Page 8 - Es Busqueret 31
P. 8

Els censos es duen a terme amb la col·laboració de volun- per poder comptabilitzar aquest grup. Finalment, els resultats
    taris, de forma anual, durant el mes de gener, coincidint amb el  són analitzats i publicats periòdicament a l’Anuari Ornitològic de
    període en què moltes espècies d’aquàtiques es congreguen i es  les Balears.
    mostren més estables. Es fan a totes les illes de forma coordi- L’increment progressiu d’ornitòlegs participants ha permès
    nada i es fixa una data per censar de forma simultània les dife- poder cobrir un major nombre d’àrees d’interès per a l’hivernada
    rents zones humides; així, es redueix la distorsió de comptatges  d’aus aquàtiques. Tot i així, malgrat aquesta millora substancial
    repetits causat pels desplaçaments de les aus. Aquests recomp- de la cobertura de les localitats respecte a la dècada dels 90, hi
    tes s’efectuen durant les primeres hores del matí, ja que és el  ha una sèrie d’àrees que no són censades de forma contínua, fet
    moment amb major activitat de les aus, i es realitzen mitjançant  pel qual és necessari concentrar un major esforç en mantenir la
    recorreguts a peu. A s’Albufera de Mallorca, s’Albufereta i Maris- continuïtat en el seguiment de les àrees d’estudi.
    tany es disposa de l’ajuda d’una aeronau que facilita el recompte,
                                 Les espècies objecte del recompte són aquelles que perta-
    ja que permet aixecar les aus que es troben a zones de difícil  nyen al grup d’aus aquàtiques, ja que són les que depenen de les
    accés. A part d’aquests censos, a Mallorca i Menorca s’efectuen
    censos d’ardeids als seus dormidors, que són el millor mètode  zones humides, tal com defineix el Conveni Ramsar; s’hi inclo-


     8 - EB31
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13