espècies presents en els dife- ment d’aus aquàtiques hivernants com a
    rents medis aquàtics durant els mesos hi- instrument fonamental per a la valoració
    vernals. Per a assolir aquest objectiu, des  dels ecosistemes aquàtics. Els efectius po-
    de ja fa temps es realitzen a Balears, de  blacionals d’aus aquàtiques hivernants són
    forma coordinada, censos hivernals. emprats pel Conveni RAMSAR com un dels
       Cal ressenyar que, entre els dife- criteris per a la declaració de zones hu-
    rents programes de seguiment d’aus que  mides d’importància Internacional. També
    es duen a terme a Balears, el cens d’aus  són emprats per BirdLife International per
    aquàtiques hivernants és el més antic i té  a la identificació d’Àrees Importants per a
    una alta participació d’ornitòlegs i amants  la Conservació de les Aus (IBA) i per la
    de les aus. Tot i que els censos d’aus aquà- Unió Europea per a la declaració de Zones
    tiques hivernants tenen lloc a Espanya des  d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
    de la dècada dels seixanta, no és fins a  Aquests seguiments també són emprats
    mitjans dels anys 80 quan el Grup Balear  com un indicador de l’evolució de l’estat de
    d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa  conservació de les zones humides i oferei-
    (GOB) els posa en marxa a les illes, amb  xen informació per a la presa de mesures
    la col·laboració de l’administració. Durant  de gestió necessàries per a la preservació
    els primers anys es censaren unes quan- d’aquests ecosistemes. Tot i així, uns dels
    tes localitats com s’Albufera de Mallorca i  aspectes més rellevants d’aquest progra-
    s’Albufera d’Es Grau a Menorca, i s’incor- ma és la seva capacitat per a proporcionar
    poraren noves àrees als anys posteriors. A  tendències poblacionals a llarg termini,
    partir de 1990 els censos es fan de forma  disposant així d’informació sobre l’evolució
    continuada, abasten totes les illes i altres  de les poblacions d’aus aquàtiques, una
    entitats ornitològiques com la Societat  informació crucial per a posar en marxa
    Ornitològica de Menorca (SOM) i l’Equip  mesures de gestió. És necessari remar-
    de Natura (GEN/GOB-Eivissa) participen  car que totes aquestes dades contribuei-
    en la coordinació i compilació de dades  xen al coneixement de l’hivernada d’aus
    de camp. Actualment, es censen unes 65  aquàtiques al sud d’Europa. Finalment, el
    localitats, entre ecosistemes aquàtics na- desenvolupament dels censos d’aus aquà-
    turals i medis artificials, com ara depura- tiques hivernants també pretén promoure
    dores i embassaments. Els censos d’aus  la participació, amb la finalitat de poder
    aquàtiques hivernants de Balears s’em- involucrar voluntaris en els programes de
    marquen dins el programa internacional  seguiment d’aus, al mateix temps que es
    de censos (IWC, International Waterbird  dóna a conèixer la riquesa d’espècies dels
    Census) que coordina l’organització global  ecosistemes aquàtics illencs.
    Wetlands International des de 1967. SEO/

     6 - EB31
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11